Historie Schettens - Longerhouw

deel 88: Emigratie naar Amerika, deel II


In de vorige eeuw zijn vele dorpsgenoten geemigreerd naar (Noord) Amerika. Hieronder volgt een lijst met namen van wie inmiddels bekend is dat ze de oversteek hebben gewaagd. De lijst is nog niet compleet, dus aanvullingen zijn welkom.

Vetrekdatum aam Woonde te Diversen
1854  Bokke Dirks Stremmeler en 
Pietje Yebs Seffinga
Woonde in 1844 te Schettens Bittenserpaed 2. Later te Franekeradeel Kinderen die meegaan:
Dirk, Yeb, Folkert, Klaas, Frouke
28-3-1873 Tiete Baukes Rijpma en Grietje Joukes Wiersma Woonden te Schettens op nr. 28 (nu Bittenserpaed 16)

Kinderen die meegaan:
Bauke en Doetje

28-3-1873  Feike Durks Stremler en Antje Johannes Rosier Woonden te Schettens op nr. 13B (nu Van Osingaweg 2).

Kinderen die meegaan:
Kaatje, Nieske, Trijntje

28-3-1873 Jorke Jans Westra en  Trijntje Gerrits Wezel Woonden op nr. 12 (nu Van Osingaweg 6) 

Kinderen die meegaan:
Jan, Haikje, Gerrit, Doutzen, Frans

28-3-1873 Jurjen Tjerks Dijkstra en Sjoukjen Sjieukes Boersma Woonden tot 1866 op de kleine kerkeplaats, te Schettens. Hierna woonden ze op nr. 25c (nu Van Osingaweg 38).

Kinderen die meegaan:
Wybrigje, Tjerk, Sjieuke, Jan

mei 1883 Oege Joukes Post Woonde te Schettens, op nr. 27b (nu Bittenserpaed 12-14)
1884  Jouke Oeges Post en 
Aukjen Altena
Woonden te Schettens, op woonschip. Kinderen die meegaan:
Oege (1868), Hieke (1879), Maaike (1879), Douwe (1880).
6 april 1893 Rinse Sjoerds de Witte Woonde te Longerhouw? bij zijn ouders? Kwam op 1 sept. 1894 terug van Amerika.  Maart 1895 vertrok hij opnieuw naar Amerika, waar hij later dood werd aangetroffen in Elizabeth Hotel, vermoedelijk vermoord.
apr. 1893 Gosse Meintes Bootsma Woonde te Schettens op nr. ? In 1891 op nr. 23a
18-3-1897
(toen aangekomen)
Keimpe Atema Kwam van Witmarsum
(woonde daarvoor op nr. 38 ? / nu van Osingaweg 34)
Aan boord overleden
4-12-1901 Gatze Atema Ging naar zijn broer Keimpe
26-2-1902
(toen aangekomen?)
Doeke en Gerrit Atema Naar Wyckhoff, New Jersey.
naar broer Theunis? Atema.
15-4-1905 Lolke van 't Zet Woonde te Schettens.
Ging naar broer Douwe
24-2-1906 Douwe Heinsma
Emke Knorr
Douwe woonde te Schettens op nr. 47 (nu Van Osingaweg 22)

16-2-1907 Jan Zijlstra +
Sara Renema
Woonde te Schettens, op Bittenserpaed 2
22-8-1908 Huibrecht Kurpershoek Woonde op Van Osingaweg 42
12-12-1908 Hessel Atema (woonde op nr. 38, nu van Osingaweg 34) Ging naar zijn broer Gerrit
6-3-1909 Anne Popkes Zijlstra Woonde te Schettens, op Bittenserpaed 2
24 april 1909
Met de 'Potsdam' 
Sjoerd J. Atema en 
Trijntje Atema-Roedema
(woonde op nr. 38, nu van Osingaweg 34)
Moeder en zoon.

Sjoerd liet zijn afscheid vastleggen op het kerkorgel te Schettens.Trijntje was 55, Sjoerd was 22 en 'marchant'. Als thuisadres werd 'brother' Roedema te Schettens genoemd.

24 april 1909
Met de 'Potsdam' 
Jarig Knorr
Imke Knorr +
Antje (Knorr) van den Berg
Jarig en Imke waren broers. 
24 april 1909
Met de 'Potsdam' 
Douwe Heinsma
Geertje (Heinsma)
Man en vrouw.
4-12-1909 Jan Spijksma +
Dieuwke Piersma
Man en vrouw.
Woonde op Bittenserpaed 20
4-12-1909 Klaaske Adams van der Meer (Klaske Robijn) Woonde te Schettens, op nr. 23, nu Bittenserpaed 12-14) Ging met Jogchum vd Schaaf, etc.
<1910??? Folkert Zijlstra
Harmen Zijlstra
,
In 1913 kochten ze een stukje grond in Schettens, waar hun nieuw huis werd gebouwd. Nu Van Osingaweg 54.

Onbekend is of zij er zelf ook in hebben gewoond, ofdat het voor hun moeder was, die daar later ook woonde.
Hun vader was nml. in 1912 overleden.

17-12-1910 Jan Sjoerds de Witte Woonde te Schettens, 
op Marnedijk 1.
Ging naar zwager Jan Buma.
18-3-1911 Huite Weidema Woonde te Marssum Geboren te Schettens
22-4-1911 Neeltje van Abbema 
(Neeltje de Witte)
Sjoerd de Witte
Broer de Witte
Zij vrouw van Jan de Witte
(zie hierboven)
30-3-1912  Johan Douwes Buwalda en  Lolkje Robijn Woonden te Schettens, op Viersprong 4 Antje, Klaaske, Lolkjen, Wiepke, Douwe, Sybrigje.
27-9-1913 Lieme Knorr
Jarig Knorr
Woonden te Schettens, op Bittenserpaed 12 Broers. Jarig woonde er al en ging opnieuw.
19-4-1916  Dieuwke Heinsma Woonde te Schettens, op Van Osingaweg 22 

Haar zoon Douwe, zie hierboven, ging haar voor in 1909.

aug. 1920 Lieuwe Bangma Woonde te Schettens, op Marnedijk 7 Ging naar oom H. Bosma
1 januari 1923 F. Bangma (Freerk?) Woonde te Schettens, op Marnedijk 7
11-8-1966 Riemer Buwalda Woonde in 1966 te Schettens op Van Osingaweg 7.
16-9-1969 Sijbren IJeb Reitsma Woonde 1969 te Schettens op Filenserwei 4

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)