De Hoitinga's te Schettens

Tussen al het Van Osinga-schoons, ligt het familiegraf van de Hoytinga's in de Hervormde kerk van Schettens. Tussen 1619 en 1731 zijn op deze plaats 10 familieleden begraven. Waarschijnlijk zit onder deze grafzerk dan ook een grafkelder waarin ze zijn bijgezet.  De Hoytinga's waren niet van adel, maar zogenaamd 'eigenerfd', dat wil zeggen dat ze een eigen boerderij of sate hadden. Hierdoor waren ze redelijk vermogend en konden ze dan ook belangrijke functies bekleden. Zij waren na de Van Osinga's de belangrijkste inwoners van Schettens. De Hoytinga's waren oorspronkelijk afkomstig uit Idsegahuizen, alwaar de familiestate stond. Al in 1490 wordt de naam Hoytinga voor het eerst genoemd.

Bijzitter van Wonseradeel (een soort wethouder) Sjoerd Tjerks Hoytinga en zijn vrouw Tialck Douwes Popma worden in 1614 als bewoners genoemd van sate Bruyndyk (stemnr. 7) te Schettens. Dit is de boerderij waar nu de fam. Tjalle Reitsma op woont. Als Tialck dan in 1619 overlijd, is ze de eerste die wordt bijgezet in de (nieuwe) grafkelder in de kerk. Waarschijnlijk heeft toen Sjoerd de grafsteen laten maken. Hij gaf hiervoor opdracht aan Pieter Claes Antiek. Deze beroemde beeldhouwer had toen al de steen voor Jancke van Osinga gemaakt in dezelfde kerk. Ook de stenen voor alle latere Van Osinga's heeft hij gemaakt, met als hoogtepunt natuurlijk de steen uit 1621 van Sybrand van Osinga. 

Zijn oudste dochter, Riemke Hoytinga, huwde Hille Douwes. Deze Hille Douwes sloot in 1642, samen met Juff. Aysma (dit is Tiemck van Osinga, weduwe van Schelte Hotzes van Aysma), op een zondag de deur van de kerk te Schettens. Dit was omdat ds. Fabius weigerde met emiraat te gaan, dat hem vanwege zijn blindheid en de ruzies met de (kerkelijke) gemeente reeds was toegestaan door de classis. Dit gaat echter niet van harte, zodat de classis, via de grietman Aylva, de Friese Staten in moet schakelen, om ds. Fabius uit de pastorie te krijgen. Volgens het predikantenbord stond ds. Fabius hier van 11 okt. 1631 tot 24 juni 1643

Hun kind Douwe Hilles Hoytinga werd erfgenaam van de boerderij van zijn grootvader.Hij moest zich echter wel Hoytinga noemen, wat hij dan ook deed. Zijn functies waren o.a. bijzitter vna Wonseradeel en volmacht op de landsdag. Een ander kind van Hille Douwe en Riemke Hoytinga, Nanne Hilles Hoytinga, kwam op de boerderij (stemnr. 3) te wonen die momenteel bewoond wordt door de fam. F. Ybema.Vervolgens kwamen beide boerderijen in handen van de kinderen van Douwe Hilles Hoytinga. 

Meindert Douwes Hoytinga
kwam op Bruyndyk, Sjoerd Douwes Hoytinga en Sijbren Douwes Hoytinga kwam beide op stemnr. 3. Genoemde Meindert wordt 17 augustus 1700 nog genoemd als aanwezige bij een zitting in het rechtshuis vanwege een 'slatting' van de Schraardervaart. Hij is dan zogenaamd ontvanger, wat wil zeggen dat hij de (gemeentelijke) belastingen inde in Schettens.

Een zoon van Meindert, Wybe Meinderts Hoytinga, kwam op de boerderij van zijn beide ooms. Hierna was zijn zoon Tjipke Wybes Hoytinga tot 1729 nog bewoner van Bruyndyk. Inmiddels was er van de rijkdom van weleer weinig meer over en werden steeds meer Hoytinga's arbeider. Dit is er waarschijnlijk de reden van dat de familie niet uitstierf, maar nog steeds een groot nageslacht heeft.

 


GRAFSTEEN

Gemerkt: P C A

(Rand) Ao 1619 de 31 Marty sterfd / 
Tialck Dowedr Poppema huisfrovve va Siovrdt Tiercks Hoitinga / 
Ao 1651 de 4d Novemer is inde Heere gervst / 
de eersame Siovrdt Tierckx Hoitinga yn leve beisitter va Wonseradel ovt int 74 iaer ende leit hier begraven /

(Ged. buitenrand)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 1677 den 25 September is in de Heere gerust den eer / 
samen Douwe Helles Hoitinga beisitter van Wonseradeil en volmacht op de lansdach olt in 59 iaren leit alhier begraven /

Alliantiewapens:
Mannenwapen: liggende wassenaar vergezeld boven en beneden van een vijfblads roos;
Vrouwenwapen: Gedeeld, rechts Friese halve adelaar, links lelie 
Helmteken: 3 schachten (?)

Hieronder:

Al leg ick hier beneden /
neemt exempel aen my /
-Ghy gaet op my treden /
ick heb geveest als ghy

1683 den 12 Mai Ittie Meinert /
H: leit hier begraven /
1708 den 15 Februarius /
stierf den eerbaren en deugt /
samen Tjietske Dou-wes Hoitinga de /
huisvrouw van Douwe Lieuwes /
Nidam out 33 iaer en leit hier begraven /
Ao 1636 de 31en Martyes is in de Heer gerust de eersame /
Tyerck Syuerts Hoeitinga z:out ynt 36 jaer in sin leue gedepterde der suidersedicke ende leit hier /
begraue Ao 1630 de 30 Mart... inde Heere gerust de eersame /
jonghma Douwe Siurts Hoeitinga dorprechter in Schttens /
tussche twie ende drie ueren na noen synde op een Paeschedingz /
dach out ynt 26(?) iaer ende leit hier begraue.
Ao 1635 de 6en Junius /
is inde Heere gerust de eerbare Ige Siuerts Hoeitinga dr out int 28 /
iaer ende leit hier begraue
Anno 1710 den 4 Iulius is Godtsaeligh /
inden Heere gerust den eersamen Douwe Douwes Hoitinga out /
int 64 iaer ende leit alhier begraven
Ao 1731 den 6 Augusti /
stierf Houkjen Douwes Nidam oud 31 jaar rust hier /

In de hoekmedaillons wapens:

Links:
Mannenwapen resp. Hoytinga en Popma

Rechts:
Boven:
Vrouwenwapen: gedeelt rechts Friese halve adelaar, links doorsneden, boven lelie (?), beneden klaver en
Onder: Vrouwenwapen: gedeelt, rechts Friese halve adelaar, links lelie vergezeld boven en beneden van een zespuntige ster

Stamboom van de Hoytinga's te Schettens