Historie Schettens - Longerhouw

deel 61: Protest tegen Paus....


In 1853 ging er een golf van onrust over Nederland heen, doordat Paus Pius IX van Rome de Bisschoppelijke Hierarchie ging herstellen in Nederland. Dit kon gebeuren doordat in 1848 Thorbecke de grondwet had gewijzigd en daarmee de laatste beletselen hiervoor had weggenomen. De toen ontstane reactie staat bekend als "De Aprilbeweging", welke zover ging dat er Katholieke werknemers werden ontslagen en Katholieke winkels/bedrijven werden geboycot. Ook de kerkeraad van Schettens-Longerhouw deed mee aan de briefactie.  Waarschijnlijk was het de onlangs besproken orthodoxe dominee Willem Sypkens, sinds begin 1853 alhier predikant, die deze brief heeft opgesteld heeft. Om het uitzonderlijke karakter te onderstrepen, werd de brief integraal in de notulen van de kerkeraad geschreven. De actie had wel gevolgen, want Koning Willem III, duidelijk tegenstander van de herinvoering, zorgde ervoor dat het kabinet Thorbekce op 19 april 1853 valt. (dit was een dag na het verzenden van onderstaande brief !!). Het nieuwe kabinet voerde echter geen wijzigingen door in de grondwet.


17 april 1853

Ter oorzake van de Pauslijke verordening, waarbij de Bischoppelijke 
Hierarchie in ons vaderland staat hersteld te worden 
is door den Kerkeraad eenparig goedgevonden een verzoekschrift 
in te dienen bij Z.M. de Koning ter wering van het gevaar hetwelk 
doordoor Nederland bedreigt.

Aan Z.M. den Koning

Sire !!

met de verklaring van den diepsten eerbied voor en de
meeste gehechtheid aan Uwer Majesteits doorluchtigsten huis
verclaren de ondergetekenden, Uwer Maj. getrouwe onderdanen,
bewoners van de dorpen Longerhouw en Schettens Uwen trou

De angstige bezorgdheid waarinne de ondergeteekenden de toekomst
tegemoet gaan, vestigen hunne hoop naast God op Uwe Majest.
om den slag te voorkomen die ons vaderland staat te treffen.
Ons dierbaar Vaderland, door onze vaderen met gebeden en
verzuchtingen tot den Allerhoogste niet alleen, maar ook 
met goed en bloed, aan Rome's heerschappij en 
dwingelandij ontrukt.
Als Protesterenden niet alleen tegen alles wat de Paus
van Rome op eigen gezag, onder den schijn van 
goddelijk regt gelieft te veranderen, maar ook tegen alles wat
het menschdom naar ziel en ligchaam prijsgeeft aan
de ellendigste dwalingen; waarmede Rome hare volgers
verblindt en ons gehele vaderland, verhoede het God
genadig ! Bedreigt wenden zich ondergeteekenden
tot hunne Protestantschen Koning, Uwe Majesteit,
wien bij Art. 65 der Grondwet de magt is verleend
het aannemen te keer te gaan va titels, rangen,
of waardigheden, waarmede de onderdrukking, zoo niet de
vervolging van ons protestanten, als ketters en scheurmakers
verbonden is.
Dat het dus Uwe Maj. behage van de toegekende magt 
gebruik te maken, om de invoering van de Bischoppelijke
Hierarchie, door de Paus van Rome verordend in ons
vrije Protest. Nederland te weeren ten einde het huis
van Oranje en zijn getrouwe Onderdanen zich niet
onverhoeds zien geplaatst onder het juk van de
schandelijkste dwingelandij van Rome's opperhoofd.
Onder biddend opzien tot den alleen waarachtigen
God, dat Hij om Christus wil Uwe Maj. in
deze gewichtige zake ondersteune en de wensch van het
Protestantisme doe gelukken, wordt dit smeekschrift
Uwer Majesteit eerbiedig aangeboden door uwe Majesteits
getrouwsten dienaren.

Longerhouw 17 april 1853

Na een woord van opwekking van den kansel is dit adres
onderteekend zoowel door Mans lidmaten als anderen uit onze
gecombineerde Gemeente, aan Z.M. verzonden den 
18 april.

In naam des kerkeraads

W. Sijpkens Pres.
Sijbren B. de Witte


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl