Historie Schettens - Longerhouw

deel 14: alliantiewapen te Driesum


Uit: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst
Geillustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving

De Provincie Friesland, Noordelijk Oostergo
Deel II: de gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
1983,  Door Herma M. van den Berg


Bij het dorp Driesum:

Wapenstenen

In de dammen tussen de vensters staan gebeeldhouwde wapenstenen, drie aan elke zijde en een in elk der aangrenzende koorsluitingszijden (afb. 101-104, 107-109). De beide oostelijke wapenstenen , de oostelijke aan de noordzijde en de meest westelijke aan de zuidzijde zijn compleet met kroon, dekkleden, helmteken enz. De onderschriften zijn op een gebeeldhouwde doek in relief gehakt. De overige stenen missen de kroon en hebben een afwijkende vorm van opschriftveld.      ..........

De meest westelijke steen aan de zuidzijde draagt het opschrift: 'Horatius Lauta van Aysma Capitain over een Compagnie te voet ten dienste der vereenigde Nederlanden en Juf. Catherina Rekalf sijn H.W. Geb.vrouw'. Van Aysma woonde van 1707 tot 1737 op Rinsma State, was ouderling der Hervormde Gemeente en afgevaardigde ter Synode.    ...........

Tenslotte de tweede steen aan de zuidzijde, die wegens de rocailvorm eveneens op de tweede helft van de 18e eeuw is te dateren en thans het geschilderde opschrift draagt 'Osinga-Aysma'. De stenen zijn kennelijk in het midden van de 19e eeuw overgeschilderd: in de collectie van het prentenkabinet van het Fries Museum bevindt zich een aantal tekeningen van A. Martin, waarop verchillende voorstellen van namen en wapens zijn uitgebeeld (afb. 110). Mogelijk  zijn in de jaren waarin Martin actief was, de zerken bedekt door de houten vloer.

Bij de foto:
AFb. 101-104 en 107-109
De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal heeft later gewijzigde wapenfiguren wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd. Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt. Opnamen 1974


Bijschrift:

Uit het boek blijkt niet het familieverband tussen Horatius van Aysma en het alliantiewapen 'Aysma-Osinga'. Deze laatsten zijn natuurlijk het bekende echtpaar Schelte van Aysma en Tiempck van Osinga dat op Osinga-State te Schettens woonde en daar ook begraven liggen in de Hervormde kerk. Uit de stamboom blijkt dat zij de over-grootouders zijn van Horatius van Aysma zijn. 
Genoemde Horatius was blijkbaar nogal trots op zijn afkomst dat hij deze wapenstenen liet maken. Zo blijkt dus dat helemaal in de kerk van Driesum zich een wapensteen bevindt met de wapens van een Schettenser echtpaar.