Friese kapiteins (20) : Tiete van Galama


In deze nieuwe serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden. Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie soms veel bekend is, maar soms ook praktisch niets. 

 


Achtergrond
De familie Galama is een (zeer) oude Friese adellijke familie.
Reeds in de 9e eeuw waren er Galama's in Friesland, maar hun feitelijke en bewezen stamreeks begint omstreeks 1400.

Tiete van Galama werd omstreeks 1600 geboren als zoon van Gale van Galama en Cnier van Hettinga.
Van 'vader' Gale weten we helaas niet zoveel, maar wel dat hij op Hoxwier State te Mantgum woonde.
Deze state kwam door het huwelijk van zijn overgrootvader Gale van Galama met Foeck van Hoxwier in het Galama bezit.

--> Hoxwier State te Mantgum, tekening uit 1722 door Jacobus Stellingwerf.

--> grafzerk in de kerk te Mantgum, van Seerp van Galama (1528-1581).
Hij was watergeus en de grootvader van Tiete van Galama

Tiete huwde op 19 januari 1626 te Kampen met Bernadina (of: Berendina) van Ingen, dochter van de Kamper burgemeester Jurjen van Ingen en Elisabeth Buter.
Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren: Cunera (1627), Jurjen (1629), Gale (1631), Gale (1633), Antonius (1636), Julius (1639) en Elizabeth (1640).
In de Broederkerk te Kampen zijn volgens de 'groefgelden' twee kinderen van kapitein Tiete van Galama begraven, in 1626 en 1632.
Op 31 januari 1669 overleed Tiete en werd hij volgens een bron in de kerk te Koudum begraven, bij de preekstoel.
Zijn grafsteen is helaas niet bewaard gebleven.
Zijn vrouw was al veel eerder overleden, namelijk op 21 oktober 1641 te Elburg en werd daar in de kerk begraven.

Dat Tiete niet alleen met militaire zaken bezig was, bewijst een dossier in het archief van Zwolle (HCO), waarbij hij in 1642 procedeert tegen ene Jacob Sperwer die in 1637 de havezate het Hogehuis te IJsselmuiden verkocht had.

Het schijnt tenslotte dat in de vroegere Ylostins te IJlst met wapens beschilderde ramen zijn geweest, waarschijnlijk dan die van het echtpaar Tiete en Bernardina.
Als dit juist is, dan zal dit wellicht het werk van zijn zoon Julius van Galama zijn geweest die in 1670 in IJlst huwde.

Militaire carrière
Tiete werd op 14 januari 1631 benoemd tot kapitein, als opvolger van Jacob Holtsappel, die ook wel 'Melander' werd genoemd.
Deze Jacob Melander, was graaf van Holtzappel en woonde later te Obergum op de borg 'Den Blauwborg'.
Of Tiete onder deze Jacob diende als officier, is helaas niet bekend.

Tiete zal een woning in Kampen hebben gehad, waar hij vanaf zijn huwelijk met zijn gezin woonde .
In 1627-1640 worden daar namelijk vijf van hun zeven kinderen geboren.
In 1633 zat hij met zijn compagnie in Maastricht, de stad die het jaar ervoor door het Staatse leger succesvol op de Spaansen was veroverd.
Hier werd in dat jaar zijn zoon Gale geboren.
In 1639 werd, wat minder ver van huis, in Deventer zijn zoon Julius geboren.
Helaas is niet bekend of Tiete van Galama tot aan zijn dood toe officier is gebleven.

Familiewapen

--> familiewapen Van Galama
(stamboek van den Frieschen Adel)

Familieleden in het leger

Vaandel

niet bekend

 

 

Compagnie nr. ?
* Tiete van Galama  (*ong. 1600-
U1669)
* Kapitein van 1631-<1669

* Voorganger: Jacob Melander, graaf van Holtzappfel
* Opvolger: ?
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Kampen
 

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/GALAMA.htm
http://www.dboverijssel.nl/archieven/7566
http://www.galamas.nl/hfdfamiliekrant/oude-kranten/3-krant-2003-2-njr/file

http://www.walmar.nl/inscripties.asp
www.archieven.nl

 Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.

Tot nu verschenen in deze serie:

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiem

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama