Geldleningen van en aan de Herv. kerk te Schettens

1706-1713 Geldlening van voormalige meester Jan Martens Reitsma. Benodigd voor de verbouw van de grote kerkezate te Schettens.  300-0-0
1734 Nog bringt de Rendant voor ontfang in Reekeninge soodanige vijfhondert gulden, seedert de reekeninge van 1726 en 1727 onder hem berustende sijn geweest.
En heeft daar voor in de vijf voorenstaande reekeningen van intressen betaald seeven en vijftig gulden tien st: en nu opgebragt en in de kercke verboudt, aldus
500-0-0
     
1871 Betaald aan den Secretaris J. Binkes voor zes obligatien in de geldleening van de gemeente Wonseradeel ieder groot vijfhonderd gulden een kapitaal van drieduizend gulden 3000
1873 Betaald de som van tweeduizend gulden voor vier obligatien, ieder groot vijfhonderd gulden, ten laste eener geldleening van de gemeente 2000