Historie Schettens - Longerhouw

deel 180: 50-jarig jubileum Chr. school, deel IX (slot)


In 1922 bestond de Christelijke school te Schettens 50 jaar. Dit moest uiteraard 'herdacht' worden en bij deze gelegenheid hield de secretaris een voordracht welke gelukkig (!!) in druk verscheen. In latere artikelen werd hier enige keren naar verwezen, maar niemand dit het boekje in zijn bezit had. Totdat ik het een paar jaar terug aantrof in het Gereformeerd Kerkarchief van Schettens-Longerhouw. Dit archief is overigens momenteel nog onderdeel van de Bolswarder Gereformeerde Kerk, doordat ze in 1971 fuseerden. De School op Gereformeerde Grondslag was dus opgericht te Schettens op 5 februari 1872 en zal in 2022 dus 150 jaar bestaan...
De schrijver van het boekje was Douwe Simons Scheepsma, geboren te Schettens in 1849 en woonachtig op de boerderij te Bittens (nu fam. Politiek) waarvan hij zelf de eerste steen nog mocht leggen. Scheepsma was dus begin 1922 reeds 71 jaar oud en heeft veel dus uit zijn eigen geheugen onthouden. Tenslotte had hij een druk (vergader)leven, want hij was behalve landbouwer, gemeenteraadslid, kerkvoogd en secretaris van de school.
Hieronder volgt het  laatste deel van dit letterlijke verslag
.Daarop komt dit schrijven in van de Hoofd. v. Chr. Nat. Sch.:

"De hoofdc. heeft Uwe missive d.d. 10 April met Bijlagen ernstig overwogen. Zij kwam tot de conclusie dat door U de uiterste grens bereikt is, terwijl het Bestuur der school voor Chr. Volksonderwijs, haars inziens, eischen stelde, die alle voortzetting van onderhandelingen, voorloopig althans, ongeraden maken". Aan dit schrijven was nog toegevoegd ,de toezegging van een jaarlijksche subsidie van f 150,--. Van toen af is er niet meer ernstig aan gedacht, om samenwerking te zoeken. Zedelijke en fin. steun van vrienden en van de Hoofdc. sterkte den moed om voort te gaan. Langzamerhand komt er een kentering en goede. De periode van lijden aan bloedarmoede ging voorbij en nam een einde. Nadat Ds. v.d. Meulen hier een paar jaar had gearbeid, wordt op zijn initiatief de gelegenheid geschapen, om aan een paar gezinnen met kinderen, wel bekend, een woning te verschaffen. Sedert dien is door de goede Hand onzes Gods over ons, het leerlingental begonnen te klimmen en is er nu een reeks van jaren onafgebroken een behoorlijk getal aanwezig.

Geplant, geleid, behoed en beschermd, deze 50 jaren, door Hem, Die ook in dezen heeft betoond dat Hij niet laat varen de werken Zijner Handen. En niet alleen inzake wording en instandhouding, al ging het soms door de diepte, ook in ander opzicht heeft de Heere kennelijk gezegend. Hebben ze aan den overkant al 't vierde Hoofd sedert 1889, hier sedert '72 nog pas de jonge 3de Hoofdond. En wat betreft het aanleeren van de noodige kundigheden voor 't maatschappelijk leven, dan heeft deze school behoorlijk mee kunnen komen, in de laatste jaren, naar het oordeel van bevoegde autoriteiten, zelfs een voorbeeldig figuur gemaakt. En wat betreft de vrucht van den arbeid voor 't Koninkrijk Gods, voorzover zichtbaar valt op te merken, dat 5 leerlingen de Hoofdacte hebben behaald en 2 de acte van Bijstand, allen werkzaam bij 't Chr. Onderw. terwijl nog eenigen, 'k weet niet hoeveel wel, zich daarvoor bekwamen. En voorts studeert een, ik meen voor 't predikambt en drie zijn reeds predikant geworden.

Ik ga eindigen.

'k Heb wel begrepen, dat ik niet aller nieuwsgierigheid of belangstelling heb bevredigd. 'k Heb U niet verteld, hoe 't kwam, dat na stopzetten van de stroom van de kerkefondsen, de penningmeester in de eerstvolgende 13 jaren de jaarrekening kon sluiten met een voordeelig saldo, al bedroeg dat soms ook maar 13 centen, terwijl voorheen jaar op jaar een belangrijk tekort moest worden geboekt. 'k Heb U niet meegedeeld hoe gedurende de 50 jaar in de gewone geldelijke behoefte werd voorzien. 'k Heb niet aan U voorgesteld de leden der beide Verenigingen, noch de bestuursleden noch 't onderwijzend personeel. Niet gerept van de verhouding tusschen bestuur en onderwijzers, noch van de verhouding tusschen onderwijzers en ouders, noch van den omgang van 't onderwijzend personeel met de kinderen. Ik heb U eigenlijk maar meer de buitenkant laten zien, hoe bij wording en aanvankelijk bestaan te kampen viel met ongeloof van binnen en pure vijandschap van buiten en hoe ze later met minachting, verachting en smaad werd bejegend van hen, die met ons Jezus erkennen als de Eenige Zaligmaker van zondaren.

En waar de school daar nu nog staat, fier het hoofd omhoog, mogen we wel zeggen, dat ze daar staat als een teeken van Gods trouw. Ik dacht hierbij aan Ps. 149, waar de dichter zegt: "De Heere heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil, en aan de vermaning die hij er aan toevoegt: Dat Zijne gunsttgenooteen van vreugde opspringen om die eer; dat zijn juichen op hunne legers. De verheffingen Gods zullen in hun heil zijn".

Ik heb gezegd.

[Einde]


André A. Buwalda
e-mail:
fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE:
www.andrebuwalda.nl