Historie Schettens - Longerhouw

deel 49: Overeenkomst Marnedijk 2


In een vorige aflevering (nummer 44) werd de overeenkomst tussen Schettens en Arum behandeld over het onderhoud van een stukje Marnedijk. Hierin werden op 12 nov. 1633 afspraken gemaakt zoals het slaan van een paal op de scheiding en het leggen van een steen.  Bijna een jaar later blijken de ambtelijke molens te zijn uitgedraaid en wordt de daad bij het woord gevoegd. De gebeurtenis was blijkbaar belangrijk genoeg om opnieuw als officiŽle acte te worden opgenomen in het kerkeboek van Schettens (en waarschijnlijk ook weer in die van Arum).

Het ging in totaal om 15,5 roede Marnedijk waarover ruzie ontstond. Dit gedeelte lag tussen de 'opreed' naar Schettens en Bruindijk. Het is belangrijk om te weten dat met de 'opreed' het nog steeds bestaande weggetje via de Viersprong (over Sotterum) wordt bedoeld. De huidige afslag vanaf Bolsward is van recente datum. Ergens tussen beide punten lag al een scheidssteen, maar waarschijnlijk volgde daarop een stukje 'niemandsdijk'.  In het akoord wordt afgesproken dat hiervan Schettens 4 roeden en Arum 11,5 roeden dijk gaat onderhouden. Er wordt dan ook gemeld dat de nieuwe steen 4 roeden zuidelijker wordt gelegd. 
Het dorp Schettens moest het gedeelte vanaf de nieuwe gelegde steen ('opwarts') naar Bruindijk onderhouden. Arum had de zorg voor het gedeelte ('nederwarts' ) vanaf de steen naar de reeds gemelde 'opreed'.
De roede is een oude lengtemaat van ongeveer 4 meter. In totaal gaat het dus om ong. 60 meter dijk, waarvan het dorp Schettens ong. 16 meter extra kreeg toebedeeld voor onderhoud.

De acte werd nu ter plaatse opgeschreven in het kerkeboek in de herberg van Schettens. Hiermee wordt vrij zeker bedoeld het boerderijtje bij het Hof (nu familie E. Breeuwsma). Dit lag immers prachtig mooi in de buurt en was ook in latere tijd een herberg, zelfs tot in de vorige eeuw.


Op huijden den 26en Octobris 1634 hebben wij ondergeschr.
gecommitteerden ende volmachten van de dorpen Arum
ende Schettens respective, ons vervoecht op den Marnedijck
tusschen Schettenserlaen ende opreed ende de gebuerte
Bruijnedijck ende aldaer ten overstaen van Mennone
Hillebrants secretaris van Wonseradeel tot scheijdinge van 
onse quaestiose mandedijcken, in conformiteit van den acte
van accordt, hiervooren op den XIIen Novembris jonxt verleden
te boecke gestelt, geslaegen ende gestelt sekere viercante
eecken pael ende daertegens over aende buijtendijcxstera-
cant vanden selven dijck ingelecht sekere groten
vlint ofte balsteen, welcken toonpael ende steen van 
nu voortaen tot eene wettelijcke ende geduerige ontscheidinge
van parthien dijcken, te voren in quaestie gestaen hebbende
sullen dienen, sulcx dat het dorp Arum de reparatie
ende onderholdinge van den selven dijck van nu aff sal incum-
beren vanden selven thoonpael ende steen aff nederwarts
tot aen Schettenser laen voorschr. ende het dorp Schettens
opwarts naer Bruijnedijck daer die van Witmaersum
hun aenvanck nemen. Sijnde dese acte daaraff tot eene
continuele memorie alhier te boecke gestelt ende
bij de respective comparanten neffens mij secretario
ondergeschreven ende bevestiget ter huijse van Tierck Obes
herbergier binnen Schettens op dach ende Jaere vooren
verhaelt.

Tiaerd Wijbes                    Syuerdt Tijercks z
eigen gestelde                     1634
handt merk                         
                                          Sijtze Sijbrens 


Sijnne Joans                        M. Hillebrants
                                           1634  26 10

T.S. Hoijtinga
1634

 


Andrť A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl