Registers / Het kerkhof van de Herv. kerk te Schettens

 

LC 11-3-1775
De Kerkvoogden van den Dorpe Schettens, met voorkennis en approbatie van Jr. W.B. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Grietman over Wonseradeel &c. &c. genegen zijnde, om een nieuw Register der Graven zoo in de Kerk als op 't Kerkhof te maken, zoo word aan elk en een ygelyk verzogt, die eenig regt van Eigendom vermeenen te hebben zoo aan de Graf Kelder van wyl. Jr. Hotse van Aysma, ab Lauta of andere grafsteden, en Graven aldaar, zulks op en aan te geven, aan de Schoolmeester Ate Watses te Schettens voornd. uiterlyk binnen drie Maanden, na den 1 Maart 1775 by poene dat dezelve zullen vervallen zyn, aan de Kerke aldaar.

 

LC 19-4-1831
Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Schettens, krachtens daartoe bekomene autorisatie van het Grietenijbestuur van Wonseradeel, van voornem zijnde om een NIEUW REGISTER op te maken van de GRAVEN op het Kerkhof te Schettens, roepen mits deze op alle Eigenaars van Graven, om deswegens met overlegging van bewijzen van eigendom voor den 20 Mei 1831 aangave te doen aan den Onderwijzer te Schettens, alsmede om aan denzelven te voldoen hunne aandelen in de kosten wegens het in order brengen van hetzelve Kerkhof, zullende bij ontstentenis van een en ander, de Graven gerekend worden van aan de Kerkvoogdij administratie vervallen te zijn.

 

LC 14-3-1893

Graven - Schettens
Tengevolge van het aanleggen van een nieuw Grafregister, roepen Kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Schettens op, Eigenaren van Graven op het Kerkhof aldaar, om voor 1 April 1893 hunne bewijzen van eigendom in te leveren ten kantore van Notaris Peereboom te Bolsward.
Bij niet voldoen hieraan, zal het eigendomsrecht als vervallen worden beschouwd en zullen de graven in eigendom komen aan de Kerk.

Kerkvoogden voornoemd,
Namens hen,
W.A. Peereboom. Notaris.

 

1726 Wieders brengt de Rendant in reekenig soodaanig vier Cro. Guld. en acht st. die hij betaalt heeft aen de heer Aijsma van Lauta weegens twee en twintig boomen die hij op het kerckhoof van Schettens geleevert heeft 4-8-0
1726 Noch heeft de admeenestreerende kerkvoogd betaald aan Lolke Jans aen arbiedsloon voor het setten van de boomen op het kerckhoof van Schettens 2-0-0
1727 Den 9 Maart 1727: De boomen verkoght op het kerkhoof hebben opgebragt 2-4-0
1727 Wijders bring de Rendant in Reekenig sodaanige agtien st. die hi betaalt heeft aan Lolke Jans van het boomen uitgraaven op het ... 0-18-0

In 1987 wordt het reglement herzien en dit gaat op 1-1-1988 in en gelden dan voor Schraard EN Schettens-Longerhouw. De boeken worden bewaard bij de Administrateur en de contraboeken bij de secretaris vd kerkvoogdij.

In 1988 wordt F. Boersma gevraagd om grafregister van Schraard bij te houden.

 

Jaartal Administratie begraafplaatsen
in 1988 Henk Veninga (Schraard)
1972 tot 1990 Jan S. Postma (Schettens-Longerhouw).  Hij krijgt op 5-4-1990 een legplaquette omdat hij het 17 jaar heeft verzorgd.
  Henk Veninga?
200?-2008 Ruurd Zijlstra
2009-heden Harm Visser