Grafsteen van Syerd van Aylva en Syetds van Aylva

Sjoerd en Sijtske van Aylva waren kinderen van Johan Sjoerds van Aylva en Ulck Gabbesdr. van Scheltema.

Ao 1586 ... st[e]r[f] d. e. erent: Syue[r]d Ay[lva] ...n z. va Ioh[a]n va [Ay]lw[a] en Wlck [S?]che[l]te[m]a n

Ao 1586 d 4 iuny sterf d[e] iuf[f]er [S?ye[dt?]s A[yl]va zyn suster olt [26?] iaer

An 1619 he[b] l. Epo A[y]lva deese gehou[we]n s[tee]ne hy[r] in de[ese] kerc]ke ...ge ter e[ere] va de[e]se myne graf en memory.. [va myn] [naceme]leng.