Friese kapiteins (31) : Binnert van Heringa


In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden. Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.

 


Achtergrond
De familie Heringa behoort tot de Friese adel, maar heeft in het bekende Stamboek van den Frieschen Adel geen eigen hoofdstuk.
Door het huwelijk van de edelvrouw His van Dekema met Sascker van Camstra, ging deze Camstra tak zich ook Dekema noemen.
Zij staan dan ook bekend als de stichters van Dekema State te Marssum omstreeks 1500, nu echter vooral bekend als het nog bestaande Popta Slot.

Nazaat Binnert van Heringa werd in 1583 geboren als zoon van Binnert van Heringa (ong. 1550-1583) en Foockel van Roorda (ong. 1550-1590).
Zijn ouders woonden op Aebinga State te Hijum, die al generaties lang in familiebezit was.
Vader Binnert overleed in het geboortejaar van zijn zoon en dat zal mede de reden zijn geweest hem te vernoemen.
Het is onbekend waar 'onze' Binnert heeft gewoond, maar aangezien hij vrijgezel bleef zou hij best wel eens bij zijn zus Rixt en haar man Andries van Waltinga op Aebinga State te Hijum hebben gewoond. Daarnaast verbleef hij als officier uiteraard lange tijd in garnizoenplaatsten en vestigingen.

Op 10 januari 1638 overleed Binnert, waarna hij werd begraven in de kerk te Hijum.
Omdat hij ongehuwd bleef, was de laatste van dit geslacht Heringa in mannelijke lijn.


--> Aebingastinste Hijum.
Mogelijk heeft Binnert op de voormalige state gewoond.

Militaire carrière
Op 30 juni 1619 werd hij benoemd als kapitein, toen hij Tjaert van Eminga opvolgde, die dat jaar in Groningen overleed.
Hiervoor zal hij waarschijnlijk vaandrig en luitenant zijn geweest, wellicht in de compagnie van genoemde Eminga.
In 1625 is vermoedelijk in de vestingstad Coevorden, omdat zijn vaandrig Focke van Boelens daar vermeld wordt.
In 1630 bevindt hij zich in de vesting Bourtange, volgens een lijst van compagnies die voor een veldtocht naar Lingen worden vermeld.
Er zijn (nog) geen militaire activiteiten van hem bekend.
Na zijn overlijden wordt hij opgevolgd door kapitein Gerrit van Loo.

Grafzerk
In de kerk van Hijum ligt de grafzerk van Binnert van Heringa, hier Bernardt van Heeringa genoemd. Hij ligt begraven bij zijn ouders, waarmee hij de grafsteen dus deelt. De zerk is helaas voor ongeveer de helft niet zichtbaar, aangezien aan weerszijden de banken over de steen heen zijn gezet. Er zijn momenteel plannen de kerk te restaureren, waarbij dus de kans nu ontstaat om de grafsteen hierbij volledig zichtbaar te maken.
De steen is bijzonder genoeg en is gelukkig nog in goede staat.

9 sept. 1583 Bennert van Heringha

14 oct 1590 Fokel van Roorda

Anno 1638 den 10 januarij is gesturven ... eerentphesten ... Bernardt van Heeringa in syn leeven bestalter hopman des Frieschen Nassousen regements oudt synde in syn 55 iaer ende leit alhier begraven

--> detail van grafzerk Binnert van Hijum

Familiewapen--> familiewapen Heringa
(foto site van Hessel de Walle, wapen Binnert van Heringa, overleden 1561 en grootvader van 'onze' Binnert))
Het

De voornaam Binnert
Reeds in 1511 woonde over-overgrootvader Binnert van Aebinga te Hijum.
De voornaam Binnert bleef hierina nog lang in gebruik in de familie.
Zo was Binnert Heringa van Grovestins (1673-1721) ook majoor in het Staatse leger.
Zijn vader, die eveneens Binnert Heringa van Grovestins (1641-1696) heette, was raadsheer aan het Hof van Friesland.

De ouders van laatstgenoemde Binnert, waren Ruurd van Roorda en Deitsen Heringa van Camstra (ong. 1575-1636).
Deitsen was weer een zus van 'onze' Binnert'.

Familieleden in het leger

 

Vaandels

Niet bekend.

 

 

Compagnie nr. 25
* Binnert van Heringa (*1583-
U1638)
* Kapitein van 1619-1638

* Voorganger: Tjaert van Eminga
* Opvolger: Gerrit van Loo
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: waarschijnlijk in Hijum

 

Meer informatie:
http://buwalda.blogspot.com/2019/04/aebinga-state-te-hijum.html
http://www.stinseninfriesland.nl/Aebingastins.htm
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm
https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1963.pdf
 

 Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.

Friese Nassause Regiment

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiema

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama

 21. Jacques van Oenema

 22. Sybe van Aylva

 23. Jan van Burmania

 24. Juw van Harinxma

 25. Jarich van Hottinga

 26. Epe van Heemstra

 27. Damas van Loo

 28. Douwe van Andringa

 29. Rienck van Dekema

 30. Ruurd van Feytsma

 31. Binnert van Heringa

Groninger Nassause Regiment

 1. Caspar van Ewsum

 2. Boiocko van der Wenghe

Hoogduitse Nassause Regiment

 1. Nicolaas van Boringer