Historie Schettens - Longerhouw

deel 179: 50-jarig jubileum Chr. school, deel VIII


In 1922 bestond de Christelijke school te Schettens 50 jaar. Dit moest uiteraard 'herdacht' worden en bij deze gelegenheid hield de secretaris een voordracht welke gelukkig (!!) in druk verscheen. In latere artikelen werd hier enige keren naar verwezen, maar niemand dit het boekje in zijn bezit had. Totdat ik het een paar jaar terug aantrof in het Gereformeerd Kerkarchief van Schettens-Longerhouw. Dit archief is overigens momenteel nog onderdeel van de Bolswarder Gereformeerde Kerk, doordat ze in 1971 fuseerden. De School op Gereformeerde Grondslag was dus opgericht te Schettens op 5 februari 1872 en zal in 2022 dus 150 jaar bestaan...
De schrijver van het boekje was Douwe Simons Scheepsma, geboren te Schettens in 1849 en woonachtig op de boerderij te Bittens (nu fam. Politiek) waarvan hij zelf de eerste steen nog mocht leggen. Scheepsma was dus begin 1922 reeds 71 jaar oud en heeft veel dus uit zijn eigen geheugen onthouden. Tenslotte had hij een druk (vergader)leven, want hij was behalve landbouwer, gemeenteraadslid, kerkvoogd en secretaris van de school.
Hieronder volgt het  letterlijke verslag in meerdere afleveringen.Als tweede punt komt in behandeling, welken weg te bewandelen om de financieele positie van de beide Hoofden der scholen niet te schaden. Na breede bespreking wordt besloten: Beide hoofdonderwijzers aan de school te verbinden met behoud van 't thans genietend salaris; de regeling van hunne werkzaamheid, als hoofd of hulp wordt overgelaten  aan onderlinge bespreking, die later volgt".
Als derde punt wordt overwogen: Bekostiging van het onderwijs en verstrekken van localiteit. Hoewel de Districtsraad het wenschelijk vindt, de school der bestaande Ver. te verkoopen aan de nieuw op te richten Vereeniging, vindt 't bestuur 't verkiezelijker om de school te verhuren. Besloten wordt 't volgende voorstel te doen: "In de kosten van het onderwijs te voorzien door Herv. en Geref., ieders aandeel te berekenen, proportioneel naar het getal leerlingen van Herv. en Geref".

Voorts wordt besloten: "De school bij samenwerking niet te gebruiken voor kerkelijke samenkomsten".
Bij aanbieding van vorenstaand voorstel op schrift, zal een uitnoodiging worden gevoegd, voor het houden van een gemeenschappelijke bespreking van een en ander, aan kerkv. overlatende de bepaling van plaats, dag en uur dezer samenkomst.

Het ontwerpen van een Concept voor Statuten en Huishoudelijk Reglement, wordt terloops even besproken, maar niet voortgezet, wegens het vergevorderd uur en omdat 't later vanzelf volgt als men over en weer tot eenstemmigheid is gekomen in de hoofdzaak.
Op verzoek van den voorzitter, gaat Ds. Rijnenburg voor met dankgebed.

Van kerkvoogden komt uitnoodiging tot een gemeenschappelijke vergadering op 15 Maart. Twee leden van 't bestuur, n.l. B. Feenstra voorz. en de secr., worden afgevaardigd. In de gemeenschappelijke vergadering, waarin hunnerzijds tegenwoordig waren 't Collegie kerkv., bijgestaan door Ds. G.T. Smit werd ons voorstel alras eenvoudig onaannemelijk verklaard. De Afg. van 't bestuur kwamen thuis met een tegenvoorstel van kerkvoogden.

Vergadering van het Bestuur der School op 4 April 1901, 's namiddags om 1 1/2 uur.

Tegenwoordig alle leden.
De Voorzitter leest Psalm 28 en gaat voor in gebed.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
De voorz. geeft, na rapport van 't resultaat der samenspreking met kerkv., in bespreking 't voorstel van kerkvoogden, dat luidt:

"De Kerkvoogden nemen op zich de zorg van het onderwijs van al de leerlingen, zoowel Ger. als Herv., die van het onderwijs gebruik wenschen te maken. De meerdere kosten komen voor rekening van de Geref. De school met woning eigen aan de Ver., wordt aan de kerkvoogdij cadeau gegeven onder conditie, dat die school steeds en uitsluitend bestemd worde  voor Chr. onderwijs op den grondslag van de drie Formulieren van Eenigheid, doch aangesloten bij Chr. Volksond. Het thans fungeerend hoofd der Herv. school blijft als zoodanig in functie, terwijl de hoofdonderwijzer der Ver. zal ontslagen worden en een of twee jaar eenige steun erlangen."

Eenparig blijkt het bestuur van oordeel, dat men op dien weg geen samenwerking verkrijgt, maar dat het onzerzijds op zelfvernietiging zou uitloopen.
Wordt besloten nogmaals advies in te winnen van de Hoofdc. v. Chr. Nat. Sch., onder overlegging van de gevoerde onderhandeling met kerkvoogden.

wordt vervolgd


André A. Buwalda
e-mail:
fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE:
www.andrebuwalda.nl