De oude weerhaan van de Herv. kerk te Schraard.

 

Hierop de letter AS - DS.

Zouden wellicht de namen van kerkvoogden kunnen zijn.
 

In 1661 was een Anne Simons kerkvoogd te Schraard.

In 1813 was Anne Steffens Elgersma kerkvoogd te Schraard.

 

Mail van Sytse ten Hoeve dd 21-4-2014:

Bêste André,

De hoanne fan Skraard. It is dreech om sa'n objekt fan in pleatslike ambachtsman te datearjen. Tipyske stylkenmerken sitte der net oan. Ik haw oanstriid him fan de achtttjinde ieu te datearjen, mar tusken 1700 en 1800 is in hiel ein. It liket my wierskynlik dat AS en DS de initialen binne fan twa tsjerkfâden (foarnamme en patronym). Faaks wienen in boeren, dyst út dyn argyfûndersyk wol kinst.

Súkses tawinske mei de speutocht.

hertlik groetnis,

Sytse