De nieuwbouw van de Herv. kerk te Schettens in 1865

 

1862 Betaald een som van ....'wegens een gedeelte der koopschat van aangekocht land' 2360,75
1863 Betaald aan Notaris Ledeboer ....wegens onkosten gevallen op de koopacte van een aangekocht perceel land in 1862' 324,03
1863 Betaald aan Pier en Syke Hidma 'wegens rente van 2489,25 onbetaalde koopschat versch. 12 Mei 1863' 112,--
1865 Betaald aan Keimpe Roedema 'wegens vertimmering van de kerk en den toren' 2094,44 1/2 cent
1865 Betaald Schelte L. Bartstra 'wegens verwen en glasmaken' 182,87 1/2 cent
1866 Ontvangen 'eene somma van twee duizend guldens opgenomen tegen rente tot voldoening van de afbetaling der schuld aan P.S. Hidma en voor de kerkverbouwing 2000
1866 Ontvangen 'voor verkochte afbraak van de kerk' 169,60
1866 Betaald aan P.S. Hidma 'wegens afbetaling van het hem competeerende van de Hypothecarie inschrijving op de perceelen kad. C. nr. 816-817, zijnde deze inschrijving geheel groot 2.489,25 1244,62 1/2 cent
1867 Betaald aan Schelte Bartstra 'wegens verwen en glazenmaken' 551,15
1869 Betaald aan Zijke Hidma... 'wegens afdoening van een kapitaal van f. 1244.62,5 benevens een jaar rente 1300,62 1/2 cent

Den 18 Junij 1865 - 50tig jarige Godsdienstige en Burgelijke feestviering
van de overwinning bij Waterloo. Toen is er in de bouwvallig geworden
Kerk te Schettens, 's namiddags voor het laatst gepredikt.


Plegtige Kerk-Inwijding
te Schettens
den 19 Augustus
1866

Was in de Kerk te Schettens op Zondag den 18 Junij 1865
zijnde de jaarlijksche Dank en Bededag ten tegelijk de heuchelijke
feestviering van de voor 50 jaren behaalde overwinning
bij Waterloo de dienst voor het laatst gehouden geworden,
vanwege den bouwvalligen toestand van het oude eeuwen
hengende Kerkgebouw -
heden mogt de Gemeente weder voor het eerst in het nagenoeg
geheel vernieuwde en verfraaide Kerkgebouw in grooten getalle
met blijfschap in den Heer, zamen komen om hetzelve plegtig
aan de dienst van God en onzen Verlosser toe te wijden.

Onze leeraar Do. D.J. Westerloo ging de Gemeente daarbij voor,
en hield na gepaste voorafspraak en gebed vervolgens eene hierop
betrekkelijke leerrede, ten tekst hebbende Jezaia 66 1,2

Aan het einde gekomen besloot hij dezelve met onderscheidene toespraken
zoo tot de fungeren Kerkvoogden - de werklieden - en de ingezetenen
van Schettens - alsmede tot allen in de Gemeente en tot de ook van
elders aanwezigen. Tot aller Stichting en voldoening de Kerk-inwijding
betreffende, liep deze plegtigheid af.