Historie Schettens - Longerhouw

deel 91 en 92: Dorpshuis De Terp 50 jaar


De vereniging dorphsuis Schettens-Longerhouw bestaat dit jaar 50 jaar, wat aanleiding was tot voor een feestavond in uiteraard het dorpshuis te Schettens. Hieronder volgt in vogelvlucht de historie van het gebouw en vereniging.

1904 Schoolgebouw gebouwd.  
1-9-1946 Per deze datum draagt de Schettenser kerkvoogdij het bestuur over de Hervormde school over aan de 'vereeniging voor Christelijk Nationaal Volksonderwijs'.
Hervormden en Gereformeerden gingen nu gezamenlijk naar school.
 
1955 Nieuwe school gebouwd, waardoor de oude gebouwen niet meer nodig waren. In de winter van '55-'56 was de school klaar en gingen de leerlingen over.
1956 Het enige cafe met verlof B, kreeg een andere bestemming, waardoor er niet een geschikt lokaal meer voor handen was. Dit was het café op de Viersprong te Schettens, nu installatiebedrijf Feenstra.
7-11-1956 bericht in de Leeuwarder Courant: Ged. Staten stellen voor om f. 100.000,-- subsidie voor dorps- en buurthuizen beschikbaar te stellen. Kerkvoogd Reitsma kwam met het idee om van de school een dorpshuis te maken.
10-11-1956 Bijeenkomst van kerkvoogden der NH Kerk en enige genodigden In het oude schoolgebouw komen bijeen:
Kerkvoogden: A. Lantinga, A. Buma, B. Reitsma.
Genodigden: J. Klarenberg, N. Reitsma, A. van der Meer.
19-11-1956 N. Reitsma en A. van der Meer hebben een 'onderhoud' met de directeur van gemeentewerken, dhr. Zijlstra  
jan/feb 1957 Eerste bijeenkomsten van de 'voorlopgie commissie'  voor Longerhouw: H. Reinsma (vz), L. Gietema, W. vd Schaaf
Voor Schettens: J. Klarenberg, 
N. Reitsma (penn.), A. de Vries, A. van der Meer (secr.)
  Totale kostenraming f 21.000,-- incl. 7500,-- voor het gebouw.
Dus 13.500,-- voor de verbouw. Subsidie 40%  f. 8400,-- en via renteloze aandelen f 5100,--
 
12-2-1957 Vergadering Dorpsbelang Schettens-Longerhouw De contributie werd vastgesteld op min. f. 1,--
febr. 1957 Enkele dagen hierna begon de voorl. cie. met het geldwerven bij de deuren langs. De beide timmerlieden, M. Buwalda en W. vd Schaaf, zullen gezamenlijk de verbouwing op zich nemen.
1-4-1957 Oprichting vereniging 'Dorpshuis Schettens-Longerhouw' Opgericht voor 29 jaar en 9 maanden.
5-5-1957 Eerste ledenvergadering ivm de ontwerpstatuten De naam van het dorpshuis wensten de aanwezigen in het Fries gesteld te zien.
Ook stelde D. Reinsma voor het gebouw in eigendom over te nemen en het geld als renteloze hypotheek op te nemen. Het dorpshuis was niet voor, maar ivm de subsidie was dit wel wenselijk.
mei 1957 Aanvraag Koninklijke goedkeuring vereniging Via de politie te Witmarsum, werd navraag gedaan naar de personen van het bestuur (staan ze goed bekend), is de vereniging niet in strijd met de openbare orde, worden de goede zeden niet bederft.... etc. etc. 
nov. 1957 Opnieuw goedkeuring aangevraagd De vorige waren afgekeurd ivm de Fries naam, deze mocht er wel bij, maar niet alleen. Opzeggingstermijn niet vermeld, werd 14 dagen voor het einde boekjaar. Wie mocht bestuurslid worden; alleen uit de leden.
20-1-1958 Koninklijke goedkeuring op haar statuten ontvangen 'Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koninging der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz;enz;enz.
24-1-1958 Statuten overlegd bij Maatschappelijk Werk. De statuten waren 'onvolledig en niet juist'.
Er mocht geen hypotheek mocht worden opgenomen zolang het dorpshuis onder een subsidieregeling viel. 
Het boekjaar moest samen vallen met het kalenderjaar. Het dorpshuis had eerst van  1 sept. - 31 aug., zodat het winterprogramma kon worden besproken op een ledenvergadering in september.
2e helft 1958 De definitieve verbouwingsplannen met begroting waren klaar.  
nov. 1958 Begin verbouwing van school naar dorpshuis Tussenmuur afgebroken en vervangen door een harmonicawand. 
Het podium en kleedkamerruimte zijn gebouwd.
5-12-1958 Krantenbericht in Bolswards Nieuwsblad inzake geldwervingsaktie Sint Nicolaasfeest gehouden, opbrengst fl. 1700,--, op 2-12-1958.
Dit feest was de 1e avond in het dorpshuis !
1-1-1958 Zanguitvoering in het dorpshuis Het bleek volgens W. vd Schaaf dat de muren niet akoestisch waren, zodat die voor de tijd moesten worden afgebikt en gestucadoord.
Op het podium pasten 50 a 60 personen en in de zaal maar liefst 260 bezoekers !!
23-1-1959 Ledenvergadering Hier werd het jaaroverzicht besproken. Er moesten nog 3 acties worden vermeld: een oliebollenaktie waarvoor bakker Visser het deeg volgens zijn 'geheim recept' beschikbaar stelde. 
De fam. J. Klarenberg was de 1e in Schettens die TV had. De jeugd mocht Pipo de Clown zien voor 10cent en tot slot een oudpapier aktie, waarmee de nieuwe lampen werden gekocht.
5-2-1959 Aanvraag Rijkssubsidie (25%) Later bleek dat de subsidie nog net op tijd is aangevraagd, de dorpen moeten toen nml. min. 500 inwoners tellen. 
5-11-1959 Akte van overdracht van het dorpshuis Het gebouw werd gekocht voor f. 7.500,-- van de Schettenser Kerkvoogdij. Er hoefde geen rente te worden betaald, met als tegenprestatie dat de kerk er o.a. cathechesatie kon houden. De aflossing binnen een termijn van 29 jaar en 9 maanden !
    Akte 5-11-1959
Koopsom is fl. 7.500,--, bedrag wordt als een lening opgenomen. Er is geen rente verschuldigd aan de kerk, hiervoor heeft de kerk beschikking over een lokaal voor catechisatie en vergaderingen. De lening moet maximaal worden afgelost binnen 29 jaren en 9 maanden, gerekend vanaf 1-1-1959
De bestaande inventaris wordt in bruikleen afgestaan aan het dorpshuis. Dit zijn 3 tafels en enkele lage banken. Deze moeten te allen tijde beschikbaar zijn ten dienste van de Avondmaalsviering. 
Het dorpshuis had het gebouw reeds aanvaard op 1-1-1958.
27-11-1959 Bericht ontvangen van rijks-subisidie van 'Min. van Maatschappelijk werk' (25%) Totaal f 8.000,--, april 1960 ontvangen
20-2-1959 Aanvraag Provinciale subsidie (15%) Ontvangen f 4800,-- okt. 1959
1-5-1959 Dorpshuis volledig in gebruik genomen Totale kosten ong. f 32.000,--
27-10-1959 Bericht ontvangen van Gem. Wonseradeel f 1667,-- ipv f 1240,-- subsidie
  In 1959 was het dorpshuis gereed, inclusief keuken, toiletten en een nieuwe vloer.  
22-1-1960 De officiele opening van het dorpshuis In heel Schettens hingen toen de vlaggen uit. 
Wethouder De Jong opende het dorpshuis. Hij vertelde dat de beide dorpen S en L de hoogsten per hoofd van de Friese, ja zelf van de Nederlands bevolking waren in medewerking en samenwerking om een dorpshuis op te richten.
De firma Bleeker, die het elektra aanlegde, schonk een elektrische klok 
  's avonds was de officiele opening voor de bewoners plaats. De vrouwenvereniging doet een ABC stukje en dragen hierna de overgordijnen over. Dhr. J. Spieksma draagt namens de zangvereniging de podiumgordijnen over aan het dorpshuis.
Vrouw Feenstra heeft namens de oudpapieractie de tafelkleedjes en asbakken geschonken.
De beide aannemers Buwalda en Van der Schaaf en schilder De Vries, gaven 10% korting op de 'reeds uiterst scherp berekende prijzen'. Tj. Reitsma bood namens dorpsbelang en begrafenisver. een kabinetsfoto van het Konk. gezin aan. De verlichting in de grote zaal was betaald van het televisiepotje van de familie Klarenberg. De voorzittershamer werd aangeboden door N. Reitsma namens de kerkvoogdij. De smid Feenstra heeft de spiegel in de gang geschonken.
10-2-1960 Ledenvergadering ivm statutenwijziging Op verzoek van Min. van Justitie.
24-3-1960 Koninklijke goedkeuring op haar gewijzigde statuten ontvangen.  
31-3-1960 Jaarvergadering Er zijn 27 leden aanwezig. Er wordt een nieuw bestuur gestemd, omdat het voorlopig bestuur van mening is dat hun taak is afgelopen, nu het dorpshuis is opgericht.
Het nieuwe bestuur komt uit 5 personen te bestaan; 2 Hervormden, 2 Gereformeerden en 1 buitenstaander.
Ook toen werd al gesproken over een biljart, echter de plaatsing gaf problemen.
  Bestuur Vanaf dat momen zijn de notulen door secretaris F. van Gosliga in het Fries geschreven, op een vaak humoristische manier.
  Beheerder De koster van de hervormde Kerk is nu ook beheerder van het dorpshuis. De eerste beheerder was Auke Hoekstra en zijn vrouw.
  Jaarverslag 1960 'It tastan kommen is to danken wet oan de ienridigens en meiwurking fan elkenien uit beide doarpen. Dit is tige moai, mar nou matte we der foar oppasse dat it Doarpshus yn 'e takomst bliuwt sa as it weze moat. Dat it yn stan halden wurdt TROCH elkenien en FOAR elkenien. We moatte der dus foar oppasse dat it Doarpshus der ik financieel goed komme kin. We kin hjir oan mei dwaen troch de acties dy 't hjirfan utgean goed to steunen. Want as it it Doarpshus goed giet, sil de forskillende forienigingen dy't der gebruk van meitsje der ek fan profitearje. Want dan kinne we de hier ek sa leech mogelik halde. Dit is it streven ek fan it bistjur, mar ja we moatte roun komme kinne'.

.... der is practisch net ien joun dat der net gebruk fan makke wurdt...

2-5-1961 Bestuursvergadering Besloten werd, op aandringen van de Hervormde Kerkvoogdij, dat er alleen in besloten kringen bier getapt wordt.
  Jaarverslag 1961 Er is een greate en lytse seal. De kachel kan echter de 'lytse seal' niet verwamen en het bestuur besluit de kachel op het podium te plaatsen. De secretaris schrijft: 'is dus niet fan it toniel fordwoun, mar hat it just opsocht'.
14-11-1961 Reciteerwedstrijd in het dorpshuis Er waren 14 deelnemers en de zangvereniging verleende haar medewerking.
'toch foel it oantal besikers werf of'....
24-1-1962 Jaarvergadering Er is een ander orgel geplaatst in het dorpshuis, voorgeschoten door penningmeester N. Reitsma. Er komt voor de gebruikers een spaarpot op het orgel te staan.
april 1963 Toneel De toneelclub van fa. vd Plaats uit Bolsward heeft een toneelstuk opgevoerd
7-1-1964 Bestuursvergadering Concierge Hoekstra klaagt over de obstakels van de gymnastiek club, vooral de brug is een grote last. De club zelf is inmiddels al ter ziele gegaan.
10-5-1979 Strookje grond gekocht  Het dorpshuis koopt een strook grond groot 23ca, voor f. 500 van de Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te S. en L.
1979 Dorpshuis verbouwd  
8-2-1984 Lening Kerkvoogdij Schettens afbetaald De schuld van fl 7.500,-- is toen afbetaald.
8-2-1985 Ledenvergadering De laatste aandelen worden uitgeloot. Het dorpshuis is nu schuldenvrij.
31-12-1986 Einde vereniging volgens de statuten De Terp was opgericht voor 29 jaar en 9 maanden. 
Gelukkig werd verlenging aangevraagd en verleend bij het ministerie van Justitie voor onbepaalde tijd.
1997 Dorpshuis flink verbouwd. Nieuwe aandelen worden verkocht om de verbouwing mogelijk te maken.
19-10-2007 Feestavond Dorpshuis ivm 50-jarig bestaan.  

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)