Historie Schettens - Longerhouw

deel 109: Tolhuis (II)


vervolg van deel 108

Wie het huis ontworpen heeft weten we niet, maar in ieder geval is het ontwerp vaker toegepast want veel tolhuisjes lijken op elkaar. Ook heeft het Schettenser tolhuis de jaren goed doorstaan, zonder al te grote verbouwingen. Waarschijnlijk leverde het beroep Tolgaarder geen volledig jaarsalaris op, waardoor men er ook wat vee op na hield. De bijgebouwen achter het tolhuis zullen hiervoor dan ook gebruikt zijn.

Nog niet helemaal duidelijk is wanneer de gemeente opgehouden is met het heffen van tol. Pabe Bakker, die hier in 1913 begon, staat nog te boek als tolgaarder. In 1937 wordt dit het voormalige tolhuis genoemd.

Tenslotte nog de bewonerslijst door de tijd heen.

12-5-1856 tot
12-5-1858
Wybren Piers Meyer +
Corneliske Jans Dijkstra
van: Tjerkwerd
naar: Exmorra
12-5-1858 tot
22-8-1859
Jan Tjebbes Wiersma +
Dieuwke Feddes Volbeda
van: Kimswerd
naar: Kubaard
22-8-1859 tot 
12-5-1867
Haye Steffens Elgersma +
Geertje Tjerks Terpstra
van: Schraard
naar: Witmarsum
12-5-1867 tot
12-5-1870
Cornelis Harmens van der Meulen +
Lipkje Wiegers de Vries
van: Parrega
naar: Oosthem
12-5-1870 tot
mei 1873
Sytze Ates Rienstra +
Njiskjen Baukes Dijkstra
van: IJsbrechtum
naar: Bolsward
12-5-1873 tot 
14-3-1876
Ype Broers van Abbema +
Okje Hotzes Rusticus
van: Longerhouw, nr. 4
Okje overleed 14-3-1874
Ype overleed 14-3-1876
1-4-1876 tot
mei 1879
Pieter Joukes Boersma +
Fokeltje Foppes de Jong
van: Nijland
naar: Folsgare
mei 1879 tot
mei 1883
Sipke Folkerts de Groot +
Fettje Jellema
van: Akkrum
Sipke overleed 25-5-1882
Fettje naar: Schettens, Van Osingaweg 38 (?)
mei 1883 tot
12-5-1886
Hendrik Reinders Fokkema +
Antje Westra
van: Arum
naar: Bolsward
12-5-1886 tot
12-5-1892
Sjoerd Oebles Lantinga +
Sjoukje Sjoerds Berg
van: Arum
naar: Arum
12-5-1892 tot
7-5-1895
Fransiscus Homminga van: Bolsward
naar: Bolsward
12-5-1895 tot
12-5-1904
Sjoerd Oebles Lantinga +
Sjoukje Sjoerds Berg
van: Arum
naar: Arum
13-6-1904 tot
17-5-1910
Jan Huitema +
Dorothea van der Meer
van: Bolsward, zij van Oldeclooster
naar: Bolsward
30-5-1910 tot
13-5-1913
Tjitte Anema +
Antje Hilarides
van: Bolsward
naar: Witmarsum
12-5-1913 tot ? Pabe Bakker +
Noortje Swart
van: Exmorra
mei 1924 tot
20-5-1942
Wiebren Koopmans +
Willemke Jongema
van: Burgwerd
Willemke overleed 23-11-1936.
naar: Hichtum
12-5-1942 tot
13-7-1962
Tjipke Jorna +
Akke Huitema
van: Exmorra.
Hij overleed 30-1-1961
zij: naar Bolsward
19-4-1963 tot
30-11-1966
Bote B. Jorna naar: Bolsward
1-3-1967 tot 
heden
Age Tjitte Jorna +
Gezina Pijper
van: Bolsward
Gezina overleed 2003

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)