Historie Schettens - Longerhouw

deel 118: 'Dankbaar gedenken' deel IX


In 1985 verscheen een boekwerk over de Gereformeerde Kerk van Bolsward, genaamd 'Dankbaar gedenken'. In dit goed leesbare boek van de hand van dhr. K. Jongsma, is een apart hoofdstuk gewijd aan de Gereformeerde Kerk van Schettens-Longerhouw, welke een paar decennia lang een wijk was van Gereformeerd Bolsward. Waarschijnlijk zullen een flink aantal (oud-Gereformeerden?) inwoners van onze dorpen dit boek kennen en wellicht in de boekenkast hebben.
Deze maand de laatste editie van dit interessante artikel.


M. Feitsma, 14 november 1937-31 mei 1942. (zie voor foto kerk Bolsward)

De opbrengst van de collecte bij bevestiging en intrede bedroeg f 68,78 1/2. Op een latere vergadering wordt besloten dat ook de ouderlingen huisbezoek zullen krijgen. Op de gemeentevergadering blijkt dat er een tekort is. Staande de vergadering gaat een lijst rond, waarop f 146,— wordt getekend. De anderen zullen thuis worden bezocht. Broeder J. Hibma heeft dikwijls de kerk van Schettens als ouderling mogen dienen. Op 4 november 1938 wordt besloten de oude emeritus-predikant Ds. J. Bolman een bezoek te brengen, omdat hij zelf niet in staat is hier te komen. Hiervoor worden aangewezen de broeders F. Scheepsma en D. Reinsma, die beiden veel voor de gemeente Schettens mochten doen. Ds. J. Bolman is op 16 december 1941 te Soest overleden op 69-jarige leeftijd.

Enkele zaken uit de periode van Dr. Feitsma: De predikant vestigt de aandacht op het feit dat men op tijd in de samenkomsten der gemeente aanwezig dient te zijn, temeer ook daar men anders Gods zegengroet mist. Ook wordt besloten in het vervolg in de samenkomsten der gemeente tijdens het bidden te staan. 'Is dit, zoals we nu samen zijn op de gemeente-avond wel een volledige gemeente?' vraagt de praeses. Daar behoren immers ook de zusters bij!' Het is meer traditie dat het zo gebeurt. Het gezinshoofd dient thuis verslag uit te brengen. Dit zijn een paar meningen. Principiële bezwaren worden niet naar voren gebracht. Besloten wordt het volgend jaar ook de zusters gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen.

Voor de jongere meisjes zijn de onderwerpen op de Meisjesvereniging te moeilijk. Er zal een Oudersvereniging worden opgericht, die dan een Meisjesvereniging zal oprichten. In het jaar 1939 is het vijftig jaar geleden dat de plaatselijke kerk is geïnstitueerd. Dit zal worden herdacht op 24 november. Deze avond zal bescheiden worden gehouden. Ds. Feitsma zal historie en beginsel naar voren brengen. De praeses vindt het verhuren van zitplaatsen niet in overeenstemming met Gods Woord. Besloten wordt het gebruikelijke stelsel: vaste bijdragen en een collecte te handhaven. In praktijk voldoet dit goed. Een ouderling wijst er op, dat het nog al eens voorkomt, dat sommige broeders (over zusters wordt niet gesproken) tijdens de dienst des Woords slapen. Ook de praeses is dit euvel opgevallen. Hij wijst er op dat de eerbied voor Gods Woord eist dat we wakker zijn. Ook uit de vergadering worden nog opmerkingen in dezelfde geest gemaakt. Er wordt op gewezen, dat het beste geneesmiddel is met de betrokkenen bij het huisbezoek hierover te spreken. Besloten wordt de vergoeding voor de kandidaten te stellen op f 15,— voor een hele zondag en f 7,50 voor één beurt, zulks in verband met het feit dat het voor verschillende kandidaten, die reeds lang naar een beroep uitzien, moeilijk wordt om enigszins in hun levensonderhoud te voorzien, ook mede door de steeds hoger wordende levensstandaard.

Op 4 februari 1942 is er een vertrouwelijk schrijven van Dr. Polman, inhoudende dat de classis 's Gravenhage een biduur heeft uitgeschreven voor onze kerken op zondag 8 februari speciaal voor de vrijheid en het karakter van onze scholen. Voorts is een uitgebreid vertrouwelijk schrijven gericht aan de kerken met raadgevingen ten opzichte van de arbeidsdienst en inzake de voorbede voor ons Koninklijk Huis. Dominee zal een zakelijk stuk opstellen en dit de gemeente in laten gaan. In 1942 heeft Dr. M. Feitsma een beroep aangenomen naar Beverwijk voor de evangelisatie-arbeid. Aan preeklezen heeft men een hekel en daarom wordt op 3 april 1942 besloten de bestaande combinatie met Schraard te bestendigen. De kerkeraad van Schraard deelt echter mee, dat men van plan is niet weer in combinatie met Schettens een predikant te beroepen, maar dat men van plan is over te gaan tot het aanstellen van een hulpprediker. Schettens zal nu alleen moeten beroepen, temeer daar een andere combinatie op dit ogenblik niet mogelijk is. De financiële ontvangsten zullen dan weer f 800,— moeten stijgen. De kerkelijke bijdragen zullen met ongeveer 70% moeten worden verhoogd.

In de vacature-tjjd zal Ds. Pel van Witmarsum als consulent optreden. Met dankbaarheid rapporteert broeders Reinsma, die de G. J.V. heeft bezocht, dat de leiding der G.J.V. bij broeder H. Boersma in zeer goede handen is. Op 26 mei 1942 neemt Ds. Feitsma afscheid van de kerkeraad. Hij heeft steeds met genoegen de kerkeraadsvergaderingen meegemaakt. Nooit is er verwijdering tussen de broeders ontstaan. Op 16 juni 1942 is er een overlijdensbericht van Ds. D. v.d. Meulen, die de gemeente diende van 1901-1907. De begrafenis is vastgesteld op 18 juni 1942. In verband met het beroepingswerk hebben hier een achttal kandidaten gepreekt. Er wordt een drietal gevormd en deze drie zullen nog eens in de gemeente voorgaan. Gekozen en beroepen wordt kandidaat J. van Eerden uit Alkmaar. Hij wordt beroepen op een tractement van .f 2.100,— + vrijwonen. In deze tijd van overvloed van werkkrachten was een kandidaat erg blij met een beroep. Kandidaat Van Eerden heeft het beroep aangenomen.

                                                         'wordt vervolgd'


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)