TEKSTBORD TE LONGERHOUW

--> voorkant tekstbord --> Achterkant tekstbord 

 

Tekstbord

Sinds de verbouwing van de Hervormde kerk te Longerhouw in 1986-1987, hangt daar een bord die oorspronkelijk in de N.H. kerk te Schettens thuishoort. 

De tekst op de voorkant luidt:

"DE BEZOLDIGING DER ZONDE IS DE DOOD /
MAAR DE GENADEGIFT GODS IS T EEUWIGE LEVEN /
DOOR JEZUS CHRISTUS ONZER HEER    ROM. VI. 23. /

ALWIE NAAR  EIGEN LUSTEN HANDELT,  /
DIE WETE OP GODS GETUIGENIS,  /
DAT HY DEN BREEDEN WEG BEWANDELT,  /
DIE HEEN LEIDT NAAR VERDOEMENIS.  /
MAAR WILT GE, O YDEL MENSCH, NA DEZEN  /
BIJ GOD EN CHRISTUS ZALIG WEZEN;  /
DAN MOET DE ZONDE, ALS T VUILST VENIJN,  /
IN U NIET MEER GEZETELD ZIJN;  /
DAN MOET GE, ALS GROND VAN UW VERTROUWEN,  /
NIET OP UWE EIGEN DEUGDEN BOUWEN,  /
MAAR ENKEL DOOR GENADE ALLEEN /
IN CHRISTUS NAAR DE HEMEL TREEN.  /
DE HEER, NIET WY, MOET ONS BEWERKEN  /
DOOR WOORD EN GEEST: ZO ZULLEN WY,  /
GEREED EN BLY,  /
UIT LIEFDE ALLEEN HET GOEDE WERKEN."

 

De achterkant van dit bord vermeld de volgende tekst:

Middenstuk:

In het jaar 1830 is er een
nieuwe ringmuur om deze kerk
en begraafplaats gemaakt

In het jaar 1831 is deze kerk
vertimmerd en geheel opgeverfd

Als kerkvoogden waren
Sjoerd B. de Witte
Sjoerd T. Hidma
Dirk B. Stremmeler

Later is op het bovenstuk geschreven (waarschijnlijk omstreeks 1900, omdat toen de borden met de namen v/d dominees ook gemaakt zijn door waarschijnlijk dezelfde Knorr)

Deze kerk
is geverfd
door
G. Knorr mr. verwer te Schettens

en

B.v. Ketel
S.v. Ketel

Bij de laatste verbouwing van de Hervormde Kerk te Longerhouw (!!) is aan de zijkanten geschreven:

In het jaar 1987 is deze kerk gerestaureerd
Timmerlieden waren
Tj. Spijksma
Tj. Buma - H. Gietema

Schilders waren
Tj. Westerdijk  mr.
S. Bosma vakbekwaam
C. Nota asp.gezel

Onder de kerkvoogden van 1831 is nog geschreven

v.z. S.Heeres
S. Bosma
penn. F. Gietema
J. Reitsma
1987


Over de namen van de kerkvoogden van 1831 kan nog het volgende gezegd worden:

Sjoerd B. de Witte

Was landbouwer te Schettens op de boerderij naast de Hervormde kerk. Dit monument staat er nu nog steeds is blijkens een gedenksteen door hem gebouwd. De tekst luidt namelijk:

T.D. de Jong
Kleind. van 
S.B. de Witte
18  9/5  57

Op 9 mei 1857 is de eerste steen dus gelegd door zijn kleindochter T.D. de Jong.
De boerderij wordt nu bewoond door de familie H. Witteveen en is onlangs nog gerestaureerd. De boerderij is door de vorige bewoners 'Scertinghe State' genoemd naar de oudste naam van Schettens. Overigens is het straatnummer heel toepasselijk nr. 1

Dezelfde familie De Jong komen we ook tegen in de steen in de buitenmuur v/d Hervormde kerk. 

Sjoerd Theunis Hidma

Volgens de kadastrale atlas van WŻnseradiel ook een koopman te Schettens. De familienaam wordt ook wel Hibma en Hiddema genoemd. De naam Hibma is tegenwoordig nog steeds aanwezig in Schettens.

Dirk Bokkes Stremmeler

Was landbouwer op nr. 15 te Schettens. Met zijn familienaam geld hetzelfde als de vorige kerkvoogd, namelijk dat de naam nu nog als Stremler bekend is, maar helaas niet meer in Schettens. In de woning die hij in 1831 liet bouwen, is nog steeds de gedenksteen aanwezig.
Uit onderzoek in het ryksargyf te Leeuwarden bleek dat hij als arbeider op 5 april 1839 overleed te Schettens op 53-jarige leeftijd. Het drama was kompleet toen 2 dagen later zijn vrouw Kaatje Franses Klinkenburg op 39 jarige leeftijd hem achterna ging.
Zijn ouders waren Bokke Harmens Stremler en Feikje Rientses en haar ouders waren Frans Folkerts Klinkenburg en Trijntje Haitzes.