Hervormde kerk te Longerhouw

Het orgel in de Hervormde kerk van Longerhouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het orgel in de kerk van Longerhouw is gebouwd in 1868 door de bekende orgelbouwersfamilie Van Dam. Het is een typisch dorpsorgel gebouwd naar de behoeft van de 19e eeuw. Het orgel heeft invloeden van de romantische tijd. Het heeft twee klavieren met aangehangen pedaal en heeft in totaal 13 registers, waarvan 8 op het bovenmanuaal en 5 op het bovenwerk (dwarswerk).

bron: Skettens en Longerhouw bliuwe: 'in stikje fan us libben', pag. 36.


 

1867
Betaald aan L. van Dam en Zn. de som van twee duizend zeven honderd vijf en zeventig  guldens voor het leveren van eene nieuw orgel, blijkens kwit. No. 38  f 2775,--
Betaald aan J.P. Alta de som van honderd zeven en dertig gulden twee en twintig cents, voor verwen van het orgel, f 137,22
Betaald aan .P. Groot de som van twintig gulden, voor het bespelen van het orgel bij de inwijding.
Betaald aan S. Baarda de som van vier guldens, wegens 1 1/4 jaar werkzaamheden bij het orgel.
etc.....

 

Kerkeraadsboek van Schettens-Longerhouw:

Orgel Inwijding
te Longerhouw
den 27 September
1868

Heden had alhier in de namiddag godsdienstoefening , de plegtige toewijding plaats van het nieuwe Orgel aan de dienst des Heeren.
Onze Leeraar Ds. D.J. Westerloo, hield bij deze gelegenheid eene feestrede, tot tekst hebbende Ps. 92 vs. 2-5.
Het vervaardigen van het werk was opgedragen aan de heeren L. van Dam en Zonen, Orgelmakers te Leeuwarden, die zich op eene loffelijke wijze van hunne taak hebben gekweten. De Heer Groot, organist van de St. Martini of Groote kerk te Bolsward, verplichtte  de Gemeente aan zich door het bij deze gelegenheid en des avonds op nieuw te bespelen, waardoor de vele aanwezigen van de kracht, de welluidendheid en doelmatigheid van het werk met dankbaar en erkentelijk gevoel zich konden overtuigen.

(Bovenstaande aldus volgens mijne opgaaf door L.H.K.B. ingeschreven)