GRONS

Op deze pagina meer over de uitgestorven familie Grons.


 

--> afbeelding van J. Stellingwerf uit 1722, met als tekst: 
"Gronnenburg onder Hichtum, behoort den bijzitter Gronsma. In Wonzeradeel in Westergo".

De naam moet zijn State Grons, en de bijzitter heette Adrianus Grons. Hij was een buitenechtelijke zoon van Willem van Velsen en Antje Arjens Riemersma. Willem was namelijk getrouwd met Margaretha Regnerusd. van Andringa, die echter in 1665 was overleden. Adrianus Grons kreeg van zijn vader later de boerderij 'State Grons', waaran hij zijn achternaam ontleende.

Deze Antje was een nicht van de beroemde dichter Gysbert Japiks.
Antje werd al jong wees en werd opgevoed door haar oom Gysbert, die er
wekelijks 22 stuivers kostgeld voor kreeg. Toen oom Gysbert en haar muoike
(=tante) in 1666 kwamen te overlijden, kwam ze als jongedochter van 18 geheel
op eigen benen te staan. In 1673 brengt ze een oerwoun=onecht? kind ter
wereld. Een kind van Willem van Velsen, een zoon van Adriaan van Velsen die
burgermeester van Bolsward was en gedeputeerde van de Staaten. Het kind kreeg
de naam Adrianus. Van zijn vader kreeg Adrianus de plaats Grons nr. 10, stemkohier 
te Burgwerd. Toen Antje met Klaas Jacobs huwde heeft die hem als zoon aangenomen.
Klaas was Provinciale ontvanger "der consumptien" van West Friesland.

Adrianus Grons trouwde in 1713 met Ydtje Reinders Buwalda. Van hun is de foto van de zerk hieronder, in de Hervormde kerk te Burgwerd.

 

.