Historie Schettens - Longerhouw

deel 196:  'Feestviering' uit 1913 ontdekt, deel II


 

In de vorige aflevering werd de vondst besproken van enige papieren, afkomstig uit een vaas op het Schettenser orgel.
Het originele programma van de herdenking in onze dorpen van 100 jaar onafhankelijk van Frankrijk is uniek te noemen.
Hieronder volgt nu de complete tekst van het oranjegedrukte papiertje.

 


 

1813-1913 FEESTVIERING
TER HERDENKING VAN

Neerlands's Honderdjarige Onafhankelijkheid

op

Woensdag 8 en Donderdag 9 Oct. 1913,

te

SCHETTENS en LONGERHOU
----------------

 

 

PROGRAMMA

 

 

WOENSDAG

 
8 uur Luiden der klokken, aanduidende het begin der feestviering
9 " Godsdienstig samenzijn in de Herv. Kerk te Schettens, onder leiding van de beide predikanten
12 1/2 " Optocht der Schoolkinderen door Schettens naar Longerhou en terug naar het feestterrein aan den Viersprong.
Te Schettens en Longerhouw uitvoering van een paar liederen
1 1/2 " Kinderspelen, afgewisseld door tractatie
5 " Prijsuitdeeling
6 1/2 " Optocht van Schoolkinderen met lampions
Alles opgeluisterd met muziek.
In den Kinderoptocht wordt plaats gegund aan versierde kinderrijtuigen.
Entrée op het terrein voor niet-dorpsgenooten
10 cts
DONDERDAG  
7 uur Herauten te paard kondigen in en buiten de kom der dorpen de voortzetting der feesten aan.
9 " Historisch-Allegorische Optocht
  Samenstelling:
  1. Herauten te paard.
  II. De Muziek
  III. Eerewacht te paard
  IV. Leden der Feestcommissie in versierden wagen.
  V. Prins Willem Frederik en het Driemanschap (de H.H. Van Hogendorp, V.d. Duin v. Maasdam en Van Limburg Stirum) in versierden wagen.
  VI. Kozakken te paard.
  Z.O.Z.
  VII. Scheveninger Vischvrouwen. (Scheveninger visschers mennen de paarden)
  VIII. Versierde wagen, vertegenwoordigende vier geslachten.
  IX. Versierde wagen, voorstellende den Vrede en den Oorlog (Vredesengel en Mars)
  X. Versierde wagen, waarin de ouderdom, getrokken door de jeugd.
  XI. Versierde Wagen, voorstellende de vier jaargetijden.
  XII. Bloemenmeisjes.
  XIII. Nationale garde te voet
  XIV. Kozakken te paard.
  XV. Auto (de nieuwe tijd).
  XVI. Groep Zigeuners met ouderwetschen bolderwagen.
  XVII. Eerewacht te paard.
  XVIII. Versierde fietsen
  De Optocht wordt te Longerhou opgesteld en neemt daar, na landing, den Prins van Oranje op. De Stoet gaat van Longerhou naar Schettens en vervolgens over Bruindijk naar het feestterrein.
1 1/2 uur (12) Volksspelen voor dorpsgenooten op het feestterrein; zij bestaan uit: ringfietsen, wedloopen met hindernissen, zakloopen, trekkamp, bolrennen, stoelendans en vaatje-kruien.
Entrée voor vreemdelingen
25 cts.
7 " Gezellig samenzijn voor personen boven 15 jaar in de Herv. Kerk.
a. Uitdeeling der prijzen
b. Orgelbespeling en Voordrachten door specialiteiten. In de pauze Bengaalsch Vuur etc.
Entrée voor vreemdelingen 50 cts.; voor het feestterrein en de kerk beide ook 50 cts.

DORPSGENOOTEN!

De feestcommissie vezoekt U dringend de beide dagen als feestdagen
te willen beschouwen en algemeen door het uitsteken der vlaggen het feestelijk aanzien te verhoogen;
alsmede mede te werken (o.a. door niet in den stoet te loopen en geen straatliedjes te zingen)
de goede orde te bewaren en te vermijden, wat den Naam onzes Gods zou onteeren.
Drie stooten op den hoorn beduidt dat er stilte verzocht wordt, omdat de feestcommisssie wat te zeggen heeft.

Oranje boven !

De Feestcommissie:
 

P. Kurpershoek, Voorz. Br. Eekma
J. de Jong, Penn. M. van der Goot
Ds. B. Dijkstra K. van der Kooi
Ds. E. Beukema B. Reidsma Tjzn.
J. van Abbema D. Roedema
S. van Abbema R. Wijbrandi

P. de Jong, stoomdrukkerij Bolsward

 

 

 

 

 

 


André A. Buwalda
e-mail:
fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE:
www.andrebuwalda.nl