Torenuurwerk Hervormde kerk te Schettens

In de kerktoren te Schettens bevind zich momenteel een uurwerk uit 1920, maar voorheen heeft hier ook altijd een uurwerk gestaan, gezien de vele posten in de loop der eeuwen in de kerkvoogdijboeken.
Geleverd door uurwerkmaker Hendrik Ypes Kramer uit Bolsward (1876-1943).

M.M. Jongma 13 Dec. 1921

 

     
Hinne Pijtters Bolsward 1637-1658
Bintse Geerts Bolsward 1666
Evert Hilles Bolsward 1658-1669
Ycke Simckes Makkum 1681
Hijlke Sipkes Hennema Sneek 1691-

 

Naam Omschrijving Beroep Woonplaats Tresoar In functie van: Genoemd in:
Aale Wijbes Leverde een 'palleijn' uurwerkmaker Bolsward ja   1661
Bintse Geerts   slotmaker Bolsward ja   1666
Evert Hilles   uurwerkmaker Bolsward     1658
Hijlke Sipkes Hennema slot- en uurwerkmaker uurwerkmaker Sneek     1692
Hinne Pijters   mr. Slot- en uurwerkmaker Bolsward     1637
Ycke Simckes   slot- en uurwerkmaker Makkum     1681

 

 

 

UURWERK
1691
Den 21e Meij betaalt aen Hijlke
Sipkes slot en uijrwerkmaaker
tot Sneek betaalt twee en
veertigh caroli guldens een stuiver ter
saake repareren vant uijrwerk
in de toorn etc.
Blijckende bij specificatie en quitantie
met No. 48
42-1-0
1722 Den 21 Martij betaalt aan Klaas Durcks Mr. uurvermaacker van Sneeck vant vermaaken van uirwerck van Schettens' 44-0-0
1725 Dito (23 Meijus) heeft de Rendant betaalt aen Sijmon van der Dijeck van Reeperatie aen de klock of ieserwerck gemackt' 8-19-0
1726 '...aan Aate Watses....en twaalf stuivers van het reeperere voor het bingelleer van de klock' 0-12-0
o.a. 1728 Nogh brengt de Rendant in Reekeninge sodanige westig Cro. Guld. van een jaar school Mr. tractement  en een Cro. gul. van het smeeren van 't uirwerk. 61-0-0
     
1920 Nieuw torenuurwerk Kramer 700,--

 

WIJZERPLATEN, ETC.
1723 Noch betaalt aan Ruck Goslick voor het repereeren aan de kerck en maaken van de niuwe Wieser beloopt de somma van... 14-16-0
1725 Den 14 Maart heeft de kerckvoogt betaalt aan Mr. Schilderaer van de wieser te schilderen 11-0-0