Historie Schettens – Longerhouw


Deel 2: Tekst bord te Longerhouw

Het tweede bord, dat in het koor van de kerk hangt, had tot onze grote verrassing ook een belangrijke achterkant. Niet zo fraai als het memoriebord, maar wel minstens zo belangrijk.

Echter volgens dhr. R. Steensma, kerkdeskundige, is de voorkant ook nogal bijzonder wat de tekst betreft. Dit schijnt nergens voor te komen. Voor de volledigheid de volledige tekst:

‘De bezolding der zonde is de dood
Maar de genadegifte Gods is ’t eeuwige leven
Door Jezus Christus onzen Heer’  Rom. VI: 23
‘Alwie naar eigen lusten handelt
Die wete op Gods getuigenis
Dat hy den breeden weg bewandelt
Die heen leidt naar verdoemenis
Maar wilt ge o ydel mench na dezen
By God en Christus zalig wezen
Dan moet de zonde als ’t vuilst venyn
In u niet meer gezeteld zyn
Dan moet ge als grond van uw vertrouwen
Niet op uwe eigen deugden bouwen
Maar enkel door genade alleen
In Christus naar den hemel treen
De Heer niet wy moet ons bewerken
Door woordengeest zoo zullen wy 
Gereed en bly
Uit liefde aleen het goede werken’

 

De achterkant vermeld de volgende tekst:

Middenstuk:

In het jaar 1830 is er een
nieuwe ringmuur om deze kerk
en begraafplaats gemaakt

In het jaar 1831 is deze kerk
vertimmerd en geheel opgeverfd

Als kerkvoogden waren
Sjoerd B. de Witte
Sjoerd T. Hidma
Dirk B. Stremmeler

Later is op het bovenstuk geschreven (waarschijnlijk omstreeks 1900, omdat toen de borden met de namen v/d dominees ook gemaakt zijn door waarschijnlijk dezelfde Knorr)

Deze kerk
is geverfd
door
G. Knorr mr. verwer te Schettens

en

B.v. Ketel
S.v. Ketel

Bij de laatste verbouwing v/d kerk te Longerhouw is erop geschreven:

In het jaar 1987 is deze kerk gerestaureerd
Timmerlieden waren
Tj. Spijksma
Tj. Buma - H. Gietema

Schilders waren
Tj. Westerdijk  mr.
S. Bosma vakbekwaam
C. Nota asp.gezel

Onder de kerkvoogden van 1831 is nog geschreven

v.z. S.Heeres
S. Bosma
penn. F. Gietema
J. Reitsma
1987

Duidelijk is dat dit bord in de Ned. Hervormde kerk te Schettens thuishoort. Allereerst de namen van de kerkvoogden. Uit onderzoek is gebleken dat het allemaal Schettensers zijn. Toen waren er nog aparte kerkvoogdijen per kerk, waar in principe alleen inwoners van eigen dorp in zaten. Ook de ringmuur in Schettens is ongeveer van die tijd en zal gemaakt zijn omdat toen waarschijnlijk de terp is afgegraven, waardoor de ringmuur noodzakelijk werd om de begraafplaats te beschermen en te steunen. Dat een jaar later de kerk vertimmerd en geverfd werd is waarschijnlijk gebeurd omdat de opbrengst van de vruchtbare terpgrond nogal wat geld zal hebben opgeleverd voor de kerkvoogdij.

Dat dezelfde kerk om en nabij 1900 nogmaals (helemaal ?) geverfd is, zou goed kunnen. Immers in 1831 zoals gemeld, vervolgens in 1865, toen de kerk geheel vernieuwd werd en dan ong. 1900. Telkens een interval van 30-35 jaar.

Helaas is dit bord later hergebruikt tijdens de restauratie van de Longerhouwster kerk. In hun enthousiasme om het bord aan te vullen met de namen van de kerkvoogden, timmerlieden, etc. gingen ze voorbij aan het feit dat dit bord in Schettens thuishoorde. Nu is het een verzamelbord geworden van twee kerken, waardoor het historisch niet meer juist en duidelijk is.

Onbekend is waar dit bord vroeger in de kerk hing en of de achterkant  zichtbaar is geweest. Gezien het keurige handschrift en het karakter ervan, denk ik dat het vierkante gedeelte met de namen v/d kerkvoogden van 1831, denk ik dat dit gedeelte zichtbaar is geweest. Later heeft het jaren opgeslagen gelegen achter het orgel, waarna het na de verbouwing van de Hervormde kerk te Longerhouw, daar werd opgehangen.


Voor vragen, opmerkingen, correcties of aanvullingen kunt U altijd contact opnemen met ondergetekende.
André A. Buwalda