Historie Schettens - Longerhouw

deel 194:  Orgelvaas met opschriften II


In de vorige aflevering werd Tjalle Reitsma genoemd. Uit een reactie van een gemeentelid bleek het hier inderdaad om de voormalige motorcrosser te gaan, die toen voor zijn werk een klus in de kerk zal hebben gedaan.


 

Ook de tweede vaas (vanuit de kerk gezien de rechter) bevat notities aan de binnenkant van het deksel.
In de buitenste rand staat 'Gatze K. Roedema Augustus 1891'.

Binnenin staat 'T.A. Ozinga 9 Juny 1896' geschreven.

 

Het betreft hier dus dezelfde personen als in de vorige aflevering, die op dat punt geen verdere toelichting behoeven.

 

Over Gatze Keimpes Roedema valt overigens nog wel wat meer te vertellen.
In één artikel in het Bolswards Nieuwsblad van 5 mei 1950 wordt hij genoemd als iemand die veel van de historie van Schettens en Longerhouw wist. Hij was toen de oudste inwoner van het dorp, zo werd geschreven. Hij was drie dagen voor de publicatie net 85 jaar oud geworden, dus dat kan goed kloppen. Ze waren nog net op tijd met dit 'interview' omdat hij in oktober van hetzelfde jaar kwam te overlijden. Gatze was ook degene dankzij wie wij nog weten dat er destijds zo'n 20 pieken van de voormalige Schettenser Schutterij in de Hervormde kerk aanwezig waren. Zelf de reden hoe ze verdwenen waren wist hij nog te vermelden, namelijk dat ze bij een feest waren gebruikt en 'sedertdien zoek waren geraakt'.

 

Overigens was Gatze nog in goede conditie omdat het artikel schrijft dat ze over de ringmuur klommen 'daar het hek gesloten was'. Eenmaal in de kerk liet hij uiteraard de grafstenen zien waardoor de Schettenser kerk bekend staat. Ook de helm en degen werd als 'bijzonder historisch' beschreven.

 

Tenslotte zijn er behalve zijn handtekeningen in deze vasen, nog meer zaken van 'zijn hand'.

Zo is hij zeer waarschijnlijk de maker van de twee predikantenborden in dezelfde kerk, die moeten begin 20e eeuw zijn gemaakt.

Ook de voormalige Hervormde school, nu dorpshuis De Terp, is door hem in 1904 gebouwd (samen met zijn broer Doeke uit Longerhouw).

De diaconiewoning aan de Witmarsumervaart (nu van ondergetekende) is ook door Gatze gebouwd in 1905.

Tenslotte bouwde hij ook de boerderij voor Douwe Postma in 1926 (de voormalige Osinga State); deze brandde helaas in 1982 af.

Als echte dorpstimmerman zullen ongetwijfeld nog veel meer huizen door hem zijn gemaakt.

 

 

 

 

 


André A. Buwalda
e-mail:
fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE:
www.andrebuwalda.nl