Historie Schettens - Longerhouw

deel 75: Fintje mei de Yester


De kerkvoogdij van Schettens kocht door de eeuwen heen af en toe stukken grond. Verkopingen werden altijd goed in de gaten gehouden, zolang het in de buurt van onze dorpen was. Zo ook in 1742, toen jonkvrouwe Van Nijsten enige stukken land verkocht, waaronder het stuk land tegenover het bittenserpaed. Dit stuk bouwland had in de volksmond de naam 'De Ies'. Na enig speurwerk bleek dit hetzelfde te zijn als 'Jister', de plaats waar men de koeien bijeenhield tijdens het melken. Net over de brug bevind zich deze jister, die al in 1832 op de kadastrale kaart voorkomt. Het stuk land van 4 pondemaat is later bekend als 'het Fintje met de yester'. De koopsom bedroeg 700 gulden, welke in 2 termijnen van 350 gulden werd betaald. Daarboven werd nog een flink bedrag aan onkosten en strijkgeld betaald. De laatste post is 'het reeel', een belasting die werd geheven op grond. Het stuk grond werd eerst jarenlang los verhuurd en pas later gevoegd bij de 'grote kerkeplaats' te Schettens, stem nr. 14. Nog heel lang is dit stuk grond in eigendom geweest van de kerkvoogdij.


In het kerkeboek genoteerd als uitgaaf in 1742:

1742 Den 9 Maart heeft de Administreerde Kerkvoog Sijbren Pijters de Wijte aen Douwe Minnema tot Lollum betaald als actevaarijus van de verkoopinge van de landen van de Jufvrouwe J:M: van Nijsten voor uitgeschooten strijkgeld en salaarijen Exspensen betaald de somma van seeventig cr. guldens twaalef st. twaalef pingen, volgens spesievijcatie en quitantie met no. 23, aldus.
(AAB: Douwe Minnema is schoolmeester te Lollum)
70-12-12
1742 Wijders brengt de rendant nog uitgaaf in Rekeninge aan de voorengenoemde Juffrouwe J: M: van Nijsten daar toe telling van de Bijsitter A. van Elselo betaald de somma van drie hondert vijftig Car. Guldens sijnde de geregt helfte van de coopschat van vier pondemaate bouland liggende op de Jis tot Schettens staande deese quitantie op het coopbrief aldus'   350:0:0
1743 'Den 10 Augusto hebben de kerkvoogden Douwe Douwes Postemus en Sijbren Pijters de Wijte als gelastijge weegens de kerke het twee en laaste termijn van de vier pondemaate bouw land geleegen op de ijes betaald aan de verkooper juffer Johanna Maria van Nijsten ter somma van drie hondert vijftig Car:Guldens onder kortinge van seeven en twintig car:guld: strijk en verhoog gelden en alsoo aan suijver geld de somma van drie hondert drie en twintigh Car:Guldens aan suijver geld, volgens quitantie staande op het coopbrijf met no. 9
Aldus' 
323:0:0
1742 Wijders bringt de Rendant Sijbren Pijters voor ontfan in Reekeninge van Strijk en verhooggelden de landen die door Juffrouwe J.M. van Nijsten verkogt sijne en bi de kerkvoogden van Schettens vier Ponde maaten gekogt sijn de strijk pinningen bedraagen tot saamen 15-2-8
1742 De 9 9ber heeft de Rendant aan Douwe Minnema (pra buiren Posteland) tot Lollum betaald weegens onkosten gevallen van de vier pondemaate bouland gelegen op de Yes de somma van  2-16-8
1742 Den 25 Xbr. heeft de kerkvoogd Douwe D. Postemus uitgegeven en betaald weegens het consend geld en veertigste pingen voor het coopen van de vier pondemaat losland of bouwland geleegen op IJes, de somma van fijf en dartig cro: Gul: veertien st: 35:14:0
1743 Wijders heeft de Rendant aen de ontfanger Sijbren Pijters betaald weegens de reele honderste pingen van de vier ponde Maate los land voor de kerk van Schettens 3-13-12

Verkoopster Johanna Maria van Nijsten werd als 16e kind, van de 19 (!), geboren op 20 oktober 1674. Waarschijnlijk op Harsta State te Hogebeintum, waar hun ouders Bartel van Nijsten en Margaretha Huijch ook getrouwd waren. In de kerk van Hogebeintum liggen vele zerken van deze ouders en kinderen, waaronder onze Johanna Maria. Zij overleed op 20 april 1748, dus enkele jaren nadat ze bovengenoemde 4 pondemaat land verkocht.

Uit een verhuur contract van 1850:

Ten Vierden. Een bunder twee en zeventig roeden, veertig ellen genaamd het Fintje met de Yester bekend ten kadaster van de Gemeente Witmarsum sectie C op N 656 en 657 hebbende ten noorden het volgende perceel, ten oosten Douwe de Boer en zuiden de Vaart en ten westen Pallandt, moetende dit perceel twee dammen onderhouden en het Zet aanaarden, thans in gebruik bij Durk D. Flapper.

4 pondematen is 1,4712 hectare.  (1 pondemaat is 0,3678 hectare)
Een bunder is een hectare en een roede is 100m2, dus een bunder en twee en zeventig roeden is: 17200 m2.


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl