Historie Schettens - Longerhouw

deel 188: Longerhouw sluit verbond met Groningen


 

Gedurende de 14e en 15e eeuw was er in Friesland volop onrust. De Schieringers en Vetkopers waren de twee strijdende partijen, waarbij de Schieringers het platteland vertegenwoordigden en de vetkopers vooral de Steden. Steeds vaker werden vreemde mogendheden erbij gehaald om het verschil te kunnen maken.

Zo werd er in 1496 tijdens de zogenaamde 'Pax Groningana' tussen Westergo en de stad Groningen een overeenkomst gesloten, die door vele dorpen en steden 'bevestigd' werd.
Zo ook de dorpen Schettens, Longerhouw en Schraard.
In dit deel de tweede transcriptie van deze eeuwenoude overeenkomsten, die nog steeds bewaard wordt in het archief van Groningen.  
Omdat het een nogal lastig te lezen tekst is, kan er hier en daar nog een foutje in zitten.
 

Longerhouw, dd 11 juli 1496

Mathias persoenne ende gemene meente to Longerahove belijen ende betugen met dessen onse opene breve. Soe? dat wij
voer ons ende onse nacomelinge angenomen hebben ende nemen an in kracht desses breves den verbunde gemaket. In den
jare van sesendenegentigen tusschen den terweerdige Borgemeister ende Raedt der Stadt Groningen vande ene sijde
ende van westergo landt inden verbunde breve genoemt vande andere sijde, den selven verbonde to holden to vollebrengen
ende achtervolgen in alle sijne ponten ende articulen ende wij die Stadt ende vaste onverbroken to holden, als gude mannen van
eren na inholdende des verbondes vorschreven ende des so ....senten? wij den castelleijn to heben? gelijck den anderen in den verbunde vorschreven sonder alle valikant. In een teecken desser waerheit soe hebbe ick Mathias vorsch persoenne in Longerahove
desse brieff besegelt met mijn segel vor mij ende ombede de gemeene meente vorsch. Int jaer ons heer dusent vier
hondert sesendenegentich maendages voer nurgaen?

 

In deze tekst wordt dus slechts één persoon uit Longerhouw genoemd, namelijk de 'persoenne' Mathias. Net als bij Schettens heeft dus de toenmalige pastoor de akte getekend namens de gehele 'meente'.
Van deze pastoor is bekend dat hij Matthias Theodorici heette, oftewel Matthias Dircks. In 1470 was hij nog pastoor te Spannum.

 

 

Zegel van pastoor Mathias te Longerhouw


 


André A. Buwalda
e-mail:
fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE:
www.andrebuwalda.nl