Jaartallen


(Hervormde kerk te) Schettens

Middeleeuwen
Kerk gebouwd?

1515
Bijna het hele dorp werd in de brand gestoken door "De Zwarte Hoop".

1605

Van dit jaar is de eerste kerkerekening bewaard gebleven

1618
Gedeputeerde Staten schenken een 'glas' in de kerk.
Op 18 juni 1618 wurdt opdracht jūn oan Jacob Janssen te Boalsert fl. 40-0-0 te beteljen foar de leverānsje en it meitsjen “van een nieu glas in de kerkcke tot Schettens”
(e-mail van S. ten Hoeve, zie ook: https://www.slideshare.net/sneuperdokkum/friese-glasschilders)

1619
Eikenhouten paneel gemaakt met all.wapen Osinga-Aggama

1706-1707
Grote kerkeplaats te Schettens vernieuwd/verbouwd, omdat deze zeer vervallen was.

1718
Stuk land gekocht

1722
Oudste tekening van kerk door J. Stellingwerf

1731-1734
Kerk verbouwd. o.a. nieuw binnenwerk in de kerk en nieuwe goten

1732
Nieuwe windvaan

1742
Perceel land (656-657) gekocht van Jonkvrouw J. Hania van Nijsten.

1750
Nieuw huis bij 'kleine kerkezate' gebouwd.

1756-1759
Kerk bijna geheel vernieuwd
(volgens memoriebord, dat in N.H. kerk van Longerhouw hangt, als achterkant van 10-gebodenbord)

1762, 5 november
Verkoop der pastorielanden van Longerhouw en Schettens. Dit was o.a. stemnr. 5 te Schettens, boerderij 't Fort (nu fam. R. Boersma)
Hier zat ook het zgn. Poltje bij, nu van de diakonie.

1795
Kerk verkoop veel land om aan de verplichtingen te voldoen, door de Fransen opgelegd.

1798
Nieuwe stelp 'Bruindijk' gebouwd, dit is de kleine 'kerkeplaats' te Schettens.

1806
Zadeldaktoren is zeer bouwvallig
24 november 1806: De dissenters confereeren te Schettens of zij den dorpstoren van de Herv. gemeente wegens bouwvalligheid zullen afstaan.

1816
De oude zadeldaktoren afgebroken 

1817, 13 mei
De 1e steen gelegd van de nieuwe toren. Dit was een spitse toren van steen en hout (volgens 'geakunde Wūnseradiel'). De aanneemsom was 1995 caroligulden.
Aannemers A.J. Boorsma en Riemer Kamminga.

1817, 5 september
De klok werd overgegoten in Amsterdam.

1823, 23 april
* Een vergadering over het afbreken v/d oude en het weer opbouwen van een nieuwe school en onderwijzerswoning
* De nieuwe school met woning gebouwd gebouwd door Meindert Douwes Boorsma voor 560 gulden. Meindert Douwes Boorsma maakte voor 5 gulden het bestek.
* Huis gekocht te Schettens aan Bittenserpaed. (akte in archief)

1829, 28 juli
De Diakonie van Schettens-Longerhouw koopt het huis van Ate Gerlofs Hibma (nr. 20)

1830
Nieuwe ringmuur om de kerk en begraafplaats gemaakt
(volgens achterkant bord, dat tot 2017 in Longerhouw hing)

1831
* De kerk vertimmert en geheel opgeverfd (volgens achterkant bord, dat nu in Longerhouw hangt)
* nieuw grafregister

1836
* Nieuwe (openbare) school gebouwd (?)
* Vanaf 1-1-1836 rekening der diakonie over een volledig kalenderjaar. Daarvoor werd in mei-juni of juli rekening gedaan. Tevens begint het kerkeraadsnotulenboek per dit jaar.

1841
'grote' Kerkeplaats te Schettens afgebroken

1842, 16 juni
Woning van Jan Tjallings Gerritsma gekocht voor 1500 gulden door de kerkvoogdij. (Dit is nu de kosterswoning) (akte in archief)

1852
Woningen gekocht door diakonie, aan de Witmarsumervaart, toen nr. 12 en nr. 13

1854
* De Marnedijk tussen Bolsward en Thijmsterhomei verkocht.
* De weg van Bolsward naar Harlingen en Makkum met grind verhard.
* Perceel bouwland (kad.nr. 592) gekocht.  (akte in archief)

1857
* Bepuining en begrinding van de schettenserweg
* Daarstelling van een steenen voetpad door de buurt te Schettens
* Erfdienstbaarheid geregeld voor de nieuwe woning van Frans Jans Westra  (akte in archief)

1858
* Erfdienstbaarheid geregeld voor de nieuwe woning van Tiete Baukes Rijpma (akte in archief)

1860-1861
Het zgn. 'Poltje' van de Diaconie te Schettens-Longerhouw, word afgegraven ivm de vruchtbare terpaarde. Dit levert de Diaconie bijna 850 gulden op.

1862
Kerkvoogdij Schettens koopt 2 stukken land, kad.nr. 816 en 817

1865, 18 juni
Laatste dienst, ivm bouwvalligheid kerk

1865, 24 juli
Eerste steen gelegd van de nieuwe kerk

1866, 19 augustus
'Plegtige Kerk Inwijding te Schettens'

1869
Oude diakoniewoning naast de kerk afgebroken en opdezelfde plaats nieuwe gebouwd

1870
Kerk laat woning afbreken, die tegen de ringmuur was gebouwd.

1871
Kerk laat huis bouwen door timmerman M.R. van der Weide. Dit is de huidige kosterswoning.
28-8-1871 wordt de 'Hulpvereeniging "Schettens en Longerhouw" tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.

1872, 5 febr.

Chr. School geopend (nieuw gebouw)

1873
Het (huidige) smeedijzeren hekwerk om het kerkhof geplaatst, door E.M. Jaarsma

1874
* Nieuwe draaibrug in Schettens
* Nieuwe bestrating in Schettens

1875
(huidige) brandkast gekocht van S.M. Jaarsma  (waarsch. E.M. Jaarsma)

1876
* Nieuw gewelf in de kerk en kerk gestuct
* Perceel land gekocht  (zie akte in archief)

1877
Houten spitse toren vervangen door een stenen toren, architect J. van Reenen
(volgens 'geakunde Wūnseradiel')

12-5-1881
Openbare school gesloten (op plaats huidige dorpshuis)

2 sept. 1881
-Nieuw 'beheer van kerkelijke goederen en fondsen' en dus nieuwe kerkvoogden gestemd.
-Nieuw notulenboek aangemaakt.

7 december 1888

In dit jaar Gereformeerde kerk opgericht, dus vond toen de Doleantie plaats tussen Hervormden en de Gereformeerden

ong. 1888
Herv. school gaat in vroegere openbare school en de Chr. Nat. School (Gereformeerd) blijft in hetzelfde gebouw.

1890
* Overeenkomst tussen Jetze de Jong, winkelier te Schettens, en kerkvoogden over recht van overpad en een brugje. (zie akte in archief)
*
Overeenkomst 'vestiging van erfdienstbaarheid' tussen kerkvoogden & diakenen en Beeke en Akke Willems Haanstra.

1891
Nieuw orgel, gebouwd door Petrus van Oeckelen en Zoon.

1898
Diakonie verkoopt 'grond' van Poltje aan F. de Vries

1899
Recht van overpad voor P.T. van Abbema

1900
'Contract van Grensregeling'  (akte in archief)

1903
Nieuw doopbekken gekocht vd firma J.M. van Kempen uit Voorschoten.
(in de rand: 'want U komt de belofte toe, en uwen kinderen, en allen, die daar verre zijn, zoo velen als er de Heere, onze God, toeroepen zal. Hand. 2:39".  Aangekocht als eigendom  der Ned. Herv. Gemeente van Schettens den 10en Maart 1903').

1904
* Nieuw Hervormd schoolgebouw gebouwd (zie gevelsteen)
* Zilveren offerbus en zilveren broodbord gekocht bij M.J.Nolet te Leeuwarden (de helft vd kosten)
* Boerderij gekocht te Schettens

1905
Nieuwe kerkewagen gekocht bij de firma F. Oostwoud te Franeker
Nieuwe diakoniewoning gebouwd in Schettens

1906
LC 26-3-1906 gem.raadsverg. van Bolsward:
'van 's heeren weesvoogden was ingekomen een verzoek om machtiging tot verkoop van een stuk land voor bouwterrein onder Schettens, groot 1.05.30 HA, daar dit beter gelegen ligt voor verkoop dan voor verhuring. Het verzoek werd ingewilligd.

1907
* Nieuwe Gereformeerde kerk gebouwd

1907
Erfienstbaarheid via akte 

1908
* Herziening grafregister (adv. LC na 7-10-1908) .
* Predikantenborden gemaakt door timmerman Gatze Keimpes Roedema uit Schettens. (zie tekst achterop bord)

1909
Tekst achter de rechter herenbank: 21 januari 1909 Tjomme A. Ozinga

1912
Oprichting Jong.Ver. 'Bid en Werk'

1913
Erfienstbaarheid via akte (zie akte in archief)
Hier wordt e.e.a. geregeld over een aan te leggen klinkerweg van Bittens naar de brug van Schettens !!
Ook een speciaal bestuur wordt dan ingesteld

1914
Brand geweest in de kerk.

1917
Algemeen kiesrecht voor mannen (grondwet)

1919 
Algemeen kiesrecht voor vrouwen (grondwet)

1920
* Nieuw uurwerk geleverd in de toren
* Begrafenisver. 'Gedenkt te sterven' opgericht

1922
Zangvereniging 'De Lofstem' opgericht ?

1923
* Huis gekocht (van Osingaweg 56) te Schettens
* [AKTE] monument opgericht voor de familie Boersma op kerkhof te Schettens.

24 jan. 1924
'Dorpsbelang Schettens en Longerhouw' opgericht

1925
Nieuwe huizen gebouwd aan Bittenserpaed.

1926
* Elektra aangelegd in Schettens en Longerhouw
* [AKTE] Vestiging erfdienstbaarheid mbt perceel Tjerkwerd C 1813 (Kerkvoogdij Longerhouw)

ong. 1935
Er is een jeugdkoor in Schettens, o.l.v. Siebe Heinsma

1938
* Nieuwe schoolmeesterswoning gebouwd
* Landverkoop ivm Rijksweg 43
* Nieuwe consistorie gebouwd op de plaats van het wagenhuis.

1940
12 december opening derde wegvak 'Harkezijl-Bolsward'  van Rijksweg 43.

1943
Oude klok door de Duitsers geroofd

1945
Vrouwenver. 'Wees een zegen' opgericht.

1946
* Zangvereniging 'De Lofstem' opgericht.
* School in Schettens werd gecombineerd (Hervormd en Gereformeerd), in een nieuwe vereniging opgericht op 24-5-1946.
  Vanaf nu waren de kerkvoogden niet meer het bestuur vd school.

1947
Waterschap Thiem (Schettens) opgericht  (LC 25-7-1947)

1949
Buurtschap 'Filens' bij Schettens gevoegd (hoorde bij Witmarsum)

16 maart 1949
Nieuwe klok in de toren

1950, omstreeks ?
De brugjes over de sloten aan de Van Osingaweg verdwenen en de sloot zelf gedempt.

1951
Nieuwe kerkorde ingegaan

1952
[AKTE] Huurcontract tussen Kerkvoogden te Schraard en Vereniging dorpsbelang te Schraard. Hierin wordt de Vrijterp verhuurd. De huurprijs moest voldaan worden op Kopper Maandag.

1953
Kerk geschilderd door Jochem de Vries uit Longerhouw. (zie tekst op preekstoel).

1955
* Nieuwe chr. school geopend op lokatie waar nu nog steeds de school zich bevind.
* Schettens krijgt een eigen wapen en vlag.

1956
Dak van toren gerestaureerd en nieuwe leien erop (zie plaatjes in toren)

1-4-1957
Ver. 'Dorpshuis De Terp' opgericht.

1958
Foto grafzerk Osinga-Aggema, met 'A. Lantinga, 1958' achterop geschreven.

5-11-1959
Het oude schoolgebouw wordt verkocht aan 'Vereniging Doarshus Skettens-Longerhou'. De kerk houdt beschikking over ruimte voor vergaderingen en catechisatie.

1-1-1963
* Kerkvoogdijen van Schettens en Longerhouw samengevoegd. 
* Kerkvoogden worden nu 'ouderling-kerkvoogden', volgens de nieuwe kerkorde van 1951. 
* Dec. 1963 gaat archief naar Rijkskanselarij te Leeuwarden, kerkvoogdijnotulen Schettens stopt in '63.
* Kerkvoogdij stopt met de zitplaatsenverhuur. (boek stopt in 1962!)

1965
* Torentje van de Gereformeerde kerk verwijderd.
* [AKTE] Overdracht perceel land voor onderhoud grafstenen fam. Postma.
* [JAARTAL ONBEKEND !!]  Legaat fam. Notten ivm onderhoud graven (zie envelop)

1967
* [AKTE] Legaat van S. Wesselius, perceel weiland te Longerhouw (Tjerkwerd C, 1794).
* Optocht in Schettens (en Longerhouw?) na de geboorte van kroonprins Willem Alexander

apr. 1968
Brug de tille te Schettens vervangen.

1968-1971
* Diverse woningen verkocht (nog uitzoeken welke)
* Van Osingaweg 5 door Diakonie verkocht.

1969
* Per 1 januari 1969 komt Schraard bij de combinatie Schettens-Longerhouw. (Ook de kerkvoogdijen Schettens-Longerhouw en Schraard)

1970
* Schoolmeesterswoning (Van Osingaweg 10) te Schettens verkocht aan Chr. Nat. School te Schettens
* [AKTE] Land (Dooijes Vijf) geruild met Fokke A. Fokkema (toegift van f 1.834,--)
* [AKTE] Land geruild met Sjoerd Hettinga (Tjerkwerd C409 en 420, geruild tegen C319 en 1012)
* [AKTE] Gedeelte grond van 12ca voor onbepaalde tijd verhuurd aan de firmanten J./A./J. Zijlstra, schilders te Schraard. (kad.nr. Makkum, sectie C nr. 869)

1971
* Woningen Bittenserpaed 2-4 verkocht
* [AKTE] Percelen land (1545-1549-1012) aan Rijkswaterstaat verkocht ivm aanleg weg (voor fl. 25.524,20)
* Woning Van Osingaweg 56 verkocht (voor fl. 15.255,55)
* [AKTE} Gereformeerde Kerk en Pastorie verkocht aan Gereformeerde Kerk van Bolsward.

1972
* Kerkvoogdij verkoopt (waarsch.) een strook grond te Schraard aan bewoners huis (vroeger fam. Couperus), tot aan de vaart. (zie krv 28-12-1971)
* Kerkvoogdij verkoopt (waarsch.) een strook grond te Schraard aan bewoners weekendhuis van dhr. Stam (?), voorheen F. Nauta.
* [AKTE] Kerkvoogdij verkoopt gedeelte van de pastorietuin te Longerhouw (C 360) aan Sipke de Schiffart

1973
* Ruilverkaveling van grond van Kerkvoogdij en Diakonie (15 maart?)

1974
* In de k.r.v dd 8-4 wordt besloten dat de kerkeraad voortaan in de vroegere dominees en meestersbank zullen plaatsnemen.
* [AKTE] 9-7 stukje grond in bruikleen gegeven aan Th. Gietema te Longerhouw (akte in Kerkeraadsnotulenboek)
* legaat van Klaaske Ozinga voor 25-jarig onderhoud van grafsteen.
* [concept-AKTE] verkoop stukjes grond in Schraard, bij weekendhuisjes van Bartholomeus Bakker (gedeelte van Makkum C1122, 12ca) en Doedtje Marijke Kamstra (gedeelte van Makkum C1122, 90ca)
* [AKTE] 18-12 Ruiling van percelen grond tussen diakonie en kerkvoogdij.

1975
* [AKTE] Kerkvoogdij verkoopt boerderij te Schettens aan Jetze Spijksma voor fl. 25.000,-- (kad. Witmarsum C815)
* Aannemer Meinte Buwalda (sr.) koopt grond van kerkvoogdij (voor voorm. diakoniewoningen)
* [AKTE] Weiland (kad.nr. Tjerkwerd C 382) verkocht aan Nolle Reitsma (fl. 31.500,--)
* [AKTE] Weiland (kad.nr. Tjerkwerd C 365) verkocht aan Gebr. Siebren en Lolke Buma (fl. 34.200,--)
* Mei 1975: ingebruikname nieuw Viadukt tussen Schettens-Longerhouw

1-1-1976
* Voor het eerst zijn er (3) vrouwelijke ambtsdragers in de kerkeraad
* [AKTE] Huurovereenkomst met S. Reitsma, betreffende de voormalige 'kerkebakkerij', verhuurd als woonhuis met winkel.

1977
* in febr. 1977 werd 'volmacht tot verkoop' gegeven door het schoolbestuur voor een perceel grond, van Osingaweg, groot 5 are, kad. Witmarsum C 1640)
Dit was voor de bouw van de kleuterschool.

1978
* [AKTE] Stukje grond van 23m2 (kad.nr. 1249-1813) bij de pastorie te Longerhouw verkocht aan P.E.B.
* Land verkocht aan M. Falkena (fl. 15.000,--)
* NCRV Kerkepad in Longerhouw

aug. 1979
* Er wordt door dorpsbelang van Schettens-Longerhouw een grote reunie gehouden
* [AKTE] 1 mei: Overeenkomst 'persoonlijk recht van weg' over weg met berm ten zuidwesten v/h kerkhof te Schraard met Sjoerd Harsta. (Kad. Gemeente Makkum, Sectie C, nr. 1142)
* [AKTE] Huurovereenkomst mbt 10 are grond aan de dorpsstraat te Schraard, tegenover Dorpsstraat 19, kadastraal bekend Makkum Sectie C nr. 1145. Huurder zijn Mw. T. Hofstra-Ybema, C. Logtenberg, mw. B.A.M . Lunter, dhr. S.J. Holling, dhr. J. Hofstra (die woont op dorpsstraat 10, AAB)
* [AKTE] Huurovereenkomst mbt 20m2 grond, gelegen ten oosten en grenzend aan Dorpsstraat 10, met mej. B.A.M. Lunter.
* Filenserweg onstaat, een gedeelte van voorheen Bittenserpad (per 21-11-1979)

1980
Per 24-12-1980 is het schoolgebouw (van Osingaweg 41) 'om niet' overgedragen aan de gemeente Wonseradeel (Kad. Witmarsum C 1873), groot 2 are.
 

1981
* Verkoop woning diakonie (van Osingaweg 6)
* S.L.S. opgericht

1982
Verkoop grond diakonie te Schraard

1 sept. 1983
* Dorpskrant Viadukt verschijnt voor het eerst.
*
Smeedijzerenhek op ringmuur Schettens gerestaureerd.

1984
* [AKTE] Overeenkomst 'Buorhiem' te Longerhouw
* Voorbedrukt briefpapier met naam/adres vd gemeente besteld iom ds. Pettinga-Burger
* De predikant doet nog steeds de ledenadministratie, hoewel dit officieel door kerkvoogdij moeten worden gedaan.
* De school van Schraard gaat samen met die van Schettens-Longerhouw

1985
* 4 maart: Kerk Schraard doet mee aan excursie 'alde fryske tsjerken'. (19-1)
* 1 aug. De school van Schettens veranderd van een lagere school met klassen, in een basisschool met groepen.
* De kerkvoogdijen van SSL staan nog 'apart' vermeld bij het kadaster.
* Verzekeringen gaan naar Donatus over.
Ruilverkaveling, percelen Witmarsum  G 445/446 verkregen.
Ruilverkaveling, perceel Witmarsum  G 604 verkregen
Ruilverkaveling, perceel Witmarsum G 349/350 verkregen
Ruilverkaveling, perceel Witmarsum G361/362 verkregen
Ruilverkaveling, perceel Witmarsum G 600 verkregen.

febr. 1986
* De Zendingscommissie is dit jaar opgericht door Hervormden en Gereformeerden.
* Dorpsbelang wil parkeerterrein aanleggen tegenover dorpshuis De Terp en dit terrein overnemen vd kerk.
* Inbraakverzekering voor los inventaris afgesloten bij Donatus.
* Schoolgebouw Schraard verkocht. Restant stuk grond van 170m2 wordt verkocht aan dhr. vd Schaar voor 850,--
* eind 1986: ruilverkaveling is klaar en afrekening is binnen gekomen.
* Toren Schettens is gerepareerd.

1987
* Nieuw reglement op het beheer en instandhouding vd kerkhhoven vd Herv. Gemeente te Longerhouw c.a.
[AKTE] * Overeenkomst 'persoonlijk recht van weg' over weg met berm ten zuidwesten v/h kerkhof te Schraard met meeester Van der Wal. (Kad. nr. Makkum, Sectie C nr. 1142)
* parkeerterrein tekening Schettens is akkoord.
* doopbekken Schraard wordt uitgeleend aan oudheidskamer te Bolsward.

1988
* Strook grond met stroken beton verkocht aan dhr. Galema.
* Oude boeken op pastoriezolder Longerhouw, worden getaxeerd.
* De kerkvoogden collecteren dan nog in het dorp waar ze wonen,
* Een nieuwe ligger wordt opgesteld door dhr. S. Heeres.
* De windvaan is eraf gewaaid en zal worden teruggezet.

1989
* Kerkvoogdij verkoopt Woonhuis met Bakkerswinkel te Schraard (kad. Gem. Makkum, Sectie C, nr. 1129), waarvan geen titel van aankomst aanwezig is. Koper is Siebe D. Reitsma en Gerrigje Visser. Koopsom f 35.000,---
* Het zgn. Zilveren Koord tussen staat en kerk is verbroken.
* Kerkvoogdij ontvangt f 50,-- van een verzekering die in 1911 is afgesloten door Hielkje Brouwer als begrafenis verzekering. Ze betaalde toen 7ct per week.
* Hekwerk om kerk en het dak van kerk Schettens is in slechte staat.

18-2-1990
Jeugdraad opgericht

nov. 1990
* De kerkvoogden hebben 3000 ansichtkaarten laten drukken
* Kerkvoogdij besluit af te zien om de kerkvoogdijen juridisch te laten samensmelten bij de notaris.
* Er wordt een computer aangeschaft door de administrateur.
* Kanselbijbel beschermers worden door de vrouwenvereniging geschonken.
* de belangrijkste boeken (doopboeken, begrafenisboeken) zullen worden opgeborgen in de kluis te Schettens.

1991
 * Landruil met Van Gosliga, die een perceel naast (toen) Bauke Spijksma had liggen (eigendom toen van dhr. Gerbrandij uit Bant). Geruild tegen perceel aan de Filenserwei die van de kerkvoogdij was.
 * nieuwe radiators in kerk Schettens
* [AKTE] Uitgifte in erfpacht van perceel weiland onder Schraard, kad. Makkum C 982, groot 2:70:50 ha. Pachter M. Mensonides. Dit perceel stond tnv Herv. Kerk Schraard en er is geen titel van aankomst bekend.
* [AKTE] Uitgifte in erfpacht van twee percelen weiland onder Schraard, kad. Makkum, Sectie C 1342 (vroeger 304) en 303, samen groot 4:17:80 ha.  Stond tnv Herv. kerk te Schraard en geen titels bekend van aankomst. Pachter J. Heeres.
* Federatie van diaconieėn van de Geref. Kerk Schettens-Longerhouw (dus geen Schraard !!) en de Herv. Gemeente Longerhouw c.a.

1992
*  [concept AKTE] Akte van verdeling mbt perceel weiland aan de Schraardervaart, kad. Gem. Makkum, sectie C nr. 375, groot 2:53:10 hectare.  2/7 deel is van de kerk, waarvan geen titel van aankomst is. 5/7 deel is van dhr. Jelle Reitsma, die het gedeele van de kerk overneemt voor f. 15.000,--
* [volmacht voor akte!] Ruiling van landen. Aangenomen werden landen onder Schettens, kad. Witmarsum Sektie G, nr. 377 en 555, samen groot 4:34:75 hectare.  Deze landen waren van Tjipke Freerk van Gosliga en dit was n.a.v. Ruilverkaveling.
Ingeruild werden de landen kad. Witmarsum, Sektie G, nr. 307 en 308, samen groot 3:36:60. Bauke Spijksma was en werd huurder vd percelen.
* [AKTE] Uitgifte in erfpacht, perceel weiland onder Longerhouw, kad. Witmarsum G 349/350, groot 1:20:70 ha. Verpacht aan G. Bosma
* [AKTE VAN RUILING] Perceel weiland Makkum C 982 groot 2:70:50 ingeruild tegen Tjerkwerd C 2190 groot 2:69:42., welke laatste eigendom was vann dhr. Hibma te Wons.
(van nr. 982 stond tnv Herv. Kerk van Schraard, echter geen titel van aankomst bekend)

1993
* De klokken worden door de week niet meer geluid ivm werk van nieuw kostersechtpaar Zijlstra.
* plan voor uitbreiding kerkhof ism Gemeente Wunseradiel en de families Witteveen en Van Abbema. Reed moeten worden omgelegd.

1 juli 1994
* Informeel begin van S.O.W. S.S.L.
* [concept AKTE] Pastorie te Longerhouw verkocht, koopakte 19-10-1994 aan mevr. G. Zanda.
* In alle 3 kerken zijn ringleidingen.
* Kerk krijgt eigen postbus 166 in Bolsward. (initiatief Diakonie)

1 jan. 1996
* S.O.W. gemeente S.S.L.
* [AKTE} Gereformeerd Kerkgebouw en pastorie komen weer in eigendom van de SOW gemeente S.S.L.

1997
11-4-1997: Oprichting CBO Wunseradiel  (Christelijk Basisonderwijs).
Hierin gaan de elf tot dan toe zelfstandige verenigingen van christelijk basisonderwijs in de gemeente Wonseradeel samen.

14 juni 1998
Laatste dienst in de Gereformeerde kerk te Schettens

1999
De kerk voorzien gedeeltelijk (zuidkant) voorzien van een nieuw dak en nieuwe goten.

2000
*
Nieuwe betonbrug van 2,5 m1 doorvaarhoogte in Schettens, over de Witmarsumervaart.
* [AKTE] Vestiging erfpachtsrecht kad. Witmarsum G 445/446, met R. Boersma
* [AKTE] Vestiging erfpachtsrecht kad. Witmarsum G 377/555, met I. Veldhuis, groot totaal 4:34:75. Deze landen zijn in 1992 via akte van ruiling verkregen.
* [AKTE] Vestiging erfpachtsrecht kad. Witmarsum G 361/362, totaal 3:44:00, met B. Reitsma. Percelen gelegen nabij de marnedijk.
* [AKTE] Vestiging erfpachtsrecht kad. Witmarsum G 600, groot 3:00:00 ha.

2001
[AKTE] Wijziging erfdienstbaarheid tbv G 28, perceel diakonie te Schettens. Akte 7-11-2002.
[AKTE] Wijziging erfdienstbaarheid van weg tbv G 28. (Buwalda/vd Sluis)
[AKTE] vestiging erfpachtsrecht tbv kad. Witmarssum, G 601, groot 3:02:70 ha.
[AKTE] Vestiging erfpachtsrecht tbv perceel grasland 'onder de rook van Schraard' gem. Makkkum C 411, groot 1:14:55. Pachter S. van der Schaar.

2002
* Kerkinterieur aangepast en 2 zerken onder vloer gekomen. Op 16 november 2002 foto's van de 6 zerken in de torenhal opgehangen.

2003

* [AKTE] Akte van Ruiling met mts. Mensonides.
Ingeruild werd perceel weiland nabij de Schraarderlaand te L'houw, kad. Tjerkwerd Sectie D nr. 165 groot 2:51:10 ha.  (dit was
Verkregen werd perceel weiland nabij de Schraarderlaan te L'houw, kad. gem. Makkum, sectie E nr. 155, groot 1:90:20 ha.
* [AKTE dd 14-4-2003] Perceel weiland (Tjerkwerd D 165, 2:51:10 ca) geruild tegen ander perceel (Makkum E 155, 1:90:20).
* [AKTE] Vestiging erfpachtsrecht perceel weiland “onder de rook van Schettens“ kad. Witmarsum G 604, groot 1:50:50 ha, met B. Reitsma
*Dec. 2003, diverse restauratie werkzaamheden aan de toren door bouwbedrijf Buwalda. [bron: foto's]

2005, aug.-sept.
De noordkant v/h dak werd voorzien van nieuwe dakpannen, die nu gelijk zijn als die van de zuidkant. Er lagen golfpannen op, die dus verwijderd werden.
Op 12 sept. 2005 werd het vaantje herplaatst, die vorig jaar eraf gewaaid was. Deze is voor het plaatsen opnieuw 'gelast' en met goudverf behandeld.

2006
* Gedeelte zuidringmuur kerkhof Schettens opnieuw gemetseld
[AKTE] 10-3-2006 Koop van stukje Grienedyk te Schraard, van Folkert Feike Boersma. Kad. Makkum  G 63, groot 0:36:80 ha.
* [AKTE] 18 september: federatie S.S.L. nu officieel een P.K.N. gemeente en de naam is volgens de akte:  'Protestantse Gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw'

2008
De drie bruggen in Schettens krijgen een eigen naambordje. De namen zijn 'de draai', 'de Tille' en 'It Foart'.

2010
* Kerk krijgt eigen webadres, www.pknssl.nl  en dus eigen e-mailadres: info@pkssl.nl
* Huldiging dhr. T. Gietema als administrateur

2011
Tentoonstelling met oude ansichtkaarten in de kerk te Schettens

2012
1-1-2012 School van Schettens sluit zich aan bij de CBO de Greiden.

juni 2015
Begin restauratie buitenkant kerk. Toren en schip in de steigers.

Mei 2016
De helm van Schelte van Aysma 'ontdekt'

Oktober 2016
- Ontdekking van grafkelder Schelte van Aysma

December 2016
- Begin restauratie binnenkant kerk

2017, 13 januari
Persconferentie ontdekking grafkelder

2017, 9 juni
Oprichting 'Stichting Jeugdhonk Schettens'.  (de 'ald haven')

2017, zaterdag 25 november
Feestelijke opening van de kerk na de restauratie

2018, 23 mei
Herbijzetting Schelte van Aysma in de familiegrafkelder te Schettens

2018
juli. De school te Schettens sluit de deuren definitief

2018, september
De kerk en muziekvereniging Excelsior uit Schraard organiseren samen het 'Under de Toer' project Skeltemania

2019, 1 september (te Schraard)
Fusieakte getekend tussen PKN Schettens-Schraard-Longerhouw en Wons.