Historie Schettens - Longerhouw

deel 52: Kerkvoogd Aysma afgezet !


In 1683 ontstond er een grote crisis in de kerk van Schettens. Kerkvoogd Schelte van Aijsma werd beschuldigd van fraude door Meindert Hoitinga, een andere belangrijke inwoner van Schettens. De stemgerechtigden van Schettens hebben toen besloten om Schelte van zijn ambt te halen, wat toen een vernedering zal zijn geweest voor deze adellijke bewoner van Osinga State. Hij mocht de jaarrekening niet eens afmaken en heeft de boeken meteen moeten inleveren, want vanaf 15 augustus gaat het over in een ander handschrift. Ook werden meteen twee nieuwe kerkvoogden benoemd, want mede-kerkvoogd Wijbe Ulbis moest ook zijn ambt neerleggen. Meindert Hoitinga en Tierck Arriens werden hiervoor in plaats benoemd door de stemgerechtigden van Schettens.
In maart 1687 lost Schelte van Aijsma uiteindelijk nog zijn restantschuld aan de kerk af, welke akte op dezelfde pagina werd bijgeschreven. Schelte verkeert waarschijnlijk is grote financiŽle problemen, want pas na de verkoop van een stuk land die bij Osinga State hoorde, kan de schuld via de koper Reijner Arriens worden betaald.


Aldus gedaan gerekent ende gesloten sampt
opgenomen, tusschen de Ingesetenen van 
den dorpe Schettens ten eenre ende de Here Aijsma
ter andere zijde en heeft Meinert Hoitinga voor
hem ende wegens sijn moeder en broeders geprotesteert
de non praejudicando soo nopens de praetense betalinge
op de naam van sijn broeder Sijbren Hoitinga
aangestelt als ook de nader bijvoeginge dat sij
eenige jaren huir solden resteren, sustineerde
dat sulx uit getoont sal worden, latende niet-
teminde kerk ofte haar voogden, haar defensies
ter contrarie, onder welke protestatie ende reserve
dese rekeninge is gesloten, voorts hebben de praesente
Ingesetenen bij pluraliteit van stemmen tot
nieuwe kerkvoogden in plaats van de Here
Aijsma ende Wijbe Ulbis, geeligeert en verkozen
Meinert Hoitinga en Tierck Arriens, om de
kerkvoogden van nu voortaan te bedienen en
daarin te doen ende handelen gelijk goede voogden
betaamt; en heeft de Heere Aijsma aan
de Notaris Jelto Annij overhandigt de obligatie
tot laste van Hille Douwes hier voren in de
ontvangh gemelt.  In kennisse de handen van
de Here Rendant; de Ingesetenen, Commissaris
Reinsma, sampt advocaten ende Clercq, Actum
in de kerk tot Schettens den 15 Augusti 1683

S. van Aijsma                    Wijbe Ulbes

M.D. Hoitinga                    Sijmen Gosses

Pijtter  Harmens

S. Reijnsma 
61    15       1683                J.Theod. Steindam

Jelto Annij                           J. Reijnalda
1683                                   1683 


Het slot van deze rekeninge
ter somma van
drie hondert drie
en 't negentigh gulden
14 stuivers 2 penningen
beneffens acht en 
sestigh gulden 15 stuivers
8 penningen Wegens
3,5 jaar intressen
tegen 5 percento ge-
rekent, heeft de
Heer Aijsma aan
mij ondergeschreven als
Administrerende
Kerkvoogd, dor
de Coopman Reijner
Arriens als coper 
van sijn Edele sate land
voldaan en betaalt
gelijk mede de
tien caroli guldens 11 stuivers
die de Heer Aijsma
volgens de naast 
volgende rekeneinge
van Landhuir aan
de kerk resteerde
soo dat bij mij 
suiver ontfangen is
drie en seventich caroli guldens 10 penningen
passeerde derhalven desen voor quitantie
In kennis mijn handt desen
15 Martij 1687 en is hier van ook
quitantie bij mij aan Reijner Arriens
gepasseert.

M. D. Hoitinga
1687
ut testis

J. Reijnalda
1687

 

 

 


Andrť A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl