GRAFZERK VAN FAMILIE HOITINGA

Gemerkt: P C A

(Rand) Ao 1619 de 31 Marty sterfd / Tialck Dowedr Poppema huisfrovve va Siovrdt Tiercks Hoitinga / Ao 1651 de 4d Novemer is inde Heere gervst / de eersame Siovrdt Tierckx Hoitinga yn leve beisitter va Wonseradel ovt int 74 iaer ende leit hier begraven /

(Ged. buitenrand)

Anno 1677 den 25 September is in de Heere gerust den eer / samen Douwe Helles Hoitinga beisitter van Wonseradeil en volmacht op de lansdach olt in 59 iaren leit alhier begraven /

Alliantiewapens:
Midden liggende wassenaar vergezeld boven en beneden van een vijfblads roos;
Vrouwenwapen: Rechts Franse halve adelaar, links lelie met helmteken 3 'schachten (?)

Hieronder:

Al leg ick hier beneden /
neemt exempel aen my /
-Ghy gaet op my treden /
ick heb geveest als ghy

1683 den 12 Mai Ittie Meinert /
H: leit hier begraven /
1708 den 15 Februarius /
stierf den eerbaren en deugt /
samen Tjietske Dou-wes Hoitinga de /
huisvrouw van Douwe Lieuwes /
Nidam out 33 iaer en leit hier begraven /
Ao 1636 de 31en Martyes is in de Heer gerust de eersame /
Tyerck Syuerts Hoeitinga z:out ynt 36 jaer in sin leue gedepterde der suidersedicke ende leit hier /
begraue Ao 1630 de 30 Mart... inde Heere gerust de eersame /
jonghma Douwe Siurts Hoeitinga dorprechter in Schttens /
tussche twie ende drie ueren na noen synde op een Paeschedingz /
dach out ynt 26(?) iaer ende leit hier begraue.
Ao 1635 de 6en Junius /
is inde Heere gerust de eerbare Ige Siuerts Hoeitinga dr out int 28 /
iaer ende leit hier begraue
Anno 1710 den 4 Iulius is Godtsaeligh /
inden Heere gerust den eersamen Douwe Douwes Hoitinga out /
int 64 iaer ende leit alhier begraven
Ao 1731 den 6 Augusti /
stierf Houkjen Douwes Nidam oud 31 jaar rust hier /

In de hoekmedaillons wapens:

Links:
Mannenwapen resp. Hoytinga en Popma

Rechts:
Vrouwenwapen: resp: gedeelt rechts Franse halve adelaar, links doorsneden, boven lelie (?), beneden klaver en
Gedeelt: Rechts Franse halve adelaar, links lelie vergezeld boven en beneden van een zespuntige ster