Herv. Kerk te Schettens verbouwd

 

1730 Den 11 November heeft de kerkvoogd Tjalling jarings aan Jan hackes betaald weegens het niuwe glaase maaken en repereren aan de kerk tot Schettens 12-17-0
1730 Den 26 november heeft Rendandt aan Douwe Douwes Postema Mr. timmerman tot Schettens betaald wegens arbeidsloon verdiendt aan de kerk en tooren 25-13-12
1730 Den 15  ... 1730 heeft Admenest. kerkvoogd aan Egbert Tuenes en Gerben Hessels in Comp: betaald volgens geleeverd Hout aan de kerk tot Schettens 30-1-0
1730 Nog heeft de rendant Betaald aan Aate Watses en Jacob Jans van het Hout kalk en steen op haalen en krooden 2-11-8
1730 Den 18 9ber heeft de rendant aen Durck Goslings Mr. timmerman tot Schraad betaald volgens arbeeids loon verdient aen de kerk en tooren 22-6-8
1730 Wijders bringt de kerckvoogd Tjalling Jarings in Reekeninge sodaanige ellef Guld. vieftien st. die hi Aan Andries Flippes Leidecker tot Bolswaard heeft betaald weegens het Leidecken aen de kerck 11-15-0
1731 Den 28 April heft de Rendant aen Frerk Meintes praamvaarder tot Schettens betaald voor fragt van het haalen van 't Hout sand Kalc en steen de somma in geheel 9-0-0
1731 Nog aan Sijbren Pijters heeft de rendant betaald van schips vragt en andere uitgeschooten geld 10-13-6
1731 Den 15 Junij heeft de rendant betaald aan Johannes tichelaar weegens geleverde steen aan de kerck en school 74-15-0
1731 Wijders heeft de kerckvoogd Tjalling Jaring aan Sijmon van Dijk Mr. Smid tot Bolswaart betaalt weegens ieserwerk maaken aen de kerck en school mr. huis. 9-5-0
1731 Dito heeft de Rendant aan Tjeerd Uijlkes betaald voor vijf en vijftig tonne kalk... 25-8-0
1731 Nog heeft de rendant aan Siouke Jilles tot Mackum betaald voor drie tonne serment 5-11-0
1731 Nog heeft de kerckvoogd aen Wiltie Claasen smid tot Witmarsum betaald voor roeden in de kercke glaasen te maaken. 0-17-8
1731 Wijders bring de rendeerende kerkvoogd in reekening soedaanige vier en twintig cro.gulden sestien st. die hij aan Siouck Lantinga heeft betaalt wegens geleeverde spikers en andere jiserwerken 24-16-8
1731 Den 6 Julij heeft de rendant aan Egbert Tuenes en Gerben Hessels in Comp: Houtkoopers te Bolswaard betaald.....weegens geleeverde hout aan de kerck en school tot Schettens 71-17-0
1731 Dito heeft de kerckvoogd Tjalling Jarigs betaalt aan Take Feijtes voor ferf olij en meer aandere winkelwaaren 6-0-0
1731 Nog bringt de rendant in Reekeninge .....weegens twintig tonne kalck die hi heeft betaald aan Pijter Andris tot Mackum 9-9-12
1731 Aan Jan Geurts Westerbaan Lijnslaager tot Bolswaart heeft de Rendant betaalt wiegens geleeverde tou aan de klock en tooren 4-16-0
1731 Nog heeft de rendant betaald aen Lolcke Jans en sijn comveters  weegen het kerck schoon maaken 4-9-0
1731 Eerstelijck heeft de rendant betaalt van twintig tonne kalk en serrement tot fragt 1-5-0
1731 Den 8 Julij 1731 heeft de rendant aan Trientie Gerlofs van een minglon brandewijn dat op de verteerin van Meijboom hebben gehad 0-16-0
1731 Nog heeft de Rendant bi oproeping verkogt aan tou en schoonmaakers gereedschap 3-13-8
1731 Nog bringt Rendant voor ontfang in Reekeninge voor drie, ses en dartig voets juffers, die tot stijgeren aan de toren waaren gebruikt.
En naderhand aen sijn huis en schuir waaren verbruikt.
(AAB: van Sijbren Pijters)
4-10-0
1732 Den 3 October heeft de rendant aan Andrijs Ydsijnga  leijdeker tot Bolswaart Betaald weegens het maaken van de kerk en toorens Leijdak 44-9-0
1732 Den 9 November 1732 heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters de Glase Maker Jan Hackes betaald weegen het maaken van de kerke glasen 1-18-0
1732 Den 8 december heeft de rendant aan Sijmon van Dijck Mr: Smid tot bolswaart weegen een niuwe krone te maken op de kerk 16-16-0
1733 Den 4 Augustus heeft de rendant aan de schipper Yds Uilkes tot Witmarsum betaald weegen een half fragt sand met een half fragt kalk te saamen voor twee guld: sestien st: en vier ping: 2-16-4
1733 Den 27 Augustus  heeft de rendant aan Jan Hackes betaald van 't glaase maaken aan de kerk en school Mr. Huis 1-2-0
1733 Den 30 December heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters aan Jurjen Willems kistmaker tot Bolswaart betaald weegen arbeids loon met sijn knegten verdient aan de keerk 194-18-0
1734 Den 29 Januari 1734 heeft de rendant aan de Witmaarsum schippers weegen fragt tot last van de kerke betaald 1-16-0
1734 Den 5 Febr. aan Sijmon van Dijck voor geleeverd yser werk betaald 7-5-0
1734 Den selven dito heeft de rendant aan Broer Herkes tot Bolswaart betaald weegen het drajwerk in de kerk 3-4-0
1734 Den 7 Feebruari heeft de Admeenstrede kerkvoogd Sijbren Pijters aan Douwe Douwes Postema Mr. timmer Man te Schettens betaald weegens verdiende arbeidsloon aan de kerke verdient 106-16-0
1734 Den 20 Maart heeft de Rendant aan Joost Jetses Lijn slaager tot Bolswaart betaald weegens een kloks touw van seeven pond 1-1-0
1734 Den 5 Meij 1734 heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters aan Jan Steensma tot Bolswaart betaald voor geleeverd steen tot de kerk 22-9-0
1734 Den selven dito heeft de Rendant aan Johannes Tichelaar betaald weegens geleeverd kalk en sand aan de kercke en paatse tot Schettens 11-8-0
1734 Den 17 Meij 1734 heeft de rendant aan Freerk Lantinga yserkramer tot Bolswaart betaald aan yserwerk en spickers aan de kerck en plaats 47-0-0
1734 Den 21 Meij 1734 heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters betaald aan Jipe Hettinga voor het schilderen aan of in de kerk tot Schettens 36-15-0
1734 Den 23 dito heeft de Rendant aan Douwe Postema Mr. timmer Man betaald aan hem en sijn knegten weegens arbeids loon verdient aen de kercke 17-13-12
1734 Den 3 Junij heeft de rendant aan Jelger Durks betaald voor een teikeninge te maaken van het houtwerk in de kerk 1-10-0
1734 Den 4 Jun heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters nog aan Egbert Tuenes houtkooper betaald weegens geleverd Eijken en Greenen hout tot het niuwe binne werck van de kerck en een niuwe goot aan de selve 253-5-0
1734 Nog heeft de Rendant aan Sijtse Reins tot Schettens betaald voor Arbeidsloon aan de kerke verdient 2-12-8
1734 Nog heeft de rendant aan Lolcke Jans Durk Tuenes en Jan Lolckes te samen betaald weegens het schoonmaaken van de kerk en schipvragt en in krooden van de eerde tot ophoogen van de grond 9-9-8
1734 Den 26 Julij 1734 heeft de kerckvoogd Sijbren Pijters aan Andrijs Flippes Leijdecker tot Bolswaart betaald weegen het Reeper Eeren  van 't kercke Leijdack voor den jaaren 1733 en 1734 24-9-0
1734 Nog heeft Rendant Aan Take Feijtes winkelijer en Coopman tot Bolswaart betaald voor geleeverde ferwerijen en Matrialen om de kerk schoon te maaken en de niuwe school Mr. huis en tot de kercke plaats te saamen volgens speecivicatie van de jaren 1731 1732 1733 en 1734 met malkander  25-18-8
1734 Nog heeft de rendant aan de timmerluijden aan suip geleevert tot het drinken doen sij de thoorn hebben gemaakt 0-9-8
1734 Een aan het maaken van de niuwe binne werk van de kerk aan suip tot drinken vor de timmerluiden betaald 4-3-8
1734 Nog aan Jeneever betaald tot morgen soopje voor de timmerluiden doen sij de kerk hebben gemaakt 1-16-0
1734 Wijders brengt de Rendant voor ontfang in Reekeninge sodaanige vijf Cro. guldens sestien st. weegens het oud hout van de kerke dat bi boelgoed is verkogt 5-16-0
1734 Nog bringt de Rendant voor ontfang in Reekeninge soodanige vijfhondert gulden, seedert de reekeninge van 1726 en 1727 onder hem berustende sijn geweest.
En heeft daar voor in de vijf voorenstaande reekeningen van intressen betaald seeven en vijftig gulden tien st: en nu opgebragt en in de kercke verboudt, aldus
500-0-0
1742 Den 20 Julij heeft de kerkvoog Sijbren Pijters Aen Fedde Heslijnga houtkooper tot Bolswaart voor gelevert hout aen de toon en kerke plaats  tot Schettens betaald 27-7-5
1742 Nog op dato den 20 Julij heeeft de rendant aen Frans Feens stien kooper tot Bolswaart voor geleverd kalk en sand en steen te saamen 8-19-0
1742 Den 21 Julij heeft de rendant aen Douwe D. Postema Mr. timmerman tot Schettens weegens arebijds loon en geleeverde spijkers aen de kerk en plaats tot Schettens betaald de somma van 21-7-0
1744 Den 11 Augusto heeft de administreede Kerkvoogde Douwe D: Postemus voor het Leijdecken aen de kerke betaald aen Andries Vlippus Leijdecker tot Bolswaard voor 2 jaaren (1743-1744) 36-3-0
1744 Den 26 Augusto heeft de Rendant Aen Sijmon van Dijk Mr. Smid tot Bolswaart betaald weege geleverd jufferwerk en spijkers aen de kerk en kerkke plaats tot Schettens in de buiren die somma van 31-4-0
1747 Nog aen Gerrit Sjoerd tot Bolswart weegens opperloon aen de tooren daegs voor veertien st: 16-2-0
1747 Den 10 September heeft de rendant betaald aen Watse Piers inverminderinge van sijn arbeijdsloon of opperen aen de kerk en tooren de somma van 25-0-0
1747 Den 24 September aen Douwe D:  Postema Mr. Timmerman tot Schettens betaald voor sijn arbeijdsloon aen Tooren 50-19-8