Gevelstenen te Schettens en Longerhouw

 --> Scertinghe State te Schettens                                      

Klik hier voor beschrijving.

 

--> boerderij op 'Bittens'

Klik hier voor beschrijving.

 

Gevelsteen in huidig dorpshuis te Schettens.

Klik hier voor beschrijving.

Gevelsteen in huis aan de Van Osingaweg 34. (mevr. Reitsma)
Gevelsteen in huis aan de Marnedijk 2 te Schettens. (fam. S. Reitsma)

Tjeerd Douwes de Jong legde eerste steen van huis Schettens (t/o Bruyndyk, fam. Reitsma). 
Tekst: 'De eerste steen gelegd door T.D. de Jong oud 10 jaar 18 2/4 87'

--> Gevelsteen op de Bittenserpaed nr. 6 te Schettens. Momenteel bewoond door de de familie Koers (2005).

IN HET JAAR 1831
HEEFT B.D. STREM-
MELER DE EERSTE 
STEEN AAN DIT GE
-BOUW GELEGD.

Steen in de boerderij op Bittens. (stem 11, fam. S. Buma)

Anno 1781
den 6 Iuni
heet.douwe.korneeles
een jongeling met het
metselen gemaakt
een begin.hei heeft het
gedaan met frinde
lykheit.aan dit ge
bou de eerste nieuwe
steen geleit

 

Gevelsteen in toren van Hervormde kerk te Schettens.Zie ook historie nr. 32

1817 DEN 13 MEI HEEFT (SJOERD)
BAUKES DE WITTE DE EER-
STE STEEN AAN DE(ZE) TO-
REN GELEGD ALS KERKVOOG-
DEN WAREN B.S. DE WITTE (EN S.S. BAARDA)
DER GRIETENIJE WONSERADEEL
EN (SCHETTENS)

Gevelsteen in boerderij te Longerhouw (fam. N. Boersma).

gesticht door
Y.B. JANSEN
en zijne echtgenoote
H.Dj. REITSMA,
gebouwd door R.Tj. Algera
1865

Gevelsteen in Herv. Kerk te Schettens.

Den 24 July 1865 de eerste steen aan deze kerk gelegd door Hendrik Tjeerds de Jong, als kerkvoogd: Tjeerd D. de Jong, Jan D. de Boer, Auke S. de Witte en als predikant D.J. Westerloo.

Eind 2005 is deze opnieuw beschilderd.

Gevelsteen te Longerhouw, Buren 11

'De eerste steen gelegd door
JURJEN J. DIJKSTRA
op den 15 Junij 1858
Oud 1 3/4 jaar

Gevelsteen in de voormalige Gereformeerde kerk te Schettens.

'De eerste steen gelegd
op 3  Juli 1907; door
Ds. D. van der MEULEN
Psalm 27 vers 14'

Gevelsteen in woonhuis op de viersprong te Schettens (fam. Y. Reinsma)

'De eerste steen gelegd door S.J.M. van Dijk
20 Maart 1919'

Weeshuis Bolsward.

Boerderij op 'Bruindyk' te Schettens. (stem. 7)

Woning Th. Gietema te Longerhouw, Buren 32

1891 HFR

(dit was Hendrik Franke Roefstra)

Deze steen is niet meer aanwezig. De familie (Postma?) heeft deze in het bezit (Oudemirdum?). Boerderij op Osinga State:

D. Postma, G-Postma-Couperus 1926.

 

Boerderij 't Fort te Schettens

'De eerste steen gelegd
dden 7 Juni 1907door
G.Th. DRAISMA
geboren te Workum
den 9 April 1842'

Gereformeerde 3-1 kap woning te Schettens
Gebouwd in 1904, met de initialen S .H.B. erop.

S. H. B.
1904

Woonhuis bij Postma Pleats te Longerhouw, Schraarderlaan 3

OP 7 JUNI 1930
DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR GEERTJE POSTMA
------------ DE JONG
GEBOREN 30 SEPTEMBER 1865
---------ALHIER----------
Potstal bij Postma Pleats te Longerhouw, Schraarderlaan 3

J.S. Postma
oud 10 jaar
April
1928