Uit: Historie van Vrieslant
Door: Peter Jacobsz. van Thabor
Tijd: 1475-1530


Jaar: 1500

pag. 151

...

Item doe die knechten gheflaghen ende ver-
iaecht waren wt Boelswert, doe maecten die
acht dorpen in Wondenredeel voirfcreuen een
Hoeftman of Regent, een hoeuelinc, heten
Sywrt Aylwa, woenachtich toe Scarraerd, een
godfruchtende, wys, cloeck, voerfichtich,
fachtmoedich ende welfprekende man. Defe
Hoeftman toe fcreef ende ontbode alle fteden,
delen, ftemmen, dorpen, beyde in Oestergoe
ende in Westergoe, in die Seuen wolden.
Ende by der ghenade Goden alt lant quam
ouer een, ende floten ende fworen gaer een-
drachtelic mit malcanderen, van tyt toe tyt,
van dach toe daghe, ende beleiden ionghe

Hartoghe Henrick, Hartoghen Alberts soen,
mit fyn vier of vyf hondert knechten, in
Fraenker; want die knechten die hadden alle
den winter lanck gheleghen toe Lewerden;
mer doe tlant den Hartoghe belegghen wolde,
doe quamen fie toe Fraenker van Lewerden,
om Fraenker te holden mitten Hartoghe; want
die Hartoghe betrouwde Lewerders niet; want
Lewerders die knechten to machtich waren.

....

pag. 156

Item Fraenkers becreghen Groningher grote
metalen busfe wt Sywert Aylwa fcrans, doe
Sywert mit fyn volck by nachte fcandelic
wech lopen was, dattet ander heer niet en
wiste, al wast dattet Sywert leet was; want
Sywert haddet ander heer ontbieden latten;
mer die boden waren verfumelic, ende deden
die boetfcap niet als hem beuolen was, dat
menich ftolt Friefe fyn lyf koste, als voirfcre-
uen is.