Historie Schettens - Longerhouw

deel 86: Vermelding (woorden) boek


In 1786 verscheen de 4-delige boekenserie 'Tegenwoordige Staat van Friesland'. Hierin staan onze dorpen uiteraard ook vermeld:

Pag. 156

17. LONGERHOUW, een klein dorpje, ten Noorden der Makkumer vaart op Bolswerd, niet verre van de Exmorsterzyl, ten Zuiden van den rydweg en oude vaart naar Schraard: onder 't zelve behooren 9 stemmende plaatsen.

Pag. 175 

22. SCHETTENS, een klein dorp van 15 ftemmen, niet verre van Bolswerd aan de Witmarfumer vaart. Onder dit dorp ligt het buurtje Bruindyk, en de State Ozinga, alwaar eertyds woonde de Grietman Sibrand van Ozinga, die deeze Grieteny met verfcheiden noodzaakelyke watertochten en fcheidflooten heeft verbeterd.


Het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa
Geschreven tussen 1839 en 1851

Aardrijkskundig woordenboek van Abraham Jacob van der Aa (Amsterdam 6 dec. 1792 - Gorinchem 21 maart 1857), dat tussen 1839 en 1851 in 13 delen verscheen.
Afkortingen hier gebruikt: d=dorp, h=huizen, kw=kwartier, u=uur, arr=arrondissement

LONGERHOUW, of Langerhove, d., prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Wonseradeel, arr. en 2 1/2 u. W. ten N. van Sneek, kant. en 1/2 u. N. W. van Bolsward, N. van de Makkumervaart op Bolsward, niet verre van de Exmorsterzijl, Z. van den rijweg en oude vaart naar Schaard.

Men telt er 10 h. en 90 inw., die meest in de veeteelt hun bestaan vinden.
De Herv.,
die er 80 in getal zijn, behooren tot de gem. Longerhouw-en-Schettens, welke hier eene kerk heeft, die voor de reformatie een inkomen had van 110 goudgul. (160 guld.). Ook bestond er eene prebende van 40 goudguld., (65 guld.), welke voor den Koster was.

De Doopsgez., welke men er aantreft, worden tot de gem. van Bolsward gerekend.
De R. K., die er wonen, behooren tot de stat. van Makkum.
Men heeft in dit d. geen school, maar de kinderen genieten onderwijs te Schettens.

SCHETTENS, d., prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Wonseradeel, arr. en 3 u. W. N. W. van Sneek, kant. en 1 u. N. W. van Bolsward, aan de Witmarsumer-vaart. Men telt er in de kom van het d. 18 h. en 88 inw., en met het daartoe behoorende buurtje Bruindijk, 26 h. en ruim 140 inw., die meest in de veeteelt hun bestaan vinden.

De Herv., die er 120 in getal zijn, behooren tot de gem. Longerhouw-en-Schettens, welke hier eene kerk heeft, met eenen toren, doch zonder orgel. Deze kerk, moest vr de Reformatie aan den Proost van de St. Janskerk te Utrecht, 8 schilden (11 guld. 20 cents) betalen.

De 10 Doopsgez., die er wonen, behoren tot de gem. van Bolsward. - De 15 R. K., die er gevonden worden, worden tot de stat. van Bolsward gerekend. - De dorpschool wordt gemiddeld door een getal van 30 leerlingen bezocht.


LONGERHOUW-EN-SCHETTENS
, kerk. gem., prov. Friesland, klass. van Harlingen, ring van Makkum.
Men heeft er twee kerken, als: eene te Longerhouw en eene te Schettens, en telt er 200 zielen, onder welke 60 Ledematen.


OSINGA
, Osingha, Ozinga of Oosinga, voorm. state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Wonseradeel, arr. en 3 u. N. W. van Sneek, kant. en 1 u. N. W. van Bolsward, 1/4 u. Z. van Schettens, waartoe zij behoorde.

Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenwoning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 37 bund. 85 v. r., worden thans in eigendom bezeten door den Heer H. J. Lycklama Nyeholt, woonachtig te Bolsward.

Op deze state woonde vroeger Jonkheer Sybrand Osinga, die de grietenij Wonseradeel, door de verbeteringen aan haren waterstaat, groote diensten bewees.

FILENS, geh., prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Wonseradeel, arr. Sneek,  kant. Bolsward, 1/4 u. N. van Schettens, 1/4 u. van Witmarsum, waartoe het behoort; met 3 boerenplaatsen, bewoond door 20 inw.


Andr A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)