Hervormde kerk te Longerhouw

LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Jacobus Steenwijk Als kandidaat gekomen 18 mei 1685 overleden 15 jan. 1742

 

Hoofdsteen, liggende in de kerk (70 cm breed, 65 cm lang)
Opschrift:

Jacobus Steenwijk is te / Dokkum gebooren 1661 /
den 10 Febr: Hy heeft in dese / Gemeente als herder Syn Eerste /
Preedikatie gedaan 1685 / den 7 Junius: En is Gerust 1742 /
den 15 Janvarius /
הולא הוחא ירשבמ

In juni 2016 ontving ik via Wiebe Penninga de exacte vertaling van de hebreeuwse tekst.
Deze is vertaald door ds. Albert van Leeuwen. Het betreft dus een tekst uit Job 19 vers 26.

 

Overigens blijkt dat in de kerk van Stiens een grafzerk aanwezig is van Joh. Salmasius, waarop een latijns grafschrift staat geschreven door Jacobus Steenwijk.
Salmasius was predikant te Stiens en overleed aldaar na 24 dienstjaren op 25 april 1740. (vlgs. Stads- en dorpskroniek)

Jacobus werd in 1678 ingeschreven als student te Franeker en in 1683 studeerde hij af in Groningen