Gildebrief te Sneek

Burgemeesteren, Schepen ende Raden
der Stede Sneeck doen te weten: Alsoo de Gemeente Broerders van

den Gilde der Smeden, ende allen anderen met den hamer wercken  !  ons Suppliceerende ofte? kennen gegeven dat tot nu ende prouffijt soo der gantscher Burgerije als
oock der geener die vant hantwerck zijn...     !  camen? waer nae de Gemeene Broeders van desen Gilde sich voortaen souden hebben te reguleren: Ende alsoo sulcx
niet conde ghesien sonder onsen consent....  eynde? ! voorschreven versocht heb? Voorts dat wij niet lievers siende als 't welvaren onser Ingesetenen. ..?hebben geconsenteert ende volgens adprobatie verleent op de naevolgende ...     tot ?  ! Dispositie ende Revocatie t onsen? behoren? . In den Eersten. Dat 't gilde ende die Gilde Broeders daer onder be-
greepen, geregeert sullen worden bij een Ouderman. Vier ...steluyden?    !  van den Gerechte daer toe gecommitteert, welke geauthoriseert sullen sijn te doen onderhouden            
                                                                                                                                                                                                                                 des Ordonantien ende nae
volgende articulen. Ten Tweeden. Dat niemant in de    ! van den ..tten  hamer ende huyr? voor Mr. sal mogen werken noch Iserwerck, ofte inlandsche spijcker te coop houden voor
ende aleer hij die gerechticheyt des Gilden sal hebben voldaan. Ten Derden.  !  Dat niemand? tot desen Gilde toegelaten sal worden , sonder eerst 't Recht van Burgerschap gewonnen -te hebben ofte sonder andersins.
't selinge te genieten. Ten Vierden. Dat alle die geene welcke vergeeten...   ! tot den Gilde toegelaten worden sullen moeten behoorlycke Proeve doen, te weten die Iser Smeden wel ende te dege maken
eeen Timmmermans Kerstbyle ?                   !  .. maecken een goet dubbele Lantoors? Slot. Die Mesmaeckers van stoff te maecken van een Rest stael, ten
versten vast, voort een paer lemmens ende Messen te maecken. Die .....     ! .......... Cooperslagers sullen tot een Proeve moeten maecken een halfstonne ketel  met de Boord ende poten, met
noch een cleyn keteltien op gelycke manieren. Ten Vijfden. Soo iemand, als niet?  !  proeve gedaen hebbende affgeslagen, sal deseluige? binnen 't Jaer niet wederomme toegelaten mogen worden tot nieuwe ?
de te doen. Ten Sesten. Soo wie tot desen Gilde  toegelaten is, sal    ! .... waer van D'Commit Jaers? genieten sal een gulden , d 'Ouderman veertien sts. ende elcke? Asterman? se-
pensie .... te besteden? tot.... van den Gilde. Ten Sevenden    .... ! ....toegelaten  worden midts? betaelende betalende die halve Gerechtigheyt des Gildes te beheren
...als boven Ten Achtsten Dat alle ...sullen.. ! .... Ten Negenden. Dat een Mr. een Leeryonge aennemende sal beta-
ten tot...
dat bij poena van drie carolus guldens tot profijt? van den
Ofte Iserwerck bij poena van een ... groot. D'helft tot proffijt van den Gilde,
vercoopen ..... ofte te veroeylen? sullen by de bij de Wachtmr. der Poorten uytgeleydet worden
binnen Sneeck, .... van de Gilde Broeders alleen voor hem self Ys.....
staen  ...den vercooper syn penningen te voldoen. Doch eenige? Gildebroeders int...
de broeders geen dinck? tot het hantswerck behoorende mogen coopen ten sij, dat het..
vernieuwet sal worden met drie? vande Alterluyden? Ende sal als dan...
olterman? gecoozen? sijnde.  .... met ...
-gen tot prouffijt vanden Gilde vallende tot onderhout van de Arme Gildebroeders ... weduwen?
de broeders onvrede maeckt verbueren sal tot twaelff ...
der ofte synen huys van sterven?, .... gildebroeders in de Stadt .....
Ten Seventienden. ..................
den. Dat alle jaren Gilde ....
stemmen? beslooten worden, sullen ......
...ende in syn plaatse comen....
Twintichsten. Dat oock
Scepenen ende Raden. Hier versegelt met het groot Segel. Daerbenevens?....