Grafzerk van Sietje van Aylva te Schraard

Dit zijn drie zusters: Jets, Ulck en Sytske van Aylva. Zij zijn dochters van Epe Johans van Aylva en Auck Scheltes van Aylva.

Ao 1617 de 16 decemb[e]r [s]t[e]r[f] d [e]d[e]l[e] [i]uf[f]er S[y]t[k]e va A[y]l[v]a [o]l[t] i[n]t 1?8 i[ae]r

Ao 1653 den 18 aprilis st[e]rf [d]e [e]d[e]le [i]uf[f]er Ulc[k] va [A]yl[v]a ol[t] in[t] 61 i[ae]r

Ao 1[6]18 d[e] 8 iuny st[e]rf [d]e i[u]f[f]ro[u] I[e]ds [A]y[l]w[a] h[u]i[s]f[r]o v[a]n [T]y[a]e[r]dt A[y]l[v]a [e]n [l]e[i]t [o]p Rensmageest begrawen olt int 29 iaer s[y]nde [a]lle 3 do[c]h va E[p]o en Auck [A]yl[v]a