Hervormde kerk te Longerhouw

LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Etheus Terwold 6 mei 1644 overleden 21 dec. 1668    
 

      

Smalle zerk (200x70 cm) ten zuiden van 1; randschrift; op de hoeken cirkelvormige, totaal verwoest medaillons. Binnen de rand een ovaal medaillon, waarin een afgehakt mannewapen, geplaatst onder een helm met wrong. Dekkleden. Helmteken: eikeblad (niet afgehakt)

Opschrift:

(R) ANNO 1668 / DE 21 XBER IS IN DE HEERE GERUST DE EERSAME WEL GELEERDE DOM. / ETHIUS TERWOLT / PREDICANT TOT LONGERHOU ENDE SCHETTENS IN SYN 50 IAER ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN /
Grafzerk Martinikerk te Bolsward:
108.

Den 21 december is Cristelijk versturven
Anna Terwolt Eerst huisvrou van Wijllen de /
vroetsma Lolle Harings Repkema en laest /
Huisvrouw van de Burgemeester Claes Balck en is /
hier begraven op den 26 december 1693 zijnde /
haer geboorte dag olt 46 Iaaren

Op de 'kerkerekening' van 11 april 1654, schrijft hij zich als 'Etheus Leonardi Terwolt'. 

 

Romeijn: lijst van predikanten

IJTENS:
1679. 
Georgius Terwolt, zoon van Etlieus te Longerbouw , broeder van Leonarcl die, in 1664 te Longerhouw geboren, student te Groningen werd den 25 Augustus 1682 en kandidaat geworden en bevestigd naar de Kaap ging en, na 10 jaren verblijf aldaar, naar het vaderland terugkeerde en zonder kinderen overleed , — is als kandidaat bevestigd den 21 December en schijnt hier overleden te zijn omtrent 1680, zonder kinderen na te laten.

 

E-mail van Hessel de Walle dd 3-10-06:
Van zijn eerste vrouw heb ik geen gegevens. Zijn tweede vrouw ligt in Wommels:

Den 28 september 1652 ... Antie Sibrens dochter Vyns inden heere gerust oud sijnde 53 iaer ende leit alhier begraven

Den 12 october 1656 ... Tryntie Andrys dochter Stellingwerf in den heere gerust out sijnde 28 iaer ende leit alhier begraven

Den 2 desember 1666 ... Andrys Pytters Stellingwerf in den heere gerust out zynde 70 iaer en leit hier begraven

Ao 1689 den 14 iulii is in den heere gerust ... Iancke Andries Stellingwerf wed van do Aeteus Terwolt dienaer des godelicken woorts tot Schettens en Longerhou out int 67 iaer

Ao 1710 den 11 octob is overleden Grietie Nauta weduwe van Ian Roelefs van Te[nc]khuysen in sijn e. leven l. van een comp: te voet out 62 iaar en leit alhier begraven

 

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vr studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
1: 03531 2: Groningen
3: Wolt, ter (Terwolt)
4: Ethaeus 7: Workum 8: Frisius 9: 10/06/1642 10: Theol 11: 1618 12: AAG 45 14: Leonardus Terwolt 16: Elisabeth Sixti Hommius (1646) Janck Andreasdr Stellingwerf 17: Anneke x Lollius Harings Repkema Leonardus, predikant te Kaapstad, Batavia 18: 1644-1668 predikant te Longerhouw en Schettens 19: 1668 dec 22: Romein 310; Gen Jierboekje 1991 120; RAF Grafschriften Hennaarderadeel; Col Kalma
http://mpaginae.atspace.com/FrieseStudWYZ.htm