Historie Schettens - Longerhouw

deel 26: De Hoitinga's (II)


In deze aflevering zal ik de Hoitinga grafsteen, zoals die ligt in de Hervormde kerk van Schettens, behandelen. Zoals vorige aflevering gemeld, maakte Pieter Claes Antiek deze steen. Zijn afkorting op de steens is dan ook PCA. Hieronder de volledige beschrijving van de grafsteen.

---------------------------------------------

Gemerkt: P C A

(Rand) Ao 1619 de 31 Marty sterfd / 
Tialck Dowedr Poppema huisfrovve va Siovrdt Ti
ercks Hoitinga / 
Ao 1651 de 4d Novemer is inde Heere gervst / 
de eersame Siovrdt Tierckx Hoitinga yn leve beisitter va Wonseradel ovt int 74 iaer ende leit hier begraven /

(Ged. buitenrand)

Anno 1677 den 25 September is in de Heere gerust den eer / 
samen Douwe Helles Hoitinga beisitter van Wonseradeil en volmacht op de lansdach olt in 59 iaren leit alhier begraven /

Alliantiewapens:
Mannenwapen: liggende wassenaar vergezeld boven en beneden van een vijfblads roos;
Vrouwenwapen: Gedeeld, rechts Friese halve adelaar, links lelie 
Helmteken: 3 schachten (?)

Hieronder:

Al leg ick hier beneden /
neemt exempel aen my /
-Ghy gaet op my treden /
ick heb geveest als ghy

1683 den 12 Mai Ittie Meinert /
H: leit hier begraven /
1708 den 15 Februarius /
stierf den eerbaren en deugt /
samen Tjietske Dou-wes Hoitinga de /
huisvrouw van Douwe Lieuwes /
Nidam out 33 iaer en leit hier begraven /
Ao 1636 de 31en Martyes is in de Heer gerust de eersame /
Tyerck Syuerts Hoeitinga z:out ynt 36 jaer in sin leue gedepterde der suidersedicke ende leit hier /
begraue Ao 1630 de 30 Mart... inde Heere gerust de eersame /
jonghma Douwe Siurts Hoeitinga dorprechter in Schttens /
tussche twie ende drie ueren na noen synde op een Paeschedingz /
dach out ynt 26(?) iaer ende leit hier begraue.
Ao 1635 de 6en Junius /
is inde Heere gerust de eerbare Ige Siuerts Hoeitinga dr out int 28 /
iaer ende leit hier begraue
Anno 1710 den 4 Iulius is Godtsaeligh /
inden Heere gerust den eersamen Douwe Douwes Hoitinga out /
int 64 iaer ende leit alhier begraven
Ao 1731 den 6 Augusti /
stierf Houkjen Douwes Nidam oud 31 jaar rust hier /

In de hoekmedaillons wapens:

Links:
Mannenwapen resp. Hoytinga en Popma

Rechts:
Boven:
Vrouwenwapen: gedeelt rechts Friese halve adelaar, links doorsneden, boven lelie (?), beneden klaver en
Onder: Vrouwenwapen: gedeelt, rechts Friese halve adelaar, links lelie vergezeld boven en beneden van een zespuntige ster


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
Homepage: www.andrebuwalda.nl
en www.andrebuwalda.nl