Historie Schettens - Longerhouw

deel 50: Schuldbekentenis Schelte van Aijsma


Deze maand opnieuw een 'transcriptie' uit het oudste kerkeboek van Schettens. Hierin wordt Schelte van Aijsma als Schettenser kerkvoogd benoemd, samen met Wijbe Ulbes. Schelte was een kleinzoon van de andere bekende Schelte van Aijsma, waarnaar de nieuwbouwstraat vernoemd is. Het blijkt dat de vorige kerkvoogd, zijn vader Hotze van Aijsma, nog een bedrag van 978 gulden aan de kerk schuldig was, toen die overleed. Waarschijnlijk kon Schelte dit bedrag niet ophoesten, zodat het als een persoonlijke schuld werd vastgelegd met al zijn goederen als onderpand. De kerkvoogd van toen, ook Rendant genoemd, was persoonlijk verantwoordelijk voor het eindsaldo als dit negatief was. 


Aldus gedaen gerekent opgenomen ende gesloten binnen
Schettens in den schoolmeesters huisinge aldaer ten
overstaen vande predicant dominee Schevenstein ende de
brede gemeente binnen verschreven dorpe die de rekening
hebben bijgewoont geapprobeert ende beneffens den rendanten
predicant ende den hooch Edele Here Grietman als commissa-
ris ende here secretaris vertekent ende bevesticht ende hebben
vorders bij pluraliteijt ofte eendrachticheijt van
stemmen tot nieuwe kerckvoogden geeligeert ende genomineert
de Edele Here Capitein Schelto van Aijsma ende Wijbe
Ulbes om het voorsnoemd kerckvoogds ampt naer behoren
te bekleden ende waertenemen ende daerinne te doen ende laten
soo goede voogden betaempt, ende alsoo de kercke
Schettens binnen costen moet werden gerepareert ende
daertoe werkelijke penningen nootwerdich sijn opgebragt 
te moeten werden, van de slotten der oude kerck
voogden ende op dat de ingesetenen tot sulx gesecureert
mogen wesen alsoo hebbe ick Jo. Schelto van Aijsma
voornoemd, neffens 't sloth van deser rekeninge mij voor
mijn moeder ende wijlen vader tot waere borge ge-
constitueert
ende gestelt sulx doende bij desen onder
denuntiatie van 't beneficia van discussie verbeurt
mijnder goederen ende submissie vanden hove ende desen
Gerechte sustiniabel aennemen daeromme het voorgaende
slot ter somma van negen hondert acht en seventich
caroli guldens 8 stuivers 10 penningen als eigen schult te betalen
onder denuntiatie verbant ende submissie als voren
des dat de Ingesetenen van Schettens dan werden
aennemen ende oock geholden sullen wesen om welgedachte
Schelte Aijsma onsen nieugecozene mede kerckvoogt
tegens de originele debiteuren een behulpende handt
te bieden ende soo 't versocht werdt cessie in forma
te passeren alles onder (..) verbant ende submissie
als boven.   In kennisse der waerheijt hebben de 
here Aijsma ende de Ingesetenen desen ondergetekent
als voren beneffens des handen vanden hooch. edele 
here Grietman heer secretario ende wedersijtse Advocaten

Actum desen 6en 7bris 1678

Hermanny Scheversteijn                        S van Aysma
Pastori in Schettens

Hobbe Pijtters                                        Gosse Sijmons
1678

Wijbe Ulbes                                            Sijbren Douwes Hoijtinga 1678
                                                                

Pijtter Harmens                                        Duco Gelli    Anno 1678

Tjallingh Doeckes                                    Theodori Steindam

T. van Aijlva                                            T. Anny Not.Publicus 1678

geapprobeert 

goedgekeurd

pluraliteijt 

verscheidenheid

geeligeert 

gekozen

gesecureert

veiliggesteld

geconstitueert 

volmacht geven

denuntiatie 

aangifte, kennisgeving

sustineeren

staande houden, beweren

 

 

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl