Hervormde kerk te Schettens

Nieuw gewelf (?) en stucwerk
Nieuwbouw toren en voorgevel

1876 Betaald aan L.H. Runia 'wegens timmeren en materialen' 1786,88 1/2 cent
1876 Betaald aan L. Bartstra 'wegens verwen, materialen, etc.' 207,87
1876 Betaald aan P. Cuperus 'wegens kerkstenen en grafstenen' 222,14
1876 Betaald aan B.H. Wempe 'in mindering van 't gedaan stucadooren' 800
1876 Betaald aan G.P. de Boer 'wegens kostgeld van 2 stucadoorwerkers' 80,52 1/2 cent
1877 Ontvangen 'wegens oud hout' 49,40
1877 Ontvangen 'wegens verkoop van lood, ijzer en oud hout van de kerk 343,14
1877 Betaald aan B.H. Wempe 'als rest van het gedaan stucadoorswerk' 109,60
1877 Betaald aan Keimpe Roedema 'wegens de bouw en het bijwerk van den nieuwen toren' 8.396,27 1/2 cent.
1877 Betaald aan J. van Reenen 'wegens het fungeren als architect van den torenbouw' 420
1877 Betaald aan K. Roedema 'wegens een geschenk aan het werkvolk bij den torenbouw' 15,--
1877 Betaald aan W. Heeringa 'wegens verteringskosten van aanbesteding' 4,25
1877 Betaald aan B. Cuperus Azn. 'wegens bestekken, advertentiekosten, etc.' 34,70
1878 Betaald aan P. Dikhoff 'wegens eene buitengewone reperatie aan het torens uurwerk 319,85
     

 

LC 29-9-1876
Kerkvoogden der Hervormde Gemeente van Schettens roepen bij deze op de hervormde Floreenpligtigen van dat Dorp, om te compareren op Dingsdag den 10 October e.k., voormiddags om elf uur, ten huize van de Wed. Haansma te Schettens, ten einde:

1. op te nemen de Rekening en verantwoording der Kerkvoogdij over 1875
2. vast te stellen de Begrooting voor 1877
3. te wijzigen de Begrooting over 1876
4. te besluiten om den Toren af te breken en nieuw op te bouwen, of met deszelfs kapitaal te herstellen;
5. goed te keuren den aankoop van een perceeltje land.
6. te bepalen de verhuring van gemeld Land. 
Alsmede hetgeen verder ter tafel zal worden gebragt.
Schettens, den 15 September 1876.
De President-Kerkvoogd,
T.D. de Jong.

B.H. Wemke= Bernhard Heinrich Wempe, geb. in Westerholt te Duitsland. Emigreerde naar Nederland en woonde te Sneek. Trouwde later met Aaltje de Vries.