Historie Schettens - Longerhouw

deel 114: 'Dankbaar gedenken' deel V


In 1985 verscheen een boekwerk over de Gereformeerde Kerk van Bolsward, genaamd 'Dankbaar gedenken'. In dit goed leesbare boek van de hand van dhr. K. Jongsma, is een apart hoofdstuk gewijd aan de Gereformeerde Kerk van Schettens-Longerhouw, welke een paar decennia lang een wijk was van Gereformeerd Bolsward. Waarschijnlijk zullen een flink aantal (oud-Gereformeerden?) inwoners van onze dorpen dit boek kennen en wellicht in de boekenkast hebben, toch volgt hier en in de volgende edities van Viadukt dit interessante artikel.


De praeses heeft een beroep ontvangen van de kerk te Bleiswijk. Op 21 juli 1898 deelt hij mee dit beroep te hebben aangenomen. Er komen echter grote zorgen zowel voor het predikantsgezin als de gemeente. Ds. Hoek wordt ziek. Op 19 september 1898 wordt vergaderd in de ziekenkamer van de praeses. Deze deelt mee dat de dokter hem heeft gezegd, dat hij binnen drie weken naar Holland moet vertrekken, of anders de winter in Schettens overblijven. Hij heeft de kerk van Bleiswijk om advies gevraagd en wenst ook de kerkeraad te Schettens daarover te horen. De kerkeraad is van oordeel dat er slechts twee redenen tot vertrekken zouden zijn, n.l.: de nabijheid der familie en verandering van klimaat. Dominee zal het advies van Bleiswijk afwachten. Bleiswijk spreekt als zijn wens uit, dat Zijne Eerwaarde in het belang van zijn herstel in Schettens zal blijven. Overwogen wordt in verband met de toestand van dominee het beroepingswerk drie maanden te laten rusten.

Oh 13 februari l899 deelt de scriba mee opdracht te hebben ontvangen van dominee, aan de kerkeraad te berichten dat het zijn voornemen is, wanneer zich geen verhindering voordoet, binnenkort Schettens te verlaten en zich metterwoon te Schiedam te vestigen. Van deze verandering van woonplaats in verband niet de veranderde geneeswijze, wordt op herstelling gehoopt. Op 15 maart is dit reeds gebeurd. Er is een schrijven van dominee om de attestaties van hem, zijn vrouw en hun dienstbode te verzenden. De kerk van Bleiswijk heeft gedurende de ziekte van dominee nooit iets van zich laten horen. Advies zal worden gevraagd aan Ds. Prins en professor Rutgers. In overleg niet professor Rutgers is een missive aan Bleiswijk gezonden, waarin wordt voorgesteld 1 juni a.s. de verzorging voor haar rekening te nemen, of vanaf juni daarin voor de helft bij te dragen.

Op 6 april 1899 melden een ontvangen draadbericht, een brief van Ds. D. Ringnalda, predikant te Schiedam van 1899-1903, alsmede een gedrukte kennisgeving aan allen, het overlijden van de D.d.W. dezer kerk, benevens een exernplaar van de Friesche Kerkbode, waarin een stuk voorkomt aan zijn nagedachtenis gewijd; ze worden gezamenlijk gedeponeerd in het kerkelijk archief. De scriba is als afgevaardigde van de kerk bij de begrafenis tegenwoordig geweest. Deze deelt ook iets mee uit de laatste levensdagen van de overledene. Besloten wordt het volle tractement uit te keren tot 1 juni. Zolang de kerk vacant blijft zal de weduwe f 150,-ontvangen en als er weer een predikant komt, zal getracht worden f 50,- te geven. Aan de classicale deputaat Ds. Prins zal morden gevraagd om voldoende ondersteuning voor de weduwe. Ds. Op 't Holt zal worden gevraagd als consulent. De zaak van Bleiswijk zal aan de classis worden voorgelegd.

In december 1899 is er een eigenaardige kwestie bij de verkiezing van ambtsdragers. Op de groslijst komen zeven namen voor. De kerkeraad brengt het op een tweeral, de broeders Bangma en Scheepsma. Op ieder worden zeven stemmen uitgebracht en de kerkeraad oordeelt Bangrna, als oudste, gekozen. Deze broeder heeft echter ernstig bezwaar, omdat er geen kerkelijke regeling bestaat waarop deze beslissing van de kerkeraad berust. Nu besluit men één der afwezige broeders ter vergadering te nodigen, opdat er een oneven getal stemmen kan worden uitgebracht. Scheepsma wordt nu verkozen met acht stemmen. Deze maakt echter bezwaar, omdat een lid, dat niet bij de opening der vergadering was, de doorslag heeft gegeven. Besloten wordt het gevormde tweetal te handhaven en de gemeente te laten stemmen op zondag a.s. Op deze vergadering krijgt van de tweeëntwintig stemmen broeder Scheepsma er elf en broeder Bangma tien, terwijl er één van onwaarde is. Hier zien we weer hoe belangrijk het is een verkiezingsreglement te hebben en een afspraak bij gelijk aantal stemmen.

In het nieuwe jaar (1900) wordt het beroepingswerk hervat. Misschien zijn er predikanten op leeftijd, die misschien een kleine gemeente willen hebben. Ds. J. Wisse te Garijp wordt beroepen, maar bedankt. In augustus 1900 wordt Ds. Tenkink te Vorden beroepen. Ook deze bedankt echter. Dit is later ook liet geval met kandidaat Joh. Jansen van Varsseveld.'

Eind december 1900 neemt broeder Kurpershoek afscheid als ouderling. Hij mocht veel doen voor de kerk van Schettens.

 

                                                            'wordt vervolgd'


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)