Historie Schettens - Longerhouw

deel 100: Naamsaanneming 1811, deel II (aug 2008)


Deze maand zijn de Schettensers aan beurt die ten tijde van de naamsaanneming van 1811 een achternaam moesten kiezen. De lijst is nogal wat langer dan die van Longerhouw omdat er toen ook al meer mensen woonden in Schettens. Hier komen we Tjomme Sibles Ozinga tegen, die zelf van Sickema State kwam bij het buurtschap Sotterum. Zijn vrouw, Antje Simons Baarda, kwam echter van Osinga State. Ook haar broers Pieter en Simon woonden te Schettens blijkens deze lijst. Simon was de opvolgers van zijn vader op Osinga State en na zijn overlijden kwam broer Pieter er te wonen. Deze broers gaven dus de naam Baarda op, wellicht dat ze uit het dorp Baard stamden. Dirk Ypes Posthuma was weduwe van Sjoerd Watses die de grote kerkeplaats in Schettens huurde (nu dorpshuis). Zij geeft voor haar kinderen uit dit huwelijk de achternaam Posthuma aan. Zij was toen echter al geruime tijd getrouwd met Allert Oenes, die we even verderop tegenkomen met de achternaam Terpstra. Hij geeft dan tevens zijn zoon Ype op. Waarschijnlijk is hij met deze achternaam gekomen omdat de kerkeplaats bovenop de terp in Schettens stond. De herkomst van de naam Stremler (of Stremmeler, Stremmelaar) is nog niet getraceerd, maar zou een Franse achtergrond kunnen hebben. Als laatste noem ik nog Jaitske Thysses, de 'De Wilde' als achternaam kreeg van armvoogd De Witte. Hij was in kwaliteit als armvoogd verantwoordelijk voor haar opvoeding, waarschijnlijk was ze wees en nogal wild...  Bij haar overlijden in 1855 heeft ze echter de achternaam Welvaart gekregen.

Naam Woonplaats Namen
Baarda, Pieter Simons Schettens k. Trijntje 6
Baarda, Simon Simons Schettens  
Blanksma, Elle Robijns Schettens  
Boer, Douwe Douwes de Schettens  
Boer, Jan Douwes de, kinderen, Schettens (Douwe Douwes) Schettens Curator over: Douwe Jans 10 Schettens  
Boer, Johannes Freerks de Schettens k. Freerk 9, Dieuke 8, Jan 6, Tjitske 4, Sikke 1
Boer, Jorrit Harmens de, kinderen, Witmarsum Witmarsum (Harmen Jacobs Mulder, Schettens als voogd over:) k. Harmen Jorrits 6, Jacob Jorrits 4 Jorrit Harmens + Hichtum 3 okt. 1807, gehuwd, 39 jaar, 2 kinderen
Boer, Wiebren Hennes de, Bolsward Bolsward k. Hinne 32, Gabe 30, Taetsche 28, Schettens
Douma, Jelle Gerbens, Wolsum k. Akke 41, Schettens, Wybren 40, Witmarsum, Sjirk 36, Burgwerd, Douwe 32, Hartwerd, Rienk 28, Burgwerd
Foekema, Sybolt Ottes, Abbega k. Berber 17, Schettens, Dieuwke 16, Otte 11
Vries, Jacob Hiddes de Schettens k. Akke 7, Hidde 5
Vries, Otte Johannes de Schettens k. Martzen 25, Johannis 23, Doutzen 21, Pieter 18, Jeltje 16
Glinstra, Hette Anes Schettens k. Lysbet 9, Reintje 7, Grietje 3/4
Hibma, Johannes Sjoerds Schettens k. Hinke 20, Tjeerd 19, Sjoerd 9, Fockje 4
Hibma, Teunis Sjoerds Schettens k. Sjoerd 20, Sikke 19, Oeble 18, Marten 16, Dirk 15, Hinke 8
Hidma, Ate Gerlofs Schettens k. Grietje 11, Doutje 5
Klinkenberg, Frans Folkerts Schettens k. Grietje 26, Folkert 23, Kaatje 22, Haaike 18, Rinske 16, Hartse 14, Frauke 9, Tjipkje 7
Mulder, Jacob Harmens Schettens k. Harmen 39, Teitske 35, Lieuwe 32, Antje 27, Hilli 25, Jan 22 kk. (v. ?) Jacob 10, Jeltje 1˝
Oostra, Dirk Jacobs Schettens  
Ozinga, Tjomme Sibles Schettens k. Tryntje 5, Sible 3, Wypke 2
Polsma, Louw Jelles Schettens k. Maaike 10, Tjitskje 6, Geertje 2˝
Posthuma, Sjoerd Watses weduwe, Dirkje Ypes Schettens k. Antje 33, Akke 29, Grietje 27, Watse 26, Sjoerd 22
Rijpma, Siebren Annes Schettens  
Robijn, Teke Hayes Schettens k. Dirk 16, Trijntje 10, Haye 5
Scheepsma, Klaas Simons Schettens k. Simon 24
Sierkstra, Jarig Sierks Schettens  
Syswerda, Dooge Jentjes Schettens  
Stremler, Bokke Harmens Schettens k. Dirk 26, Rients 24, Klaske 22, Froukje 20, Feikje 17, Harmen 13
Terpstra, Allert Oenes Schettens k. Ype 16
Terpstra, Doekle Douwes Schettens k. Reinske 18, Douwe 14, Geertje 12, Johannes 11, Pietje 9
Wiete, Meindert Willems de Bolsward k. Trijntie 40, Hichtum, Antie 38, Schettens, Sjoerd 32, Schraard kk. (v. Trijntie) Henke 10, Meindert 8; (v. Antie) Trijntie 5, Meindert 4, Symon 2, Mente ˝
Wilde, Jaitske Thysses de Schettens naam aangenomen door armvoogd Bauke Sjoerds de Witte
Witte, Bauke Sjoerds de Schettens k. Siebren 15, Jaitske 9, Sjoerd 6
Witte, Sybren Meintes de Schettens k. Antje 25, Gerrit 19

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)