Grafzerken van Jacob Douwes / I D

Oosterwierum 1629 Jacob Piebes van Doma  
Tzum ong. 1630 Gerben Claesen  
Franeker 1635 Hergebruikt: Van Doma?  
Schettens 1639 Schelte van Aysma  
Zweins 1639 Inte van Kingma  

 

boven: Grafzerk te Franeker, gemaakt door I D   (foto van dhr. A. Reinstra)

 

naam: Jacob Douwes 
aant.: ; steenhouwer
 
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Franekeradeel
plaats: Tzum
boeknummer: 6422

ID

[Ao] ... [is] in den heere gerust deerbare Gertie Hessels dr. de huysfrouwe van Gerben Clasen oldt 58 iaren ende leyt al hier begraven

Ao 1630 den 26 iuly sterf den eersamen man Gerben Claesen out 43 iaer

Anno 1686 den 8 december is in den heere gerust den eersaemen Hessel Gerbens oudt ontrent 67 jaeren ende leidt alhier begraven

Okje Waalkes geb. Emden d. 25 oct. 1787 wier stoflijk bekleedzel hier rust, wierd op d. 23 nov. 1807 in het 21 jaar hares levens na ruim een jaar in den echt geleeft te hebben, door den doot ontrukt haren tederlievenden man W.J. Tenckinck v.d.m. te Tzum en eigenaar van deeze twee graven

Op d[e] 31 aug. 1808 behaagde het den wijzen alregeerder ook het van zijne moeder eenig overgebleven kind, E H Tenckinck nauwelyks 10 maanden de vreugd van zijnene vader tot zich te nemen wiens stof hier rust

 

naam: Jacob Douwes 
aant.: ; steenhouwer
 
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7112

16 I D 39

Anno 1590 de 18 augusty sterf de eerentvesten Intte va Kingma olt int 34 iaer

De doot die maeckt ons algelyck
In allen stand tsy arm of ryck
Wanneer tgebeent op hoope leidt
Siet men aldaer geen onderscheyt

Anno 1623 de 6 maijus sterf de eerbar Trijntie Saeckles dor v Sanstra olt in 61 iaer zijn wijf

[Kingma] Sandstra
Fogelsang Yousma
 

 

naam: Jacob Douwes 
aant.: ; steenhouwer
 
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schettens
boeknummer: 5759

Jacob Douwes 1639

Ao 1637 de 23en augustus sterf den edelen manhaften Schelte va Aysma in syn leven cor[onel] van h[et F]riesche riegement out in[t 60? iaer] en le[it hi]er begrave

Ao 1653 de 11en ianuary sterf den weldugdenrycke yuffrou Tyemck va Osynga out int 60 iaer ende leit alhier begrave

boven: zerk van Inte van Kingma (foto: Reliwiki, Jelle Visser).