Historie Schettens - Longerhouw

deel 102: Postma pleats deel II


Naast de onlangs afgebroken boerderij staat nog steeds een ouderwetse potstal. Ook hierin bevond zich tot mijn verrassing een memoriesteen, met het volgende opschrift:

J.S. Postma
oud 10 jaar
April
1928

Jan Sieks Postma, geboren op 4 april 1918, was dus net 10 jaar oud geworden toen hij de eerste steen legde van deze stal.

Tot slot nog een lijst met bewoners van de 'postma pleats', gedurende de afgelopen eeuwen. Hieruit blijkt dat de boerderij vanaf in of kort voor 1818 in het bezit is gekomen van Douwe Tjeerds de Jong, welke tot de voorvaderen van de Postma's behoort.

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Pouuwels Meyntes  
1708 - 1728 Gerben Lolkes +
Sijtske Tjernes
Gerben overleed <1718
1738 Lolke Gerbens +
Sijbrig Baukes
zoon van Gerben.
1758 Houk Sjoerds  
1768 - 1778 Jan Sikkes +
Aafke Sijbrens
 
1788 Sikke Jans (Brouwer) +
Lieuwkje Sikkes Bangma
 
1818 tot
12-5-1860
Douwe Tjeerds de Jong +
Geertje Klazes de Boer
Willem Jacobs Adema, boerenknecht, woonde er ook.
Douwe overleed 17-3-1858
Geertje naar: nr. 6
12-5-1860 tot 
1893
Douwe Douwes de Jong +
Haebeltje Sybrens Hannema
van: Oudega W.
naar: nr. 13
12-5-1893 tot
9-5-1917
Jan Sieks Postma +
Geertje Douwes de Jong
van: Bolsward
zoon Douwe 1909 naar: nr. 12
naar: Bolsward
9-5-1917 tot
13-5-1958
Siek Jans Postma +
Janneke Dijkstra
Trouwden toen.
zij van: Sneek
naar: Bolsward
mei 1953 tot
11-5-1967
Sjoerd Sieks Postma +
Marijke Arnolda Fijnia
Trouwden mei 1953.
zoon
naar: Tjerkwerd
11-5-1967 tot 
1-6-1993
Jan Sieks Postma +
Lucretia Wiersma
zoon.
van: Tjerkwerd
Jan overleed 1-6-1993
1-6-1993 tot
15-7-2005
Minne Postma [en]
Lucretia Wiersma
Minne overleed 2005.
Lucretia in 200? naar Witmarsum.
25-7-2006 tot
14-7-2008
Jelle Hibma +
Beitske van der Weide
van: Schettens, Filenserwei 6
Tijdelijk naar Wons. Daarna naar Schettens, Skelte van Aysmastrjitte 26
sept. 2008 tot
heden
Jorrit Postma zoon van Sjoerd Postma.

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)