Historie Schettens - Longerhouw

deel 133: Adellijk bezit, Aylva deel III


De adel had vanouds grote bezittingen in Friesland en dankte daar haar machtige positie gedurende de eeuwen aan. Ook in Schettens speelde de adel eeuwenlang een voorname rol. Vooral de families Van Osinga en Van Aysma hebben hun sporen hier nagelaten en zijn dan ook hier nog bekende namen, natuurlijk ook omdat ze zetelden op Osinga State te Schettens. Hun namen komen dan ook regelmatig naar voren als je de lokale geschiedenis leest.

Er waren echter meer adellijke eigenaars van onroerend goed in Schettens, die nu minder bekend zijn, maar die toch een grote invloed op het leven in onze dorpen hadden. Nu deel drie van deze serie.


Frederik Willem Floris Theodorus baron van Pallandt (1772-1853) huwde in 1800 met Anna Jacoba Wilhelmina Rijksbaronesse van Aylva (1778-1814). Hans Willem van van Aylva van Pallandt (1804-1881) erfde als oudste zoon de prestigieuze titel 'Heer van Waardenburg en Neerijnen' en woonde dus op kasteel Neerijnen. Hij woonde normaliter in Den Haag vanwege zijn politieke carrière. Daarnaast zal kasteel Neerijnen zijn zomerverblijf zijn geweest.

Hierna kwam dit familiebezit bij zijn zoon Adolf Jacob Carel baron van Pallandt (1838-1920) die huwde met Elisa Dorothea Boreel. Deze liet het weer na aan zijn zoon Hans Willem van Pallandt die getrouwd was met Irmgard Thecla barones van Hardenbroek. Zijn dochter, Julie Elise (1898-1971), was nog tot haar overlijden in 1971 eigenaar van het kasteel en de heerlijkheid. Haar achterneef Carel van Vredeburch, erfde tenslotte het kasteel en de titel.

Kasteel Neerijnen

Het is interessant om de geschiedenis van dit kasteel in het kort te bespreken. Sinds 1980 is het in gebruik als gemeentehuis, toepasselijk gelegen aan de Pallandtweg 11 te Neerijnen. Het alliantiewapen Aylva-Ghendt bevindt zich boven de ingang, waaronder nog een tekst waarop Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772) voorkomt. Deze beroemde en ervaren krijgsman liet de fraaie voordeuromlijsting in rococostijl aanbrengen met daarboven een gedenksteen. Op deze gedenksteen is onder het alliantiewapen van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt, de ouders van Hobbe, de volgende tekst te lezen:

Afbeelding Ingang kasteel “Ir Hobbe Baron van Aylva Heer van Waardenburg van Hiern en van Neer-Ynen. Generaal van de Infantery en Collonel over een Regiment te voet in dienst van den Staat der Vereenigde Neederlanden. Gouverneur van de Stad van Maastricht, Plaatse van Wijk en onderhoorige Forten. Mitsgaders wegens den Adelyken Stand Gecommiteerde ter Vergadering van de Staten van de Provincie van Vriesland. Etc. Etc. Etc.

Den 20 Iulius Anno 1769".
 

 

Korte lijst van 'Heren van Waardenburg en Neerijnen'
1683-1705    Tjaard Ulbes van Aylva, gehuwd met Margarehta Johansdr. barones van Ghendt
? - 1745?     Cornelis Tjaards van Aylva
? - 1757?  Tjaert Cornelis van Aylva (zoon) (?)
1757-1772?   Hobbe Esaias van Aylva (broer van Cornelis)
1773?-1827?   Hans Willem rijksbaron van Aylva (achterneef)
1827-1853 Frederik Willem Floris Theodoor baron van Pallandt, gehuwd met Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva
1853?-1881   Hans Willem van Aylva baron van Pallandt
1881?-1920 Adolf Jacob Carel baron van Pallandt
1920?-1958 Hans Willem van Pallandt
1958?-1971 Julie Elise van Pallandt
1971?-heden   Carel L.H. van Vredeburch


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl

.