Friese kapiteins (56) : Michiel Hagen


In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden.
Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.

 


Achtergrond
Van de achtergrond van Michiel Hagen weten we helaas nog heel weinig.
Bij de benoeming van Michiel Hagen als luitenant is hij afkomstig van 'Embrick', nu Emmerich genoemd.
Of hij daar ook afkomstig is, of dat hij daar gelegerd was, weten we niet.
Misschien is hij een telg uit een Duitse adellijke familie Von Hagen, ook dat weten we dus niet.
Ook hier komen we weer flink wat varianten tegen van zijn achternaam: Haga, Hage, Hagens, Haech, Haeghe, etc.

Omstreeks 1590 is hij gehuwd met Janneke Tellinge of Telgen. Ook van haar is verder nog niets bekend.
Michiel woonde met zijn gezin te Leeuwarden, ongetwijfeld in een flinke stadswoning.

Uit hun huwelijk zijn twee dochters bekend.
Catharina Hagen trouwde in 1619 te Leeuwarden met Gualterus Henricus Gualteri, een advocaat aan het Hof van Friesland.
Hester Hagen trouwde in 1618, eveneens te Leeuwarden, met Jacob van Broersma.
Hij was een zoon van de Groninger edelman Taco van Broersma, hoofdeling op de borg Scheltkema te Zandeweer.

Op 24 april 1621 overleed Michiel en werd hij begraven in Leeuwarden.
In een hypotheekakte van 15-10-1622 worden bovengenoemde twee dochters genoemd als erfgenamen.


Militaire carrière
Ook Michiel begon zijn militaire loopbaan als vaandrig.
Op 30 december 1580 werd hij tot luitenant benoemd in de compagnie van kapitein Joan Stuppers.
Deze was op dezelfde dag benoemd als kapitein, als opvolger van de neergeschoten Frans Platte.

--> gedeelte uit 'd'oude chronijcke ende historien van Holland met West Vriesland, tot 1636'.
door: Wouter van Gouthoeven, Google Books.


In 1583 volgt zijn benoeming tot kapitein.
Hij volgt dan waarschijnlijk hopman Roelof van Schouwenborch op.
Op 17 januari  1586 is hij aanwezig bij de dramatisch verlopen Slag bij Boksum en wordt daarbij door de Spaansen gevangen genomen.
Hij weet echter al snel te ontsnappen, waarna hij datzelfde jaar nog benoemd wordt tot sergeant-majoor.
Dit was wellicht een tijdelijke functie, omdat hij hierna weer als hopman voorkomt.

Op 3 oktober 1590 staat hij vermeld als Lid van de Krijgsraad, welke het vonnis uitspreekt over overste Micheil Högelcko.
In 1594 is hij aanwezig in de vestingstad Delfzijl.
Ook bij de zeer bekende Slag bij Nieuwpoort in 1600, is Michiel Hagen aanwezig.
Hierna komen we Michiel tegen van april 1603 tot 1604 bij het Beleg van Oostende, waar zijn compagnie 130 inzetbare soldaten omvatte.

Op 3 januari 1618 wordt hij als kapitein opgevolgd door Ludolf Potter.

 

--> Beleg van Steenwijk door de Graaf van Rennenberg in 1580-1581 (getekend door Jan Luyken)

Familiewapen
niet bekend.


Familieleden in het leger

Vaandel
 

--> vaandel ca. 1598-1603
 

Compagnie nr. 14
* Michiel Hagen (geb.ong.1560-
U1621)
* Kapitein van ca. 1583-1618

* Voorganger: Roeloff van Schouwenborch
* Opvolger: Ludolf Potter

* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Leeuwarden

 

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm|
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Steenwijk_(1580-1581)
http://www.steenwiek.nl/beleg%20van%20steenwijk.htm
80YW.org / Bouko de Groot

Noten

nvt

 Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.
 

Friese Nassause Regiment
Kapitein

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiema

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama

 21. Jacques van Oenema

 22. Sybe van Aylva

 23. Jan van Burmania

 24. Juw van Harinxma

 25. Jarich van Hottinga

 26. Epe van Heemstra

 27. Damas van Loo

 28. Douwe van Andringa

 29. Rienck van Dekema

 30. Ruurd van Feytsma

 31. Binnert van Heringa

 32. Wybren van Roorda

 33. Johan van Bonga

 34. Idzart van Grovestins

 35. Frans Aebinga van Humalda

 36. Hans van Oostheim

 37. Jan van Idsaerda

 38. Gosewijn van Wiedenfelt

 39. Tjalling van Sixma

 40. Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

 41. Doecke van Hemmema

 42. Philip van Boshuizen

 43. Harmen van Wonsdorp

 44. Willem van Haren

 45. Douwe van Glins

 46. Hessel van Aysma

 47. Quirijn de Blau

 48. Jacob van Ruffelaer

 49. Peter Sedlnitsky

 50. Tjaard Wederspan

 51. Jacques van Challansi

 52. Doecke van Rinia

 53. Doecke van Martena

 54. Tjaard Tjebbes Hobbema

 55. Jan Gerckes Hoptilla

 56. Michiel Hagen

Friese Nassause Regiment
Luitenant

 1. Rienck van Sytzama

 

Groninger Nassause Regiment
Kapitein

 1. Caspar van Ewsum

 2. Boiocko van der Wenghe

Hoogduitse Nassause Regiment
Kapitein

 1. Nicolaas van Boringer