Historie Schettens - Longerhouw

deel 72: Stemmen te Longerhouw


In navolging van de vorige aflevering, deze maal de lijst van stemhebbende plaatsen in Longerhouw, zoals die eeuwenlang heeft bestaan. Het waren vroeger enkel boerderijen, op de pastorie van Longerhouwster Kerkvoogdij na, die de lijst sieren.
In Schettens zijn 10 van de 15 stemmen nog steeds als agrarische bedrijven te herkennen, in Longerhouw hebben er anno 2006 nog vijf nog een agrarische functie. Stem 3 bevat het aloude wapen van Friesland, welke afkomstig is uit de oude boerderij, die zich op dezelfde plaats bevond. Vlak ernaast bevond zich de later afgebroken boerderij op de plaats waar in de 19e eeuw de  familie Van der Werf woonde. Stem 6 is laat in de 20e eeuw grotendeels van boederij naar woonhuis omgebouwd. Tenslotte was stem 9 eeuwenlang in eigendom van de kerkvoogdij te Longerhouw. Longerhouw telde 21 verschillende floreen-nummers. In tegenstelling tot wat ik de vorige aflevering schreef, was niet 1798 maar 1788 het laatste jaar waarin stemregisters werden opgesteld, immers in 1795 waren de Fransen al gearriveerd en was voor dit oude systeem geen plaats meer.
Als extra informatie heb ik de grootte in pondematen van de bijbehorende landerijen opgegeven, ten tijde van het floreenregister van 1700.

Stemnr. Grootte Floreennr. Omschrijving Huidige bewoner
1. 10pm 10 Pastorie fam. R. IJzerdraad
2. 60,5pm 1 Klein Donia fam. H. Falkena
3. 54pm 7 'wapen van Friesland' fam. L. Feenstra
4. 80pm 9 'fam. van der Werf' fam. M. ter Steeg
5. 50pm 2 'Postma pleats' Leegstaand
6. 60pm 5 'De Schiffart pleats' J. de Rapper
7. 80pm 6   fam. N. Boersma
8. 56pm 8   fam. Y. Burggraaff-Nooitgedacht
9. 24pm 4 'kercke plaets' fam. M. Mensonides

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl