Hieronder een opsomming van de grietmannen van Wonseradeel:

jaartal   Naam grietman
1420   Hanck Onminga en Eleka Gast
1426   Pijba to da Flieta en Doija Abingha
1456   Epo van Aijlva en Hancke Jellezoon
1477   Peter van Aijlva
1481   Here Hobbeszen
1481   Hero van Ockinga
1485   Douwe Rummerda
1488   Douwe van Aijlva
1488   Wijkia
1489   Epo van Aijlva (*1447/1495)
1494   Tjerk van Walta (* /1522)
1504   Goslick van Jongema of Juwinga
1511   Douwe van Burmania
1519   Tjerk van Walta
1533   Epo van Aijlva
1535   Tjaard Epes van Aijlva
1542   Johan van Herema
1551? 9 jr. ? Seerp van Osinga (1500/1-11-1551) ? Dit kan niet omdat Seerp in 1551 overleden is! 
Wellicht is deze Seerp geen grietman geweest.
1560   Goslick van Herema
1575   Reinier Fritema
1577   Goslick van Herema
1580 3 jr. Jancke van Osinga (*1535/+8-6-1583)
1583 6 jr. Seerp van Osinga (*1560/+25-11-1589)
1589 35 jr. Sijbrand van Osinga (*1563/+7-11-1623)     
1624   Tjaard Epes van Aijlva  (*1588/+1647)          (#11191)
1647   Ulbo Hobbeszn. van Aijlva  (*1617/+1652)    (#11045)
1652   Taco van Cammingha  (*1605/+1668)            (#14327)
1664   Upco van Burmania  (*1629/+1673)               (#21632)
1673   Tjaard, Baron van Aijlva  (*1645/+1705)        (#10664)
1701   Cornelis van Aijlva      (*1684/+1745)             (#11046)
1747   Tjaard van Aijlva         (*1712-/+1757)           (#7180)
1758   Wilco, Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1788   Wilco Holdinga Tjalling Camstra, Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1795-1816 GEEN GRIETMAN IN DE FRANSE TIJD
1816

Johan Sicco Tjalling Camstra Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, (Hij overleed op 7 maart 1829 op Wibrandastate te Hichtum en was daar de laatste bewoner. De state werd in 1837 gesloopt)

1832

Michael Onupherius Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg.

1835 Wicher van Swinderen
1836 Christoffel Binkes (eerst secretaris/ontv. Wonseradeel)
1850 Mr. Tjepke Mulier. (Eerste burgemeester ivm invoering Gemeentewet van 1851.)
1867 Lucas Britzel
1883 Carl W.C.T.Visser
1901 Jan H.H. Piccardt
1919 Willem Beukenkamp
1923 Lolke K. Okma
1933 Johan Weerstra
1943 Catrinus Werkhoven
1945 Jan Dijkstra
1945 Rinke Reitsma
1954 Atze Oosterhoff
1971 Pieter Tjeerdsma
1981 Meinte Abma
1995 Theunis R. Piersma
2010 EINDE GEMEENTE WUNSERDIEL, NU SUDWEST FRYSLAN

 

Hieronder wapens uit: Stamboek van den Frieschen Adel.