Historie Schettens - Longerhouw

deel 121: 'Dankbaar gedenken' deel XII


In 1985 verscheen een boekwerk over de Gereformeerde Kerk van Bolsward, genaamd 'Dankbaar gedenken'. In dit goed leesbare boek van de hand van dhr. K. Jongsma, is een apart hoofdstuk gewijd aan de Gereformeerde Kerk van Schettens-Longerhouw, welke een paar decennia lang een wijk was van Gereformeerd Bolsward. Waarschijnlijk zullen een flink aantal (oud-Gereformeerden?) inwoners van onze dorpen dit boek kennen en wellicht in de boekenkast hebben, toch volgt hier en in de volgende edities van Viadukt dit interessante artikel.


Ds. G. van Halsema Thzn. is op 18 februari 1965 predikant geworden van Schettens in combinatie met Bolsward. Ds. Van Halsema zou graag een nieuw kaartsysteem willen aanleggen dat duidelijker en vollediger is.

In 1965 heeft het ene offer ± f 5.000,— opgebracht. Er zal getracht worden door de Commissie van Beheer om weer zo mogelijk lammeren in de weide te krijgen. En dan als voorheen, zoals ook bij enkelen nu: Het lam wordt schaap en de bezitter geeft elk jaar een lam in de herfst aan de kerk. Bij beëindiging van het bedrijf wordt dan het laatste jaar een lam + een schaap gegeven. In mei 1965 is er voor zeventien kinderen uit Amsterdam gelegenheid om hier een vakantie van veertien dagen door te brengen. Er is ook gesproken over de houding tijdens het bidden. Een eerbiedige houding is vereist. Besloten wordt in de kerkeraadsvergadering bij gebed en danken te blijven zitten. In erediensten zullen we ook tijdens bidden en danken blijven zitten. De totaalkosten van de pastorie bedragen f 72.916,06, waarbij inbegrepen demping sloot + hekwerk f 3.100,—. Vaak is ook de bouwvallige toestand van de toren het onderwerp van gesprek geweest. De torenrestauratie zal moeten kosten f 7.500,— tot f 10.000,—. Dominee zal de S.S.K. schrijven over steun voor de pastorie en kerk. Heeft dit een gunstige uitslag, dan wordt de toren hersteld en anders zal de toren worden verwijderd. Aan B. en W. van de gemeente Wonseradeel zal worden gevraagd of dit mag. Op de op 19 oktober 1965 gehouden gemeentevergadering werden in dit opzicht drie mogelijkheden gesteld:

1. oude toestand herstellen ± 10.000,—
2. alleen een spits f7.500,—
3. een kruis met protestants Christus teken hoogstens f 5.000,— met inbegrip afbreken oude toren, enz.
Er volgt een bespreking. De oude toestand had men het liefst, maar daar de pastorie, die pas gebouwd is, ook nog een behoorlijke schuld meegebracht heeft, wordt het laatste met algemene stemmen gekozen. Dominee stelt dan uitdrukkelijk, dat er dan ook geen commentaar meer over geleverd kan worden door hen, die er niet zijn. Het neon-verlichte kruis op de kerk, groot 2,50 m. en 80 cm. breed kost 1.400,—.

Daar broeder S. Burghgraef naar Bolsward vertrekt, moet er een nieuwe organist en boekhouder komen (4 oktober 1965). Als organist zullen worden gevraagd W. Adema en H. van Abberna, omdat zij om de andere week elders dienst hebben. Broeder Joh. Hibma wil wel boekhouder van de kerk zijn. Het orgel is afgekeurd door de heer Boeijenga uit Sneek. Het zit vol houtworm. De heer Joh. van Abma heeft een orgel staan voor tijdelijk in de Gereformeerde Kerk te Makkum. Dit zal tijdelijk worden gebruikt. Inmiddels zal er een inzameling plaats hebben voor een orgel. Op 25 april 1966 is er een bedrag van f 9.262,89 beschikbaar. Men durft nu een beslissing te nemen. In de meeste gemeenten komt men er op terug een electronisch orgel aan te schaffen. Aan Fa. Pels te Alkmaar zal opdracht worden gegeven een nieuw orgel te bouwen. Prijs f 14.700,—.

Er is ook enkele malen een samenspreking geweest met de kerkeraad van de Hervormde Gemeente te Schettens. Op deze vergadering zijn aanwezig van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente: Ds. De Vries, als consulent, W. v.d. Schaaf, N. Reitsrna, F. Gietema, R. Boersma, A. Buma. Afwezig: J. Klarenberg, B.Tj. Reitsma en S. Postma. Van de kerkeraad der Gereformeerde Kerk: Ds. Van Halsema, K. Reinsma, A. de Vries, H. Boersma, J. Feenstra en J. Buwalda. Besproken werd de brochure: 'Hervormd-Gereformeerd. De eerste vraag die Ds. De Vries stelde, was, of de antithese zoals Dr. Kuyper die stelde, nog zo gevoeld wordt. Ds. Van Halsema antwoordde, dat de navolgers van Kuyper de antithese meer doorgevoerd hebben dan Kuyper bedoelde op kerkelijk, politiek en schoolgebied. De invloed van Kuyper is weggeëbd in deze tijd. Er is ook in onze kring meer oog voor het apostolaat. Ds. De Vries zou graag beweging zien in de plaatselijke kerk. Ds. Van Halsema deelt mee, dat van Synode-wege ambtelijk geleide diensten mogelijk zijn.

Men is de mening toegedaan dat het kerkgaan bij de Gereformeerden beter is dan bij de Hervormden. Er zijn slechts zes gezinnen die tweemaal kerken. Het zal met de middagdienst wel spoedig afgelopen zijn. De beroepen predikant Ds. Speelman zal in oktober komen. Dan zal het gesprek worden voortgezet. Op 11 januari 1967 is er weer een samenspreking over: oecumenische samensprekingen, veranderde schriftbeschouwing, moderne vrijzinnigheid. Verder wordt gesproken over een gemeenschappelijke gemeente-avond. In september 1968 deelt de praeses mee dat het contact met de Hervormden in deze dorpen goed is. De kerkeraden hebben enkele keren samen vergaderd en er wordt weer gesproken over het gezamenlijk houden van een gemeente-avond. Men is echter niet gebaat met een samengaan van de kerken van Schettens en Longerhouw om dan één kerk te stichten. Na veel praten komt men op de gemeentevergadering tot de conclusie dat, hoewel men van Hervormde zijde wel tot zaken wil komen, het toch beter is een afwachtende houding aan te nemen. De praeses antwoordt: zolang het contract met Bolsward er nu ligt, hij de verbindingsschakel is en mocht hij om een of andere reden vertrekken, dan staat alles weer op losse schroeven. Men moet hiermee wel rekening houden. Op 30 oktober 1968 komt er op de kerkeraadsvergadering bezoek van Bo1sward, alsook deputaten voor de herstructurering. Het verdere verloop van de ineensmelting is al behandeld in het bovenstaande. Op 17 december 1970 wordt de laatste kerkeraadsvergadering van de Gereformeerde Kerk te Schettens gehouden ten huize van broeder J. Hibma. De combinatie Bolsward-Schettens is op de Classis goedgekeurd. De praeses memoreert op deze laatste vergadering nog het ontstaan van de kerk van Schettens. De kerk heeft bijna 82 jaar bestaan. Als we zo de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schettens bestuderen, komen we onder de indruk van de eenvoudige geloofskracht en geloofsmoed van deze betrekkelijk kleine gemeente. Ze hadden veel liefde voor de zaak des Heren en voor Zijn Kerk en wisten moedig en handelend op te treden. Soli Deo Gloria! (Gode alleen de eer).

                                                         'wordt vervolgd'


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)