Historie Schettens - Longerhouw

deel 45: Overeenkomst sloot dempen


Ook in deze aflevering opnieuw een overeenkomst die ik aantrof in het oude kerkeboek van Schettens. Omdat de kerk (via een stuk land van de dominee) erbij betrokken was, zal men deze overeenkomst hierin hebben opgenomen . Het is nogal een lastig te lezen stuk in een schrijfstijl die gebruikelijk was in de 17e eeuw. Lange zinnen met veel moeilijke en latijnse woorden maken het er ook al niet veel beter op. Het gaat er hier in deze overeenkomst uit 1616 om, dat Tjerk Obbes uit Schettens, een sloot mag dempen. Tevens wordt hij eigenaar van dit nieuwe stuk land. Als tegenprestatie dient hij echter er zorg voor te dragen dat hij (en zijn erfgenamen) de afscheiding voor eeuwig goed onderhouden. Mocht dat niet lukken dat mag de eigenaar van het naastliggend stuk land de sloot er weer in laten leggen op Tjerk Obbes zijn kosten. Om te verzekeren dat het benodigde geld er dan ook is, moet Tjerk al zijn goederen hypothekeren. Tenslotte ondertekent Sjoerd Tjerk Hoitinga de acte. Sjoerd woonde te Schettens op Bruindijk en was bijzitter (soort wethouder) van de grietenij Wonseradeel.


Op huiden den 3 Junij Anno 1616 compareerde voor mij ondergeschreven
secretario sampt d'naebenoemde getuigen, den Eersamen
Tijerck Obbesz. woonachtich tot Schettens verclaerende
alsoe hem, van den E.E.H. Joncker Sijbrant van Osingha
grietman over Wonseradeel ende meede Gedeputeerde
Staadt deeser Lantschappe van Frijslandt waare vergunt
ende geconsenteert omme den Sloodt tusschen
hynne Comparants huijsinghe ende hieminge ende
den predicants fenne gelegen te moegen vullen ende
dammen ende 't gevulde aen zijnne hieminghe te
trecken ende van zijnne eijgen te maecken mit dier
bescheit ende conditie nochtans dat hij comparant
gehouden soude weesen omme ter zijden ende optecant ende egh
van de sloodts wall van de voorschreven fenne te maecken
ende int eeuich voor hem ende zijnne erven
te onderholden soedaenigen diecschuddinge heckinge
ende affpaelinge dat er oorsaacken vande voorschreven
daaminge ende soe roepinge nimmermeer eenige
schaade sall geschieden ofte clachte coomen ende dat
bij gebreecke van soedaenige diecschuddinge ende 
weringe van schaade d'interesheerde d'selve sloodt
(: zoe die te vooren geweest is :)  tot zijnne compa-
rants costen sal moegen opgraven off laaten slooten
sonder eenige oppositie ter contrarie, dat hij com-
parant deshalven niet alleene uits deesen beloofde
maar oock aennaeme omme 't geene vooraf ver-
haelt nae te comen te onderholden ende achtervolgens
doen onderholden achtervolgens ende naecomen als een
man uit eenen ende ter contrarie dies niet 
te doen nochte laaten geschieden in noch buijten regte directe
noch indirecte stellende daeromme bij comparant
voor onderhold eisse deezis ten onderpande ende
in eenen expresse hypoteecqen alle zijnne comparants
roerende onroerende presente ende toecomende goederen
actien ende gerechtichheden geene exempt
mit submissie der selver ende zijnne persoon
onder den hoove, deesen ende allen anderen gerechten
Consenterende oock hij comparant tot wijdere ver-
seeckeringe omme deesen des te beeter te moegen
effect sorteren ende dat daartegen van hem comparant
geene oppositie sall moegen gebruijct worden
dat deesen tot der Interesheerdes gelieven werden
verclaart executabel in kennisse zijnne com-
parants hant ende te zijnder breede d'onderteijcke-
ninge vande E. Sijuerdt Tijerx zn. Hoijtinga mij
secretario ende mijn clerqende op dato als vooren

Tijerck Obes                G. Petrus
                                    1616
Sijuirdt Tijerck zn.        F.P. Haardt
1616                            s.m.r.  1616


compareerde verscheen
sampt met
geconsenteert toegestaan
diecschuddinge  dijks schutting
oppositie  tegenstand
contrarie in strijd met

André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl